ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบนายร้อยตำรวจสายประมวลผล
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบนายร้อยตำรวจสายประมวลผล

เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับวันหลังจะเอามาอัพเดทให้เพิ่มเติมอีก

1. คอมพิวเตอร์คืออะไร
   ก.  ระบบโปรแกรมการทำงาน
   ข.  การคำนวณ
   ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
   ง.   อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์

2. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร
   ก.  อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมการทำงาน
   ข.  การคำนวณ
   ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
   ง.   ระบบโปรแกรมการทำงาน

3. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร
   ก.  อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมการทำงาน
   ข.  โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
   ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
   ง.   ระบบโปรแกรมการทำงาน

4. การวัดขนาดข้อมูล 8 Bit มีค่าเท่ากับ
   ก.  10 Byte
   ข.  100 Byte
   ค.  1 Byte
   ง.   1024 Byte

5. การวัดขนาดข้อมูล 1 KB(กิโลไบต์) มีค่าเท่ากับ
   ก.  1024 KB
  ข.  1024 MB
   ค.  1024 Byte
   ง.  1024 Byte

6. การวัดขนาดข้อมูล 1 MB(เมกกะไบต์) มีค่าเท่ากับ
   ก.  1024 KB
  ข.  1024 MB
   ค.  1024 Byte
   ง.  1024 Byte

7. การวัดขนาดข้อมูล 1 GB(กิกะไบต์) มีค่าเท่ากับ
   ก.  1024 KB
  ข.  1024 MB
   ค.  1024 Byte
   ง.  1024 Byte

8. การวัดขนาดข้อมูล 1 TB(เทราไบต์) มีค่าเท่ากับ
   ก.  1024 KB
   ข.  1024 MB
   ค.  1024 GB
   ง.  1024 Byte

9. RAM คืออะไร
   ก.  หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด
  ข.  หน่วยความจำเสมือน
   ค.  หน่วยความจำจำลองที่ทำงานแทนเมนบอร์ด
  ง.   หน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้

10. ROM คืออะไร
   ก.  หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด
  ข.  หน่วยความจำเสมือน
   ค.  หน่วยความจำจำลองที่ทำงานแทนเมนบอร์ด
   ง.   หน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้

11. ข้อมูล คืออะไร
   ก.  ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถนำไปใช้งานได้
  ข.  ความเป็นจริงที่ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ
   ค.  ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
   ง.   ผลลัพท์ของการทำงาน

12. ข้อมูลสารสนเทศ คืออะไร
   ก.  ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถนำไปใช้งานได้
  ข.  ความเป็นจริงที่ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ
   ค.  ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
    ง.   ผลลัพท์ของการทำงาน

13. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
   ก.  Microsoft Windows98
  ข.  Microsoft Windows ME
   ค.  Microsoft Windows XP
    ง.  Microsoft Office

14. ในปัจจุบันนิยมใช้ระบบปฏิบัติการอะไรมากที่สุด
   ก.  Microsoft Windows98
  ข.  Microsoft Windows ME
   ค.  Microsoft Windows XP
   ง.  Microsoft Office

15. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP ได้พัฒนาต่อจากระบบปฎิบัตการอะไร
   ก.  Microsoft Windows98
  ข.  Microsoft Windows ME
   ค.  Microsoft Windows XP
   ง.  Microsoft Office

16. MOUSE คืออะไร
   ก.  เครื่องพิมพ์
  ข.  อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล เพื่อให้เราสามารถป้อนคำสั่งต่าง ๆ ได้
   ค.  อุปกรณ์สื่อสาร
   ง.  อุปกรณ์แสดงผล

17. ถ้าต้องการสลับปุ่มการทำงานซ้าย-ขวา ของเม้าส์ต้องคลิกปรับที่หัวข้อใด
   ก.  Button configulation
  ข.  Double-click Speed
   ค.  Click Lock
   ง.  Click


18. ถ้าต้องการปรับความเร็วในการดับเบิ้ลคลิกให้ช้าหรือเร็ว ของเม้าส์ต้องคลิกปรับที่หัวข้อใด
   ก.  Button configulation
ข.  Click
   ค.  Click Lock
ง.  Double-click Speed

19. ถ้าต้องการคลิกลากโดยไม่ต้องคลิกเม้าส์ค้างไว้ต้องปรับที่หัวข้อใด
   ก.  Button configulation
ข.  Double-click Speed
   ค.  Click
ง.  Click Lock

20. คำสั่งใดที่ใช้ในการลบไฟล์
   ก.  Delete
  ข.  Rename
   ค.  Open
  ง.  Save

21. คำสั่งใดที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อไฟล์
   ก.  Delete
   ข.  Rename
   ค.  Open
   ง.  Save

22. คำสั่งใดที่ใช้ในการเปิดใช้งานไฟล์
   ก.  Delete
   ข.  Rename
   ค.  Open
   ง.  Save

23. คำสั่งใดที่ใช้ในการเปิดบันทึกไฟล์
   ก.  Save
   ข.  Rename
   ค.  Open
   ง.  Delete

24. โปรแกรมใดที่ใช้ในการจัดพื้นที่ฮาร์ดดิสก์
   ก.  NotePad
   ข.  ScanDisk
  ค.  Disk Defragment
  ง.  WordPad

25. โปรแกรมใดที่ใช้ในการตรวจสอบพื้นที่ฮาร์ดดิสก์
   ก.  NotePad
   ข.  ScanDisk
   ค.  Disk Defragment
   ง.  WordPad
26. โปรแกรมใดที่ใช้ในการวาดภาพ และตัดต่อภาพเบื้องต้น
   ก.  NotePad
ข.  ScanDisk
   ค.  Paint
ง.  WordPad
27. โปรแกรมใดที่ใช้ในการดูหนัง ฟังเพลงเบื้องต้น
   ก.  NotePad
ข.  Media Player
   ค.  Paint
ง.  WordPad
28. โปรแกรมใดที่ใช้ในการดูเอกสารข้อความเบื้องต้น
   ก.  Access
ข.  Media Player
   ค.  Paint
ง.  WordPad
29. อินเตอร์เน็ต คืออะไร
   ก.  ระบบเมนเฟรม
ข.  ระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก
   ค.  ระบบเครือข่ายเดี่ยว
ง.  ระบบไมโครคอมพิวเตอร์

30. WWW ย่อมาจากอะไร
   ก.  World Wide Web
   ข.  World War Web
   ค.  World Wan Web
   ง.  World Wide Wan


แนวข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายประมวลผล 

1. google.com ให้บริการอะไร ที่เด่นชัดที่สุด

ก. ฟรีอีเมล
ข. ดาวน์โหลดข้อมูล
ค. อีเลินนิ่ง
ง. อีคอมเมิร์ส
จ. สืบค้นเว็บไซต์

2. Banner ขนาดมาตรฐานสำหรับทำป้ายโฆษณาในเว็บไซต์มี Resolution เท่าใด

ก. 640 * 480
ข. 468 * 60
ค. 800 * 600
ง. 125 * 250
จ. 60 * 60
ฉ. 1024 *768

3. ข้อใดคือชื่อ e-mail

ก. http://www.hotmail.com/
ข. burin
ค. tom@hotmail.com
ง. http://hotmail.com/
จ. hotmail.com
ฉ. burin@tom@thaiabc.com

4. บริการ MSN เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ใดที่สุด

ก. yahoo.com
ข. hotmail.com
ค. thaiall.com
ง. sanook.com
จ. hunsa.com
ฉ. thailand.com

5. e-book มักเป็นแฟ้มนามสกุลใด

ก. mdb
ข. jpg
ค. pdf
ง. doc
จ. xls
ฉ. gif

6. อินเทอร์เน็ตไร้สาย เกี่ยวข้องกับชื่อใดมากที่สุด

ก. Fire Wire
ข. USB
ค. Wi-Fi
ง. 1394
จ. COM1
ฉ. ATA

7. Bittorrent ให้บริการเรื่องใด เด่นชัดที่สุด

ก. บริการอีเมล
ข. ขายสินค้าออนไลน์
ค. บริการแชร์แฟ้มระหว่างเพื่อนถึงเพื่อน
ง. บริการสืบค้นเว็บไซต์
จ. บริการเว็บบอร์ด
ฉ. ประมูลออนไลน์

8. คำสั่งบน DOS ที่ใช้ดู IP address เครื่องของตนเอง คือคำสั่งใด

ก. iplookup
ข. ipconfig
ค. ipaddress
ง. myip
จ. netstat
ฉ. dir


9. จาก http://class.yonok.ac.thข้อใดมักหมายถึงชื่อ host

ก. http
ข. ac
ค. yonok
ง. class
จ. yonok.ac.th
ฉ. ac.th

10. ภาษาใดทำงานฝั่ง Client

ก. perl
ข. vb
ค. php
ง. html
จ. asp
ฉ. cobol

11. Server คือข้อใด ก. เครื่องแม่ข่าย
ข. เครื่องลูกข่าย
ค. การเคลื่อนย้ายข้อมูล ง. บริการ website
จ. เครือข่าย

12. Cute Ftp เป็นโปรแกรมประเภทใด
ก. Stand-by
ข. stand –Alone
ค. Workstation
ง. Web page
จ. Character

13. หมายเลข IP Address 1 หมายเลขใช้พื้นที่เก็บข้อมูลกี่ไบท์
ก. 1 ข. 4 ค. 16
ง. 256

14. ข้อใด มิใช่ วิธีการป้องกันปัญหาความปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เน็ต

ก. โปรแกรมจำกัดข้อมูล
ข. การสร้างไฟล์วอลล์
ค. ระบบเครือข่าย
ง. โปรแกรมป้องกันไวรัส 15. Wireless LAN หมายถึงข้อใด

ก. เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Coxcial ในการเชื่อมต่อ
ข. เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Fiber Optic ในการเชื่อมต่อ
ค. เครือข่ายที่ไม่ใช้สายในการเชื่อมต่อแต่ใช้คลื่นวิทยุแทน
ง. ทุกข้อที่กล่าวมาเป็นความหมายของ Wireless LAN ทั้งหมด

16. อุปกรณ์ในข้อใดทำหน้าที่แปลงสัญญาณจากสัญญานอนาลอคเป็นสัญญาณดิจิตอลหรือสัญญาณ ดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาล๊อค

ก. User Card
ข. LAN Card
ค. Network Interface Card
ง. Modem

17. สายสัญญาณใดมีความสามารถในการส่งข้อมูลเร็วที่สุด

ก. Coaxial Cable
ข. Shielded Twisted Pair Cable
ค. Unshielded Twisted Pair Cable
ง. Fiber Optic Cable


18. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมเครือข่ายสองระบบเข้าด้วยกัน

ก. HUB
ข. Connector
ค. Router
ง. Switch


19. คำใดหมายถึงเครือข่ายไร้สาย

ก. WI-FI
ข. Broadband
ค. Fire Wire
ง. WAN


20. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) หมายถึงข้อใด

ก. การขนถ่ายข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งในอินเตอร์เน็ต
ข. การรับส่งข้อความผ่านอินเตอร์เน็ต
ค. การซื้อขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ง. การทำธุรกรรมผ่านทางระบบเครือข่าย


แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล


1)    หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการนำเอาเขตข้อมูลหลายๆเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องมารวมกัน  
          เพื่อเกิดเป็นรายการข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เรียกว่าอะไร
    ก. เรคอร์ด        
    ข. ฟิลด์
    ค. บิท        
    ง. ไฟล์    
2)    หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการนำข้อมูลหลาย ๆ ระเบียนที่เป็นเรื่องเดียวกันมารวมกัน
          เรียกว่าอะไร
    ก. ฟิลด์        
    ข. ไฟล์
    ค. บิท        
    ง. เรคอร์ด
3)    รายละเอียดข้อมูลที่แสดงลักษณะ  และคุณสมบัติของแอททริบิวต์หนึ่งๆ หมายความ
          ถึงข้อใด
    ก. ไฟล์        
    ข. เอนทริตี
    ค. แอทริบิวต์        
    ง. เรคอร์ด
4)    ชื่อของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง   เปรียบเสมือนคำนาม  อาจได้แก่ คน  สถานที่  สิ่งของ
    การกระทำซึ่งต้องการจัดเก็บข้อมูลไว้  หมายความถึงข้อใด
    ก. ไฟล์        
    ข. เอนทริตี
    ค. แอทริบิวต์        
    ง. เรคอร์ด
5)    บางแอทริบิวต์ก็อาจจะไม่มีค่าของตัวมันเอง แต่จะสามารถหาค่าได้จากแอทริบิวต์
    อื่นๆ เรียกว่าอะไร
    ก. แอททิบิวต์ผสม        
    ข. แอททิบิวต์ที่แปลค่ามา
    ค. แอททิบิวต์แฝง        
    ง. แอททิบิวต์เปลี่ยนค่า
6)    โครงสร้างสารสนเทศ ที่ประกอบด้วยรายละเอียดของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์
          และ เกี่ยวข้องกันที่จะนำมาใช้ในระบบงานต่าง ๆ  ร่วมกัน หมายความถึงข้อใด
    ก. แฟ้มข้อมูล        
    ข. ระบบฐานข้อมูล
    ค. การจัดการฐานข้อมูล    
    ง. ระบบข้อมูล
7)    ประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างระบบฐานข้อมูล ข้อใดกล่าวถูกต้อง
    ก. สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้    
    ข. ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
    ค. กำหนดมาตรฐานของข้อมูลเดียวกัน    
    ง. ถูกทุกข้อมูล
8)    โครงสร้างที่จัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์แบบต้นไม้ (Tree) เป็นฐานข้อมูลแบบใด
    ก. ฐานข้อมูลแบบลำดับขั้น    
    ข. ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย
    ค. ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์    
    ง. ฐานข้อมูลเชิงชั้น
9)    ข้อใดไม่ไช่โปรแกรมฐานข้อมูลที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน
    ก. Visual Foxpro    
    ข. Microsoft Powerpoint  
    ค. SQL Server    
    ง. Microsoft Access
10)    คีย์ที่เกิดจากฟิลด์ที่ไม่มีข้อมูลซ้ำซ้อน (unique) ใน Table เดียวกันโดยเด็ดขาด
            และจะต้องมีค่าเสมอ หมายถึงข้อใด
    ก. Compound Key    
    ข. Foreign Key
    ค. Primary Key    
    ง. Candidate Key
11)    คีย์นอก หรือ คีย์ที่เชื่อม Table ที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กัน หมายถึงข้อใด
    ก. Primary Key    
    ข. Foreign Key
         ค. Compound Key    
    ง. Candidate Key
12)    การจัดแบ่งระดับของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล สามารถแบ่งได้กี่ระดับ
    ก. 2 ระดับ        
    ข. 3 ระดับ    
    ค. 4 ระดับ        
    ง. 5 ระดับ
13)    ระดับของข้อมูลที่เกิดจากการมองเอนทิตี้และความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้
             รวมทั้งกฎเกณฑ์และข้อจำกัดต่าง ๆ หมายถึงข้อมูลในระดับใด
    ก. ระดับภายใน        
    ข. ระดับแนวคิด
    ค. ระดับภายนอกหรือวิว    
    ง. ระดับข้อมูล
14)    ระดับของข้อมูลระดับใด ที่เกิดจากการบันทึกข้อมูลจริง
    ก. ระดับภายใน        
    ข. ระดับภายนอกหรือวิว    
    ค. ระดับแนวคิด        
    ง. ระดับข้อมูล
15)    ระดับข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แต่ละคนจะมองข้อมูล หมายถึงข้อมูลในระดับใด
    ก. ระดับภายใน        
    ข. ระดับภายนอกหรือวิว    
    ค. ระดับแนวคิด        
    ง. ระดับข้อมูล


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจสัญญาบัตร สายประมวลผล ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การเขียน Flow Chart การทำงานของระบบงาน

ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

แนวข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ _อัตานัย

- แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ _อัตนัย

- แนวข้อสอบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรม

- แนวข้อสอบการออกแบบระบบฐานข้อมูล (อัตนัย)

- แนวข้อสอบ พรบ. คอมพิวเตอร์  พศ. 2550 และระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์

- ถาม+-ตอบ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ด้าน ICT

- แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล


สนใจสั่งซื้อมาที่  080-604-2510 ,080-604-2504  หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
*อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์  ชื่อบัญชี สายรุ้ง  สิงห์ศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่   lookmoo_00@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    ใครคือบิดาแห่งกฎหมายไทย
ก.    พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ข.    สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ค.    พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง.    พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย  
2.    ใครคือผู้สร้าง Wikileaks
ก.    Mark Elliot Zuckerberg        ค. Daniel Arap Moi
ข.     Daniel Arap Moi              ง. Julian Assange
3.    เขตการค้าเสรีอาเซียน คือ
ก.    OPEC                ค. NAFTA    
ข.    AFTA                ง. APEC
4.    ประเทศใดที่  unesco ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2551
ก.    มะละกา                  ค. กัมพูชา
ข.    มาเลเซีย                 ง. พม่า
5.    ยุทธศาสตร์ที่ กอ.รมน. ใช้แก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ คืออะไร
ก.    เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา            
ข.    การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน        
ค.    การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน            
ง.    การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
6.    ศาลใดมีอำนาจในการตัดสินพรรคการเมือง
ก.    ศาลฎีกา                    ค. ศาลปกครอง
ข.    ศาลแพ่ง                     ง. ศาลรัฐธรรมนูญ
7.    บุคคลใดไม่มีวาระการดำรงตำแหน่ง
ก.    ส.ส    .                    ค.ส.ว .
ข.    ตุลาการศาลฎีกา                ง. นายกรัฐมนตรี
8.    ข้อใดไม่เป็นองค์กรอิสระ
ก.    ก.ก.ต.                    ค. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ข.     สภาความมั่นคงแห่งชาติ            ง. ป.ป.ช.
9.    ชั้นความเร็วของหนังสือราชการที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้คืออะไร
ก.    ด่วน                    ค. ด่วนที่สุด
ข.    ด่วนมาก                     ง. ปฎิบัติทันที
10.    ประเทศที่เป็น  roof  of  the word  คือประเทศอะไร
ก.    ตุรกี                    ค. ทิเบต    
ข.    อิหร่าน                     ง. ซาอุดิอาระเบีย
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้