ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.นนทบุรี ทุกวิชาเอก
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.นนทบุรี ทุกวิชาเอก

งค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบ เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 57 อัตรา ในจำนวน 7 สาขาวิชาเอก ดังต่อไปนี้ครับ
 


1) สาขาหรือวิชาเอกวิทยาศาสตร์     จำนวน 7 อัตรา


2) สาขาหรือวิชาเอกคณิตศาสตร์      จำนวน 16 อัตรา


3) สาขาหรือวิชาเอกภาษาอังกฤษ     จำนวน 18 อัตรา


4) สาขาหรือวิชาเอกภาษาไทย        จำนวน 9 อัตรา


5) สาขาหรือวิชาเอกสังคมศึกษา      จำนวน 3 อัตรา


6) สาขาหรือวิชาเอกปฐมวัย            จำนวน 2 อัตรา


7) สาขาหรือวิชาเอกดนตรีไทย         จำนวน 2 อัตรา

 


หน้าที่และความรับผิดชอบ


ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมความรู้
พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน
หรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริหารสังคมด้านวิชาการ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ


1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการสอน และส่งเสริมความรู้ความรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


2) จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์


3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา


4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน


5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 


ความรู้ความสามารถที่ต้องการ


1) ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.
หรือ ก.ค. รับรอง กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งครู และต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู


2) ให้นำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้นฉบับ พร้อมสำเนา มาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัครด้วย

 


ค่าตอบแทน เดือนละ 8,340 บาท

 


กำหนดการรับสมัคร


ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร 


และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง


ระหว่างวันที่ 21 - 29 มกราคม 2556 


ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 


ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี


หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2589-0481-5 ต่อ 682 - 686


โดยสมัครได้เพียงวิชาเอกเดียวเท่านั้น!!!

 


ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด คลิก


http://www.non-ed.com/visus/เอกสารแนบรับสมัครครู56.pdf

 


อบจ.นนทบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู

อบจ.นนทบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู

ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


อ.เมือง  จังหวัดนนทบุรี   10220

 


เบอร์โทรศัพท์ 02-589-0481-5,
ผู้อำนวยการ(688),ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา(685), ฝ่ายบริหารการศึกษา(686),
งานวิชาการและแผนงาน (682), งานกีฬาเยาวชน(683), งานธุรการ (684)

 


โทรสาร 02-950-3263


เว็บไซต์  http://www.non-ed.com

อ่านต่อ: http://www.kruwandee.com/news-id5237.html#ixzz2IbrrmGmE


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.นนทบุรี ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ
ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป
-  แนวข้อสอบการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
-  แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
-  แนวข้อสอบเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ในปัจุบัน
วิชาพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546
กฎหมายจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ อบจ.
-  แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
-  แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
-  แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลา
กฎหมายการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
-  นโยบาย อบจ.นนทบุรี ว่าด้วยการศึกษา
-  แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
-  แนวข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
-  แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน (AEC)
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฎิบัติของวิชาชีพครู
-  แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
-  แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
 แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
 แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษ
-  แนวข้อสอบการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา
แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)

สนใจสั่งซื้อมาที่ 080-604-2510 ,080-604-2504 หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ ชื่อบัญชี สายรุ้ง สิงห์ศรี ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lookmoo_00@hotmail.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีจำนวนกี่หมวด กี่มาตรา
ก.8 หมวด 78 มาตรา                ข.8 หมวด 87 มาตรา
ค.9 หมวด 87 มาตรา                ง.9 หมวด 78 มาตรา
ตอบ  ง.9 หมวด 78 มาตรา
2.    พรบ.การศึกษาแห่งชาติถือว่าเป็น
ก.กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา            ข.แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ
ค.การปรับปรุงการศึกษาสอดคล้องรัฐธรรมนูญ    ง.การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของไทย
ตอบ  ก.กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา
3.    พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ก.19 ส.ค. 42                    ข.20 ส.ค. 42
ค.1 ต.ค. 42                    ง.1 พ.ย. 42
ตอบ  ข.20 ส.ค. 42
4.    วัตถุประสงค์ของการจัดทำ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
ก.ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ข.ปฏิรูปการศึกษาของไทย
ค.พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายจิตใจ
ง.พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ตอบ  ก.ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
5.    พรบ.การศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
ก.แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแห่งชาติ
ข.แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
ค.แผนการศึกษาแห่งชาติ
ง.แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ
ตอบ  ค.แผนการศึกษาแห่งชาติ
6.    ต่อไปนี้ ข้อใดไม่สอดคล้องคำว่าการศึกษา
ก.การถ่ายทอดความรู้                ข.การฝึกอบรม
ค.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์            ง. การสืบสานทางวัฒนธรรม
ตอบ ค.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7.    ข้อใดให้ความหมายไม่ตรงกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
ก.    การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
ข.    สถานศึกษา คือสถานที่จัดการสอนตั้งแต่ก่อนประถม ถึงระดับก่อนอุดมศึกษา
ค.    มาตรฐานการศึกษา เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดในสถานศึกษาทุกแห่ง
ง.    กระทรวง หมายความว่ากระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตอบ  ข.สถานศึกษา คือสถานที่จัดการสอนตั้งแต่ก่อนประถม ถึงระดับก่อนอุดมศึกษา
8.    ข้อใดต่างจากพวก
ก.ครู                        ข.คณาจารย์
ค.ผู้บริหารสถานศึกษา                ง.ผู้บริหารการศึกษา
ตอบ  ข.คณาจารย์
9.    ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตาม พรบ.นี้ ได้แก่
ก.ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ข.ปฏิรูปการศึกษาของไทย
ค.พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
ง.พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ตอบ   ค.พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
10.    ข้อใดไม่ใช่หลักการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
ก.เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน
ข.เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ค.ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ง.พัฒนา สาระ และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ตอบ  ก.เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน

11.    ข้อใดไม่สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความมุ่งหมายของ พรบ.
ก.ปลูกฝังจิตสำนึงการเมือง การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข
ข.รักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย
ค.รู้จักรักษาผลประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติ
ง.กระจายการพัฒนาไปสู่ชนบทโดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตอบ  ง.กระจายการพัฒนาไปสู่ชนบทโดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น
12.    ข้อใดไม่สอดคล้องการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการการจัดการศึกษา
ก.กระจายอำนาจสู่สถานศึกษาทั้งหมด
ข.กำหนดมาตรฐานการศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพ
ค.มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ง.รวมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาไว้ในการจัดการศึกษา
ตอบ  ก.กระจายอำนาจสู่สถานศึกษาทั้งหมด
13.    คำว่า “เอกภาพด้านนโยบาย หลากหลาย การปฏิบัติ” สอดคล้องกับข้อใด
ก.    ส่วนกลางกำหนดนโยบาย ส่วนภูมิภาคกำหนดแนวทางปฏิบัติ
ข.    กระทรวงกำหนดนโยบายมาตรฐานสนับสนุนเขตพื้นที่และสถานศึกษาบริหารจัดการด้วยตนเอง
ค.    มีนโยบายเดียวกัน แต่การปฏิบัติหลากหลายวิธี
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ
14.    ต่อไปนี้ ข้อใดไม่มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก.รัฐ                        ข.เอกชน
ค.องค์กรปกครองท้องถิ่น                ง.โรงเรียน
ตอบ   ง.โรงเรียน
15.    ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ บิดา มารดา ผู้ปกครอง พึงได้รับในการจัดการศึกษา
ก.การสนับสนุนจากรัฐ ให้ความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู
ข.การยกเงินภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ค.เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของคนในการดูแล
ง.การให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลในการดูแล
ตอบ    ข.การยกเงินภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
16.    จุดที่ต่างกันของการศึกษาระบบต่างๆ ที่สำคัญคือข้อใด
ก.ระยะเวลาที่จัดการศึกษา            ข.สถานที่จัดการศึกษา
ค.ตัวผู้เข้ารับการศึกษา                ง.จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร
ตอบ  ง.จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร
17.    ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย
ก.สถานศึกษา ต้องจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ข.ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม โอกาส
ค.จัดการเรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา
ง.ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้
ตอบ   ก.สถานศึกษา ต้องจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
18.    ต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่ สถานศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก.โรงเรียน                    ข.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค.ศูนย์พัฒนาชุมชน                ง.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ สถาบันศาสนา
ตอบ  ค.ศูนย์พัฒนาชุมชน
19.    ข้อใดไม่ถูกต้องในด้านการกระจายอำนาจให้เขตพื้นที่และสถานศึกษา
ก.ด้านวิชาการ                    ข.งบประมาณ
ค.หลักสูตรการสอน                ง.การบริหารทั่วไป
ตอบ  ค.หลักสูตรการสอน
20.    ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่กรรมการโรงเรียน
ก.ผู้แทนครู                    ข.ผู้แทนองค์กรเอกชน
ค.ผู้แทนศิษย์เก่า                    ง.ผู้แทนคุณวุฒิ
ตอบ  ข.ผู้แทนองค์กรเอกชน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้