ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สอบท้องถิ่น 2564   ปฏิบัติการ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สอบท้องถิ่น 2564   ปฏิบัติการ

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2021-02-23)
pdf 64 นิติกรปฏิบัติการ  ท้องถิ่น
1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540
2 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
5 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
6 แนวข้อสอบ พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
7 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 คำถามและคำตอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
9 ถาม – ตอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
10 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
11 คำถามและคำตอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
12 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
13 แนวข้อสอบกฎหมายและลักษณะสำคัญของกฎหมาย
MP3- พรบ ท้องถิ่น
รูปภาพ: ปก-นิติกรปฏิบัติการ.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
pdf 64 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ท้องถิ่น
1พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
2 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
3 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบ พรบ.การขุดดินและถมที่ พ.ศ.2543
6 กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548
7 ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก
8 ความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์
9 พื้นฐานด้านวิศวกรรมชลศาสตร์
10 กลศาสตร์ของวัสดุ( Strength of Materials )
11 โครงสร้างและคอนกรีต
12 แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง
13 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
14 แนวข้อสอบวิศวกรโยธา
MP3-P032 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้