ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายประมวลผล 2556
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายประมวลผล 2556

1. ข้อใดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการใช้งานการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย                ก.
แหล่งข้อมูล                                                        ข.
สื่อข้อมูล                ค.
ข้อตกลงการสื่อสาร                                            ง.
ตัวรับข้อมูล2. ลักษณะของระบบเครือข่ายคืออะไร                ก.  การใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกัน                ข. 
การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเข้าด้วยกัน                ค.  การลดต้นทุนการสื่อสาร                ง.  ถูกทุกข้อ3. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของระบบเครือข่าย                ก.
การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่
2 เครื่องขึ้นไปให้สื่อสารข้อมูลกันได้                ข.
เพิ่มความสะดวกในการแก้ไขไฟล์เอกสารที่สำคัญ                ค.
การใช้งานเอกสารข้อมูลร่วมกัน                ง.
การลดต้นทุนในการสื่อสาร4. การอำนวยความสะดวกในการรับส่งข้อมูลมีผลดีอย่างไร                ก.  เพิ่มความรวดเร็วในการสื่อสารข้อมูล                              ข.  เพิ่มความเชื่อถือและความปลอดภัยของข้อมูลค.  ช่วยให้เรียกใช้งานไฟล์ข้อมูลระยะไกลได้ง. ถูกทุกข้อ5. สื่อกลางชนิดใดมีอัตราความเร็วในการส่งข้อมูลสูงที่สุด                ก.
สายคู่ตีเกลียวมีฉนวนหุ้ม                   ข.
สายคู่ตีเกลียวไม่มีฉนวนหุ้ม                ค.
สายโคแอกเชียล                                 ง.
สายใยแก้นำแสง6. การส่งสัญญาณข้อมูลด้วยความถี่เป็นทอดๆ
จากสถานีหนึ่งไปอีกสถานีหนึ่งคือระบบใด                ก.
ระบบไมโครเวฟ                                                ข.
แสงอินฟราเรด                ค.
ระบบสื่อสารวิทยุ                                                ง.
ถูกทุกข้อ7. ข้อใด ไม่ใช่  สื่อกลางประเภทกำหนดเส้นทางได้                ก.
สายคู่ตีเกลียว                                                      ข.
สายโคแอกเชียล                ค.
คลื่นไมโครเวฟ                                  ง.
สายใยแก้วนำแสง 8. ข้อใดไม่เป็นข้อเสียของสายสัญญาณโคแอกเชียล                ก.
มีฉนวนหนา                                       ข.
มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลต่ำรบกวนต่ำ                ค.
ความคล่องตัวต่ำ                  ง.
มีสัญญาณรบกวนต่ำ9. ลักษณะเด่นของสายใยแก้วนำแสง คือข้อใด                ก.
มีความต้านทานไฟฟ้าต่ำทำให้ส่งข้อมูลได้เร็ว                ข.
มีความปลอดภัยสูง ยากต่อการดักข้อมูล                ค.
มีราคาต่ำ เหมาะกับการติดตั้งด้วยตนเอง                ง.
มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะกับการติดตั้งทุกสภาพ10. ข้อใดไม่จัดเป็นเครือข่ายไร้สาย                ก.
ส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ                ข.
รับส่งข้อมูลจาก
PDA ไปยังโทรศัพท์มือถือด้วยเคลื่อนอินฟาเรด                ค.
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่ออินเตอร์เน็ต                ง.
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เมาส์ไร้สาย11. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของรูปแบบของการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบจุดต่อจุด                ก.
เชื่อมสื่อกลางเข้ากับอุปกรณ์สองเครื่อง                ข.
ส่งข้อมูลเป็นทอดๆ จนถึงปลายทาง                ค.
ข้อมูลที่ส่งต้องระบุตำแหน่งผู้รับ                ง.
สื่อกลางถูกจองการใช้งานตลอดเวลา12. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานการสื่อสารระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต                ก.
IEEE 802.11a                                   ข.  IEEE 802.11b                ค. IEEE 802.11c                                   ง. IEEE 802.11g13. โปรโตคอลใดที่ใช้งานในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต                ก.
NetBEUI                                           ข. PIX/SPX                ค.  TCP/IP                                             ง. ใช้ทุกแบบผสมกัน เพราะเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่14. มาตรฐานเครือข่าย WI-FI มาจากคำว่าอะไร                ก.
Wireless  Fidelity                        ข. Wireless  Fidelity                ค. Wireless  Firewall                       ง. Wireless  Firewall15. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กระจายสัญญาณจองเครือข่ายไร้สายเรียกว่าอะไร                ก.
Access Point                                  ข.  Backbone                ค. Personal  Digital                          ง.  WiMax  16. การส่งข้อมูลแบบใดที่ใช้ช่องทางการสื่อสารเพียง 1
ช่องทางการสื่อสาร                ก.  Baseband                                       ข. Broadband                ค.  CSMA/CD                                       ง.  ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง17. การส่งข้อมูลแบบใดที่ใช้ช่องทางการสื่อสารมากกว่า 1
ช่องทางการสื่อสาร                ก.  Baseband                                       ข. Broadband                ค.  CSMA/CD                                       ง.  ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง18. ข้อใดคือลักษณะโครงสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบดาว
โดยใช้วิธี
Star Hub                ก.  ส่งข้อมูลแบบแพร่กระจาย                ข. ส่งข้อมูลโดยระบุตำแหน่งผู้รับ                ค.
ส่งข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ   ง.
ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง19. ข้อใดคือข้อดีของโครงสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบบัส                ก.
ประหยัดสื่อกลาง                                ข.
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างง่าย                ค.
ตรวจสอบจุดที่มีปัญหาได้ง่าย            ง.
บริหารและจัดการเครือข่ายง่าย20. ข้อใด ไม่ใช่  หน้าที่ของแผนวงจรเชื่อมต่อเครือข่าย (
Card Lan)                ก. เป็นที่พักข้อมูล                   ข.
เข้ารหัส / ถอดรหัสข้อมูล                ค.
หาเส้นทางในการส่งข้อมูล                ง.
สร้างชุดข้อมูลจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจสัญญาบัตร สายประมวลผล ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การเขียน Flow Chart การทำงานของระบบงาน

ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

แนวข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ _อัตานัย

- แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ _อัตนัย

- แนวข้อสอบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรม

- แนวข้อสอบการออกแบบระบบฐานข้อมูล (อัตนัย)

- แนวข้อสอบ พรบ. คอมพิวเตอร์  พศ. 2550 และระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์

- ถาม+-ตอบ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ด้าน ICT

- แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล


สนใจสั่งซื้อมาที่  080-604-2510 ,080-604-2504  หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
*อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์  ชื่อบัญชี สายรุ้ง  สิงห์ศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
lookmoo_00@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ระบบปฏิบัติการ (operating system)  คืออะไร
ตอบ  ระบบปฏิบัติการ (operating system) หรือ โอเอส (OS) เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป บางครั้งเราอาจะเห็นระบบปฏิบัติการเป็นเฟิร์มแวร์ก็ได้
หน้าที่หลักของระบบปฏิบัติการ  คืออะไร
ตอบ  การจัดสรรทรัพยากรในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ ในเรื่องการรับส่งและจัดเก็บข้อมูลกับฮาร์ดแวร์ เช่น การส่งข้อมูลภาพไปแสดงผลที่จอภาพ การส่งข้อมูลไปเก็บหรืออ่านจากฮาร์ดดิสก์ การรับส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย การส่งสัญญานเสียงไปออกลำโพง หรือจัดสรรพื้นที่ในหน่วยความจำ ตามที่ซอฟต์แวร์ประยุกต์ร้องขอ รวมทั้งทำหน้าที่จัดสรรเวลาการใช้หน่วยประมวลผลกลาง ในกรณีที่อนุญาตให้รันซอฟต์แวร์ประยุกต์หลายๆ ตัวพร้อมๆ กัน
ระบบปฏิบัติการ ช่วยให้ตัวซอฟต์แวร์ประยุกต์ ไม่ต้องจัดการเรื่องเหล่านั้นด้วยตนเอง เพียงแค่เรียกใช้บริการจากระบบปฏิบัติการก็พอ ทำให้พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้ง่ายขึ้น
คอมพิวเตอร์  คืออะไรจงอธิบาย
ตอบ  คอมพิวเตอร์ ( computer) หรือในภาษาไทยว่า คณิตกรณ์ เป็นเครื่องจักรแบบสั่งการได้ที่ออกแบบมาเพื่อดำเนินการกับลำดับตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ โดยอนุกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อพร้อม ส่งผลให้คอมพิวเตอร์สามารถแก้ปัญหาได้มากมาย
คอมพิวเตอร์ถูกประดิษฐ์ออกมาให้ประกอบไปด้วยความจำรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเก็บข้อมูล อย่างน้อยหนึ่งส่วนที่มีหน้าที่ดำเนินการคำนวณเกี่ยวกับตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ และตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ และส่วนควบคุมที่ใช้เปลี่ยนแปลงลำดับของตัวดำเนินการโดยยึดสารสนเทศที่ถูกเก็บไว้เป็นหลัก อุปกรณ์เหล่านี้จะยอมให้นำเข้าข้อมูลจากแหล่งภายนอก และส่งผลจากการคำนวณตัวดำเนินการออกไป
หน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ดำเนินการกับคำสั่งต่างๆ ที่คอยสั่งให้อ่าน ประมวล และเก็บข้อมูลไว้ คำสั่งต่างๆ ที่มีเงื่อนไขจะแปลงชุดคำสั่งให้ระบบและสิ่งแวดล้อมรอบๆ เป็นฟังก์ชันที่สถานะปัจจุบัน
คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกถูกพัฒนาขึ้นในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 (ค.ศ. 1940 – ค.ศ. 1945) แรกเริ่มนั้น คอมพิวเตอร์มีขนาดเท่ากับห้องขนาดใหญ่ ซึ่งใช้พลังงานมากเท่ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (พีซี) สมัยใหม่หลายร้อยเครื่องรวมกัน[4]
คอมพิวเตอร์ในสมัยใหม่นี้ผลิตขึ้นโดยใช้วงจรรวม หรือวงจรไอซี (Integrated circuit)โดยมีความจุมากกว่าสมัยก่อนล้านถึงพันล้านเท่า และขนาดของตัวเครื่องใช้พื้นที่เพียงเศษส่วนเล็กน้อยเท่านั้น คอมพิวเตอร์อย่างง่ายมีขนาดเล็กพอที่จะถูกบรรจุไว้ในอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์มือถือนี้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาดเล็ก และหากจะมีคนพูดถึงคำว่า "คอมพิวเตอร์" มักจะหมายถึงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของยุคสารสนเทศ อย่างไรก็ดี ยังมีคอมพิวเตอร์ชนิดฝังอีกมากมายที่พบได้ตั้งแต่ในเครื่องเล่นเอ็มพีสามจนถึงเครื่องบินขับไล่ และของเล่นชนิดต่างๆ จนถึงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
หน่วยความจำ (computer memory)  คืออะไร
ตอบ  หน่วยความจำ (computer memory) คือ อุปกรณ์เก็บสถานะข้อมูลและชุดคำสั่ง เพื่อการประมวลผลของคอมพิวเตอร์หน่วยความจำแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ หน่วยความจำถาวร และ หน่วยความจำชั่วคราว
หน่วยความจำถาวร
หน่วยความจำภายนอกหมายถึงอะไร
ตอบ  หน่วยความจำภายนอก (external memory) หมายถึง สื่อต่าง ๆ ที่ใช้เป็นตัวเก็บข้อมูลเพิ่มจากหน่วยความจำหลัก (main memory) ในคอมพิวเตอร์ เช่น แถบบันทึก (tape) จานบันทึก (disk) เพราะราคาถูกกว่ามาก ถึงจะไม่เปิดไฟ ก็สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ หน่วยความจำหลักในคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีที่พอจะนำข้อมูลจำนวนมาก ๆ เข้าไปเก็บไว้ได้หมด (ยิ่งมีขนาดใหญ่ ก็ยิ่งแพงมาก) เพื่อช่วยประหยัด เราอาจเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำรอง หรือหน่วยความจำช่วย (auxiliary storage) นี้ก่อน และจะดึงไปไว้ในหน่วยความจำหลักเฉพาะเมื่อเวลาต้องการเรียกใช้ มีความหมายเหมือน external storage, secondary memory และ auxiliary storage
ระบบปฏิบัติการที่เป็นที่นิยมในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้แก่อะไรบ้างจงธิบาย
ตอบ  ได้แก่ ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ แมคโอเอส และลินุกซ์
ไมโครซอฟท์ วินโดวส์
ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ ( Microsoft Windows) เป็นระบบปฏิบัติการ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ เปิดตัวเมื่อปี พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985 โดยรุ่นแรกของวินโดวส์ คือ วินโดวส์ 1.0 และครองความนิยมในตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มากกว่า 90% ของการใช้งานทั่วโลก
ไมโครซอฟท์ (Microsoft ; แนสแด็ก: MSFT) เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหญ่ของโลก[1][2] มีฐานการผลิตอยู่ที่เมืองเรดมอนด์ รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา โดยผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ที่มีกำลังการตลาดมากที่สุดคือ ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ วินโดวส์ และ ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ
แมคโอเอส
แมคโอเอส (Mac OS) เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช โดยทั้งคู่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์. แมคโอเอสเป็นระบบปฏิบัติการที่มีส่วนต่อประสานกับผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) รายแรกที่ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์แมคโอเอสเป็นระบบปฏิบัติการที่นิยมเป็นอันดับสองรองจาก วินโดวส์ [
ลินุกซ์
ลินุกซ์ (Linux) และรู้จักในชื่อ กนู/ลินุกซ์ (GNU/Linux) โดยทั่วไปเป็นคำที่ใช้ในความหมายที่หมายถึงระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ์ โดยใช้ลินุกซ์ เคอร์เนล เป็นศูนย์กลางทำงานร่วมกับไลบรารีและเครื่องมืออื่น ลินุกซ์เป็นตัวอย่างหนึ่งในฐานะซอฟต์แวร์เสรี และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียง ทุกคนสามารถดูหรือนำโค้ดของลินุกซ์ไปใช้งาน, แก้ไข, และแจกจ่ายได้อย่างเสรี ลินุกซ์นิยมจำหน่ายหรือแจกฟรีในลักษณะเป็นแพคเกจ โดยผู้จัดทำจะรวมซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานในด้านอื่นเป็นชุดเข้าด้วยกัน
เริ่มแรกของของลินุกซ์พัฒนาและใช้งานในเฉพาะกลุ่มผู้ที่สนใจ ซึ่งในปัจจุบันลินุกซ์ได้รับความนิยมเนื่องมาจากระบบการทำงานที่เป็นอิสระ ปลอดภัย เชื่อถือได้ และราคาต่ำ จึงได้มีการพัฒนาจากองค์กรต่าง ๆ เช่น ไอบีเอ็ม ฮิวเลตต์-แพคการ์ด และ โนเวลล์ ใช้สำหรับในระบบเซิร์ฟเวอร์และพีซี เริ่มแรกลินุกซ์พัฒนาสำหรับใช้กับเครื่อง อินเทล 386 ไมโครโพรเซสเซอร์ หลังจากที่ได้รับความนิยมปัจจุบัน ลินุกซ์ได้พัฒนารับรองการใช้งานของระบบสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ในระบบต่าง ๆ รวมถึงในโทรศัพท์มือถือ และกล้องวีดีโอ
ลินุกซ์มีสัญญาอนุญาตแบบ GPL ซึ่งเป็นสัญญาอนุญาตที่กำหนดให้ผู้ที่นำโค้ดไปใช้ต้องใช้สัญญาอนุญาตแบบเดิมต่อคือใช้สัญญาอนุญาต GPL เช่นเดียวกัน ซึ่งลักษณะสัญญาอนุญาตแบบนี้เรียกว่า copyleft
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ความคืบหน้าล่าสุด
รับสายประมวลผล 93 ตำแหน่ง (สายไฟฟ้า 20 ตำแหน่ง)
สายประมวลผล รับจบป.ตรี วุฒิที่ "เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์" จะบริหารธุรกิจคอมฯ วิทย์คอมฯ วิศวะคอมฯ ฯลฯ ถ้าเกี่ยวกับคอม "ได้หมด" ครับ
เบื้องต้น สอบวันอาทิตย์ ที่ 20 ม.ค. 56 สายไฟฟ้าสื่อสาร และ สายประมวลผล สถานที่น่าจะ ม.ราม1 ไม่ก็ 2 อ่านหนังสือรอเลย
ข่าวเบื้องต้น รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายคอมพิวเตอร์ (หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิ ได้ที่เว็บไซต์ ก.พ. ครับ
[url]http://203.21.42.34/acc/index.html

ที่นี่แจ้งข่าวสารแต่การรับสมัครสอบของ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเท่านั้นนะครับ (นายร้อยตำรวจสายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร)

ส่วน ป. พงส. อก. ฯลฯ ... ติดตามได้ที่ 
http://[url]www.policeadmission.com/[/url]

นะครับ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้