ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ ธกส 2555 แนวข้อสอบ ธกส พัฒนาธุรกิจ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ ธกส 2555 แนวข้อสอบ ธกส พัฒนาธุรกิจ

1. ธนาคาร ธ.ก.ส.จัดตั้งขึ้น เมื่อใด

. พ.ศ. 2473                    . พ.ศ. 2499

. พ.ศ. 2502                  . พ.ศ. 2509

ตอบ     . พ.ศ. 2509 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในสมัยนั้น

2. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อใด

 ก. พุทธศักราช 2475          . พุทธศักราช 2490

   ค. พุทธศักราช 2502         . พุทธศักราช 2486

ตอบ     พุทธศักราช 2486

3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสังกัดกระทรวงใด

. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   

. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงการคลัง

. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตอบ     คกระทรวงการคลัง

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือใคร

บุญทรง เตริยาภิรมย์                      . ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม                               จุติ ไกรฤกษ์

ตอบ     ข. ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เริ่มดำรงตำแหน่ง  9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คนปัจจุบัน คือใคร

. นายฤทธิรงค์ จัยสิน                        . ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ

. ธีระ วงศ์สมุทร                         ง. พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ

ตอบ     ค. ธีระ วงศ์สมุทร 

 

 

6. ผู้จัดการใหญ่ ของ ธ.ก.ส. คนปัจจุบัน คือใคร

            ก. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ                         . นางพูนสุข มุสิกลัด

            ค. นายสมชัย อ่ำพันธ์                      ง. นายลักษณ์ วจนานวัช

ตอบ     ง. นายลักษณ์ วจนานวัช

7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีชื่อภาษาอังกฤษว่า

. . Bank for Agriculture            

. Bank for Agricultural Cooperatives

. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

 . Bank Authority Meteorological 

ตอบ     ค. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ให้บริการสินเชื่อครบวงจรเพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกร                      

. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท

. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                             

             ง. พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรอย่างมีคุณภาพ

ตอบ     ข. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท

9. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ ธนาคาร ธ .ก.ส.

. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย                     

. ยึดมั่นในหลักการบริหารงาน

สนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิต ได้อย่างมีคุณภาพ

. ถูกทุกข้อ

ตอบ     ก. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย     

10. ข้อใดคือนิยามวัฒนธรรมของ ธ.ก.ส.

              .ซื่อสัตย์สุจริต     

. มีสำนึกรับผิดชอบ

. ตอบสนองเป็นทีม

. ถูกทุกข้อ

ตอบ     ง. ถูกทุกข้อ

 

11. เว็บไซต์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีชื่อว่าอะไร

.  [url]www.baac.com[/url]                                           

.  [url]www.baac.co.th[/url]

.  [url]www.baac.or.th[/url]         

. [url]www.baac.org[/url]

ตอบ     .  [url]www.baac.or.th[/url]           

 

12.  เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีชื่อว่าอะไร

. [url]www.tgs.go.th[/url]                                             

. [url]www.maco.go.th[/url]

.[url]www.moct.org[/url]                              

. [url]www.moac.go.th[/url]        

ตอบ     ง. [url]www.moac.go.th[/url]            

13. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปัจจุบันมีกี่สาขา

850  สาขา                   980 สาขา

1ม002  สาขา                   .   1,101 สาขา

ตอบ     .   1,101 สาขา   ณ.ปี 2553

14. ธ.ก.ส. ได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ไว้กี่ด้าน

. 6 ด้าน               

. 5 ด้าน

. 4 ด้าน

. 3 ด้าน

ตอบ     . 3 ด้าน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้