เวอร์ชันเต็ม: [-- เก็งข้อสอบ ก.พ (ภาค ก) ที่กำลังจะเปิดสอบ --]

จำหน่ายข้อสอบ แจ้งข่าวการสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ไฟฟ้า ธกส. -> แนวข้อสอบ (ภาค ก.) ก.พ. 2557 -> เก็งข้อสอบ ก.พ (ภาค ก) ที่กำลังจะเปิดสอบ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

jin 2011-02-09 11:05

เก็งข้อสอบ ก.พ (ภาค ก) ที่กำลังจะเปิดสอบ

คำสั่ง    ในแต่ละข้อจะประกอบด้วยอนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน  จงเลือกคำตอบจากตัวเลือก ก-ง มาเติมลงในช่องว่างเพื่อให้ได้อนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่อ งกันอย่างสมเหตุสมผลมากที่สุด

ข้อ  1.     2     3    1     6    4     3    3     36     6     3    5     90     8     3     7..........

                 (คล้ายข้อสอบ ก.พ. ปี 48)

                 ก.  103                                                                         ข.  126

                 ค.  168                                                                         ง.  204

   ตอบ  ค.

ข้อนี้ให้เราสังเกตตัวเลขสูงๆ ในโจทย์นะครับ  ตัวอย่างเช่น 36 กับ 90 ว่าทำไมนะเลขสองตัวนี้  จึงมีค่าสูงผิดปกติกว่าตัวเลขอื่น  ต่อมาเราก็ลองเอาเลข 3 ตัว ที่อยู่ข้างหน้าของ 36 กับ 90 บวกหรือคูณกัน เมื่อเราเอาคูณกัน 4*3*3 = 36  และ 6*3*5  = 90   ง่ายมั๊ยละครับ..

ดังนั้นจะได้ว่า 8*3*7 = 168   เป็นคำตอบนั่นเอง

ข้อ 2.      16     16     19     49     22     100      25 ....... (คล้ายข้อสอบกรมส่งเสริม ฯ)

                 ก.  28                                                                              ข.  31

                 ค.  144                                                                          ง.  169

ตอบ  ง.

ข้อนี้ให้เราสังเกตตัวเลขสูงๆ เช่นกัน  ตัวอย่างเช่น 100 กับ 49  เอ๊ะแปลกดีมันสลับกันอยู่กับเลขต่ำครับ  แล้วอยากบอก....บอกให้คุณรู้ซะเลยว่าเลข 49 คือ 72 หรือ 7*7 เสมอแน่ะ  ดังนั้นเลข 100 ก็ต้องเป็น 102 = 10*10 แล้วจะได้คำตอบว่า 132   13 * 13 169  ขอให้สังเกตด้วยว่า 7, 10 และ 13 ห่างกันเท่ากับ 3 อย่างคงที่

ข้อ  3.     95     92     46      42     21      16      8  ......... (คล้ายข้อสอบ กทม.)

                 ก.  2                                                                                ข.  6

                 ค.  24                                                                              ง.  32

     ตอบ  ก.

อนุกรมในข้อนี้ตัวเลขลดลงเรื่อยๆ ขอให้เราสังเกตว่า 95 กับ  92  มีค่าใกล้เคียงกัน (ลดลง)  ทำนองเดียวกัน 46  กับ  42  ก็มีค่าใกล้เคียงกัน (ลดลง 4)  และ 21 กับ 16 ก็ลดลง 4

ดังนั้นตัวเลขถัดไปก็ต้องลดลงจาก 8 ลงอีก 6  จึงได้คำตอบที่ถูกต้องคือ 8 - 6 2  นั่นเอง

ข้อ 6.      1     1     1    5    2     2     3    8     4    3     6     12      7     4      10..........(คล้ายข้อสอบ ก.พ.) 

                 ก.  17                                                                            ข. 15 

                 ค.13                                                                              ง.  11 

                ตอบ  ก. 

ข้อนี้ตัวเลขในอนุกรมสับสนปนกันหมดเลย  แต่ไม่ยากหรอกน่า จะบอกเทคนิคให้ดังนี้ครับ 

                 ให้หาตัวเลขสูงๆ ในอนุกรมซะก่อน  จะพบว่าคือเลข 12 และ 8 ซึ่งเพิ่มขึ้น 4 

เมื่อเราเลือกพิจารณาคำตอบจะได้ 1    1    1    5    2    2    3    8    4    3    6    12    7    4    10    17 

ข้อ 7.      148    74     80     40     46      23.......... (คล้ายข้อสอบ ก.พ. + ปปส.)

                 ก.  26                                                                              ข.  29

                 ค.  35                                                                              ง.  42

    ตอบ  ข.

อนุกรมข้อนี้เราจะเห็นชัดว่า  40  เป็นครึ่งของ 80  และ 74  เป็นครึ่งหนึ่งของ 148  รวมทั้ง 23  ก็เป็นครึ่งนึ่งของ  46  แต่อนุกรมข้อนี้ถามหาตัวเลขที่อยู่ถัดจาก  23  ต่างหาก  ซึ่งเราจะเห็นว่า  ถัดจาก 74 ไปเป็น  80  เพิ่มขึ้น 6  ถัดจาก 40  ไปเป็น  46  เพิ่มขึ้น 6

                 ดังนั้นจะได้ว่าถัดจาก 23  เพิ่มขึ้นอีก 6 ไปเป็น 29  นี่เอง

ข้อ  8.     245     479    61013     81317     101621  .......(คล้ายข้อสอบนายร้อยตำรวจ + ธุรการ + การเงิน)

                 ก.  121925                                                                  ข.  121424

                 ค.  152125                                                                  ง.  151925

      ตอบ   ก.

ข้อนี้โจทย์แปลกดีนะ  ตัวเลขเพิ่มขึ้นเร็วจังเลย    เราลองพิจารณาตัวเลขหน้าของ       แต่ละชุดจะได้ดังนี้  245    479     61013     81317    101621 ......เลขตัวหน้าที่ได้คือ  2    4     6  8    10  

ตัวเลขเพิ่มขึ้นทีละ 2 คงที่ ดังนั้นเลขตัวหน้าของคำตอบต้องเป็น  12  แน่นอนนั่นคือต้องตอบข้อ ก.  หรือไม่ก็ข้อ ข.  ส่วนเลขตัวกลางของเลขแต่ละชุดจะได้ดังนี้   

245    479     61013     81317    101621 ......ซึ่งเพิ่มขึ้นทีละ 3  ดังนั้นตัวเลขกลางของคำตอบคือ 19  นั่นเองเราก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องคือ  121925  นั่นเอง

ข้อ 9.      46    2    23    75   3    25    108    4    27 ......(คล้ายข้อสอบนายร้อยตำรวจ + ตรวจคนเข้าเมือง)

                 ก.  200                                                                          ข.  145

                 ค.  21                                                                              ง.  5

ตอบ  ข.

                 ข้อนี้ต้องดูที่ตัวเลขต่ำ ๆ ที่แทรกอยู่บนอนุกรมจะง่ายกว่าคือ  2, 3  และ 4

จะได้ดังนี้  46     2    23    75     3     25     108     4     27   .....

ซึ่งทำให้เราทราบว่า  46  เกิดจาก  3*25  และ 108  เกิดจาก 4*27  ดังนั้นคำตอบที่เราต้องการต้องเกิดจาก  5*29  นั่นเอง  ซึ่ง  5*29 = 145

ข้อ 10.    2   5   6   4    7   9    8    12    54    32   .......(คล้ายข้อสอบ  ก.พ.ปลัดอำเภอ)

                 ก.  64                                                                              ข.  76

                 ค.  19                                                                              ง.  18

ตอบ  ค. 

                 ข้อนี้แปลกตรงที่มีเลข  4 8 12  และ  32  เป็นตัวเลขลงแทรกอยู่ในอนุกรมดังนี้ครับ

                 2   5   6   4    7   9    8    12    54    32   .......จะได้ว่า 5 +7 = 12 และ  7 + 12 = 19

แนวข้อสอบอนุกรม 

คำสั่ง      ในแต่ละข้อจะประกอบไปด้วยอนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน จงเลือกคำตอบจากตัวเลือก ก- ง มาเติมลงในช่องว่างเพื่อให้ได้อนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่อ งกันอย่างสมเหตุสมผลมากที่สุด

ข้อ  1.     4     2     8     14     24     46  ..........  (คล้ายข้อสอบนายร้อยตำรวจ)

                 ก.  58                                                                              ข.  60

                 ค.  70                                                                              ง.  84

ข้อ  2.     1     4     2     6     6     8     15     10  ..........  (คล้ายข้อสอบ  ก.พ. + ปลัดอำเภอ)

                 ก.  12                                                                              ข.  16

                 ค.  31                                                                              ง.  41

ข้อ  3.     17     17     51     255  ..........  (คล้ายข้อสอบกรมส่งเสริมฯ)

                 ก.  1,781                                                                       ข.  1,785

                 ค.  2,455                                                                       ง.  2,295

ข้อ  4.     3     5     8     14     29     71  ..........  (คล้ายข้อสอบ  กทม.)

                 ก.  123                                                                          ข.  145

                 ค.  162                                                                          ง.  194

ข้อ  5.     7     -9     16     -20     29  ..........  (คล้ายข้อสอบกรมส่งเสริมฯ)

                 ก.  -33                                                                            ข.  -35

                 ค.  -37                                                                            ง.  -39

ข้อ  6.     2     2     5     5     4     10     8     7     16  .........  (คล้ายข้อสอบกรมส่งเสริมฯ)

                 ก.  11                                                                              ข.  12

                 ค.  13                                                                              ง.  14

ข้อ  7.     6     10     18     29     51     76  ..........  (คล้ายข้อสอบ  กทม.)

                 ก.  126                                                                          ข.  156

                 ค.  112                                                                          ง.  99

ข้อ  8.     12      12      24      72     288  ..........  (คล้ายข้อสอบ  กทม.)

                 ก.  1,240                                                                       ข.  1,440

                 ค.  1,420                                                                       ง.  1,480

ข้อ  9.     45     18     65     28     90     43     120  ..........  (คล้ายข้อสอบปลัดอำเภอ)

                 ก.  63                                                                              ข.  86

                 ค.  130                                                                          ง.  155

ข้อ  10.   3     2     7     5     4     21     7     6     43  ..........  (คล้ายข้อสอบกรมส่งเสริมฯ)

                 ก.  8                                                                                ข.  9

                 ค.  12                                                                              ง.  73

ข้อ  11.   6     42     7     9     72     8     12     108     9     15  ..........  (คล้ายข้อสอบปลัดอำเภอ)

                 ก.  10                                                                              ข.  18

                 ค.  122                                                                          ง.  150

VCD ติวสอบ กพ. ภาค ก ที่กำลังเปิดสอบ
VCD ติวสอบภาค ก.พ.ปี ที่เปิดสอบทั่วประเทศ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติว และการติวสอบต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมาก
แต่จะดีไหมถ้าท่านสามารถติวสอบเองได้จากที่บ้านด้วยเครื่องเล่น VCD ที่บ้านท่าน

ระบุที่อยู่ในการจัดส่งมาให้ชัดเจน และชำระเงินตามหมายเลขข้างล่าง

รวมเอกสารแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางโปรษณีย์
รวมจากการติว VCD 10 แผ่น ในราคาเพียงชุดละ 2500 บาท
แถมฟรีแนวข้อสอบเก่าและวิธีการทำ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบภาค ก (กพ.)
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ทั้งข้อสอบเก่าๆที่เคยออก
สนใจสั่งซื้อมาที่  

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

สนใจสั่งซื้อมาที่ 080-604-2510 ,080-604-2504 หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ ชื่อบัญชี สายรุ้ง สิงห์ศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่
lookmoo_00@hotmail.comตัวอย่างการติว ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขอนุกรม

untira2516 2011-02-10 09:04
แนวข้อสอบภาค ก กพ 500 ข้อ
เพื่อนๆขอกันเยอะเหลือเกิน  ส่งให้ไม่ไหวเลย
โหลด เอาแล้วกันน่ะ
แนวข้อสอบมี 6 ชุดน่ะ
(ถ้า เพื่อนๆทำชุด 2 ได้รับรองว่าผ่านภาค ก ของ กพ ได้แน่นอนค่ะ)


1.http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=3807FBAA65LV231CJ6DFCCOII13GTY
2.http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=3807FBAA656AX4O74QQNP7BTVMBW1G
3.http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=3807FBAA65QE1JX3T4YWMRODZKTBNJ
4.http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=3807FBAA6588PSDGZ1QUVK9QALMD2Y  
5.http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=3807FBAD19ZYTA21KBCAHZ4QLM1EN9
6.http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=3807FBAD19OSOLAD27A[KMVTTFFCNH  
paeploy1219 2011-02-13 13:50

เข้าัรับราชการของ สสจ.หนองคาย)

1. ก.พ. ขึ้นตรงต่อใคร
2. จบ ป.ตรี หากได้รับบรรจุ ตาม พรบ. 2551 เรียกตำแหน่งว่าอย่างไร
3. ไม่จบ ป.ตรี หากได้รับการบรรจุ ตามพรบ. 2551 เรียกตำแหน่งว่าอย่างไร (เรื่องตำแหน่งประมาณ 4 ข้อ)
4. การยื่นใบลาออก ยื่นกีวันก่อน ลาออก
5. การยื่นอุทร กรณีผิดวินัย ต้องยื่นภายในกี่วัน
6. จรรยาข้าราชการ
7. เรียกข้าราชการที่ได้รับการบรรจุ แต่งตั้งในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข ว่าอย่างไร (ข้าราชการในพระองค์ หรือ……….)
8. กรณีตัวอย่าง…..แล้วให้ตอบว่า ผิดวินัยหรือไม่ 2 ข้อ
9. มาตรา 109
10. อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด เกี่ยวกับการบรรจุ จัดสอบ หรือแต่งตั้งใช่หรือไม่ …..อย่างไร
11. หากข้าราชการได้ใบแดง เข้ารับราชการทหาร ผู้บังคับบัญชา จะดำเนินการอย่างไร
12. โทษทางวินัย 5 สถาน เรียงลำดับให้ดี
13. ภาวะอ้วนลงพุง ผู้ชายเอว กี่เซน หญิง กี่เซนติเมตร
14. ระบบคุณธรรม

ผมจำได้ประมาณนี้และ ที่ผมสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ….ส่วนที่เหลือก็จะเป็นการเปรียบเทียบ และถูก หรือผิด …ให้วิเคราะห์

ส่วนผลการสอบของผมวันนี้…พลาดหลายข้อเหมือนกันเหอะๆๆ เพราะอ่านตอนเช้าก่อนเข้าห้องสอบอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเด็ดขาด…

ผมไม่แน่ใจว่า โพสนี้จะโดนแบนจาก ก.พ. รึเปล่า คงไม่ผิดกฎเพราะเราไม่ได้คัดลอกมา ทำไงได้ละ ก็เราทำข้อสอบเสร็จตั้งแต่ 30 นาทีแรก แต่ให้เรานั่งในห้องสอบจนหมดเวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง ข้อสอบ 20 ข้อทำไมมันจะจำไม่ได้ท่านว่ามะ….หากไม่อยากให้ข้อสอบออกมาอย่างนี้ท่านก็เปลี่ยนกฎซะนะ….รีบทำรีบออกจะได้จำมะได้

phanusak 2011-02-16 00:46
ข้อด้วยคนครับ

bank60 2011-02-16 21:53
thankkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

duangjai 2011-02-22 10:10
ขอแนวข้อสอบ ก.พ หน่อยคะ

kimhuan 2011-02-25 11:12
ขอมั้งนะครับ ขอบคุณครับ

kannika 2011-02-28 00:23
แนวข้อสอบศาลยุติธรรม

kannika 2011-02-28 00:23
อยากได้แนวข้อสอบศาลยุติธรรม หน่อยค่ะ  ขอบคุณค่ะ

arkom 2011-03-04 13:34
ขอแนวข้อสอบที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ การศึกษาหน่อยครับขอบคุณล่วงหน้าครับ

nisakon 2011-03-04 17:33
ขอแนวข้อสอบบุคลากร 3 กทม.

moomee 2011-03-05 15:06
ขอแนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ขอบคุณคะ

srisakornsuk 2011-03-06 18:54
ใจจ้า

ratchaneya03 2011-03-08 11:18
อยากได้แนวข้อสอบ ก.พ.  ภาค ข  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
ขอบคุณล่วงหน้าคะ

sammy1130 2011-03-08 16:15
อยาดได้มั้งนะ

teerarat07 2011-03-20 20:03
thank

zeepim 2011-03-20 21:50
ขอบคุณค่า

nuurinzaa 2011-03-21 12:03
ขอบคุณมากๆนะคะ

alikaze 2011-03-28 20:18
ขอขอบคุณ พี่ๆๆ มากๆๆๆ ค่ะ

mcmighty 2011-03-29 14:17
ขอบคุณครับ

may_spsc 2011-05-05 16:20
thx

kesorn 2011-07-20 11:53
ขอแนวข้อสอบด้วยค่ะ


เวอร์ชันเต็ม: [-- เก็งข้อสอบ ก.พ (ภาค ก) ที่กำลังจะเปิดสอบ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.177366 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us