ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2021-02-23)
pdf 64 ภาค ก ท้องถิ่น
1 ความสามารถทางด้านเหตุผล  
2 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล (อุปมาอุปไมย)
4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
10 แนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น พ.ศ.2542
11 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
12 แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
13 แนวข้อสอบ พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558
14 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
15 แนวข้อสอบภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ )
16 การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)
17 แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ
MP3-P022 -  สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
รูปภาพ: ภาค-ก.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 64  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ท้องถิ่น
1 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547
2 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3 ถาม- ตอบ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5 ถาม ตอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
6 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
9 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
10 มาตรฐานการจัดทำบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
11 ถาม – ตอบ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
12 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 1
13 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 2
mp3- P003 -  หลักการบัญชีเบื้องต้น
รูปภาพ: ปก-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี-ท้องถิ่น.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 64 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น
1 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547
2 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
3 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
4 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีป้าย  พ.ศ.2510
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2543
9 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
10 ความรู้เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน
11 ความรู้เกี่ยวกับภาษีบำรุงท้องที่
12 ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย
MP3- พรบ.ท้องถิ่น
รูปภาพ: ปก-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน-ท้องถิ่น.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 64 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ท้องถิ่น
1 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2 ถาม- ตอบ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4 ถาม ตอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
6 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
8 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547
9 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 1
10 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 2
MP3- พรบ.ท้องถิ่น
รูปภาพ: ปก-เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน-ท้องถิ่น.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 64 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ท้องถิ่น
1 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3 สรุป สาระสำคัญและ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
4 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
7 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ (บันทึกข้อมูล)
8 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
9 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
10 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
11 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
MP3- พรบ.ท้องถิ่น
รูปภาพ: ปก-เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน--ท้องถิ่น.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 64 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น
1 สรุป สาระสำคัญและ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2 พ.ร.บ.-ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์-2560
3 หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร
4 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประชาสัมพันธ์
5 หลักการประชาสัมพันธ์
6 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์
7 การเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์
8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
9 การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)
10 แนวข้อสอบความสามารถด้านการใช้ภาษา
11 แนวข้อสอบประชาสัมพันธ์   1
MP3- พรบ.ท้องถิ่น
รูปภาพ: ปก-เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน-ท้องถิ่น.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 64 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท้องถิ่น
1 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
3 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
5 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
6 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) 2558
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2555
9 ภยันตรายจากไฟไหม้-รถดับเพลิงและอุปกรณ์กู้ภัย
10 ถาม-ตอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
11 แนวข้อสอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
12 แนวข้อสอบภยันตรายจากไฟไหม้รถดับเพลิงและอุปกรณ์กู้ภัย
MP3- พรบ.ท้องถิ่น
รูปภาพ: ปก-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 64 เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น
1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540
2 แนวข้อสอบพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (อัตนัย)
3 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
5 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503
7 แนวข้อสอบ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
8 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.2542
10 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
11 พระราชบัญญัติการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
12 อำนาจหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ
13 การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3- พรบ.ท้องถิ่น
รูปภาพ: ปก-เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน-ท้องถิ่น.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 64 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น
1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540
2 แนวข้อสอบพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (อัตนัย)
4 พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
6 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2559
8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
9 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)
11 แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
12 แนวข้อสอบความหมายและลักษณะของการพัฒนาชุมชน
13 แนวข้อสอบทฤษฎีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
MP3- พรบ.ท้องถิ่น
รูปภาพ: ปก-เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน-ท้องถิ่น.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 64 เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น
1 พระราชบัญญัติน้ำบาดาล 2520
2 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น
3 แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา Water Supply
5 ความรู้เกี่ยวกับระบบท่อเบื้องต้น
6 การผลิตน้ำประปา
7 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (WATER TREATMENT PLANT)
8 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำ
9 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องสูบน้ำ
10 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับงานประปา
11 แนวข้อสอบความรู้เรื่องงานประปา
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3- พรบ.ท้องถิ่น
รูปภาพ: ปก-เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน-.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้