ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการ (ครูผู้สอน)

ส่วนที่ 1  ความรู้ความสามารถทั่วไป

     - ความรู้ความสามารถทั่วไป

      -  ความความสามารถด้านตัวเลข

     - ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย

     - ความสามารถทางด้านเหตุผล

     - ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

     - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและอินเตอร์เน็ต
 


ส่วนที่ 2  ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ

      - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

      - หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ             

      - ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ     

      - แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ    

      - เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ        

      - อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ     
 
 

ส่วนที่ 3  ความรู้เกี่ยวกับงานพนักงานราชการ(ครูผู้สอน

       - ขอบข่ายภารกิจสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(โรงเรียน

       - การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

       -  แนวคิดพื้นฐานในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

       -  แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

       - ระบบการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

       -  บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

       - หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544

       - การจัดการเรียนรู้

       - หลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ของผเรียน

       -  รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบต่างๆ

   - สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

        - การวัดและประเมินผลทางการศึกษา     
 
 ส่วนที่ 4 กฎหมายการศึกษา

       - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545

        - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

        - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

        - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547และแก้ไขเพิ่มเติม

       - พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร

    ทางการศึกษา พ.ศ.2547 
 
ส่วนที่ 5 ความรอบรู้

     - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยุทธศักราช 2550

     - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

     - เศรษฐกิจพอเพียง

     - นโยบายของรัฐบาล(นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ

     - นโยบายการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

     - นโยบายและการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

     - นโยบายและการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ

     - วาระแห่งชาติด้านการศึกษา

     - คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ.

     - จิตวิทยาและการแนะแนว

     - จิตวิทยาการเรียนรู้

     - จิตวิทยาพัฒนาการ

     - การแนะแนว


ส่วนที่ 6  แนวข้อสอบพนักงานราชการ

             แนวข้อสอบพนักงานราชการ ชุดที่ 1  - 6 พร้อมเฉลย
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
nikorn ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณคับ
namaaee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณครับ
antorangest ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
thank alot    
sakurajung ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณมากคะ
heartbeat ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
  ขอบคุณเจ้าค่ะ
bunmee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณ
wasa ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตอบกลับโพสของ (admin)
ขอบคุณค่ะ
boonrith ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตอบกลับโพสของ (admin)
ขอบคุณครับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
erik ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณมากๆ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้