ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

pdf 63  นักจัดการงานทั่วไป  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1 ความรู้เกี่ยวกับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2 พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน. พ.ศ. 2558
3 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.2549
4 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
5 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
8 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง
9 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักงาน
10 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 1
11 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 2
12 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 3
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 63  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1 ความรู้เกี่ยวกับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2 พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน. พ.ศ. 2558
3 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
7 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง
8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล  
9 แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
10 เครื่องมือและวิธีที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
11 แนวข้อสอบโครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล
12 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ (บันทึกข้อมูล)
13 บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บสำรองข้อมูล
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

pdf 63 นักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1 ความรู้เกี่ยวกับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2 พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน. พ.ศ. 2558
3 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.2549
4 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
6 ความรู้ทางด้านการเงินการคลังภาครัฐ  งบประมาณ บัญชี และการพัสดุ
7 การวิเคราะห์งบการเงิน
8 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน
9 แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
10 แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี ชุด 1
11 แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี ชุด 2
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P003 -  หลักการบัญชีเบื้องต้น
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 63 นิติกร  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1 ความรู้เกี่ยวกับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2 พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน. พ.ศ. 2558
3 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.2549
4 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
5 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
8 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง
9 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539
10 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
12 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
13 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
P071 -  พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  2539
รูปภาพ: ปก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 63 นักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1 ความรู้เกี่ยวกับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2 พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน. พ.ศ. 2558
3 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.2549
4 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
6 ความรู้ทางด้านการเงินการคลังภาครัฐ  งบประมาณ บัญชี และการพัสดุ
7 การวิเคราะห์งบการเงิน
8 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน
9 แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
10 แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี ชุด 1
11 แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี ชุด 2
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P003 -  หลักการบัญชีเบื้องต้น
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้