ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : A10 สอบท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
33 นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 เจ้าพนักงานสาธารณะสุขชุมชน ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 พรบ การสาธารณสุข (ฉบับที่3) 2560
5 สรุป แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
7 แนวข้อสอบกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
8 ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ
9 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
10 แนวข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข
11 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข
12 ความรู้ในงานสาธารณสุขชุมชน
13 แนวข้อสอบสาธารณสุขชุมชน
14 หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ
MP3-P008 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 61 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
4 แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 /2560
5 หลักการสื่อสาร
6 หลักการประชาสัมพันธ์
7 การเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์
8 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประชาสัมพันธ์
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
10 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์
11 แนวข้อสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์
MP3-P039 - หลักการประชาสัมพันธ์
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 เภสัชกร ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกร
4 พรบ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537
5 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
6 ความรู้ทั่วไปทางเภสัชวิทยา
7 แนวข้อสอบความรู้เรื่องสมุนไพร
8 แนวข้อสอบเภสัชกร
9 หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตยา
pdf 62 พยาบาลวิชาชีพ  ท้องถิ่น
10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-พรบ.ท้องถิ่น
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 พยาบาลวิชาชีพ  ท้องถิ่น
1 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่องการพยาบาล
2 แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
3 จรรยาบรรณวิชาชีพ
4 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
6 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7 การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
8 ความรู้หลักการพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นฟูสุขภาพ
9 ถาม -ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
10 ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ
11 แนวข้อสอบวิชาการพยาบาล
MP3-พรบ.ท้องถิ่น
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 นักวิชาการพัสดุ ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
3 ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง
4 แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
6 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
7 ถาม- ตอบ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
8 ถาม ตอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
9 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ ชุด 1
10 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ ชุด 2
11 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ ชุด 3
MP3-พรบ.ท้องถิ่น
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 62 นักวิชาการวัฒนธรรม ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
3 ความรู้เกี่ยวกับศาสนาสังคมและวัฒนธรรม
4 แนวข้อสอบพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา
5 ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
7 ความรู้เกี่ยวกับงานรัฐพิธีและราชพิธี
8 แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม
9 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-พรบ.ท้องถิ่น
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ดัน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้