ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ สำนักราชเลขาธิการ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ สำนักราชเลขาธิการ

แนวข้อสอบ สำนักราชเลขาธิการ
**************
    1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของสำนักราชเลขาธิการ
    1. www.sso.go.th                ค. www.ohm.go.th    
    2. www.mol.go.th                ง. www. customs.go.th
ตอบ   ค. www.ohm.go.th    
    2. สำนักราชเลขาธิการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.ใด
    1. พ.ศ. 2433                    ค. พ.ศ. 2435
    2. พ.ศ.2445                    ง. พ.ศ. 2440
ตอบ   ก. พ.ศ. 2433    
    3. สำนักราชเลขาธิการตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในรัชสมัยใด
    1. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
    2. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
    3. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
    4. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตอบ   ก. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
    4. สำนักราชเลขาธิการในสมัยแรกมีชื่อเรียกว่าอะไร
    1. สำนักราชเลขาธิการ                ค. ออฟฟิศไปรเวตสิเกรตารีหลวง
    2. กรมราชเลขานุการ                ง. ถูกทั้ง  ข  และ  ค
ตอบ    ง. ถูกทั้ง  ข  และ  ค
  

    5. ข้อใดคือชื่อย่อของ สำนักราชเลขาธิการ
    1. สน.                        ค. ส.ล.
    2. ร.ล.                        ง. ส.ร.ข.
ตอบ   ข. ร.ล.    
    6. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษสำนักราชเลขาธิการ
    1. The Office of  Principal Private  His Majesty's Secretary
    2. His Majesty's Principal of  Private Secretary The Office
    3. The Office of His Majesty's Principal Private Secretary
    4. The Office His Majesty's of Principal Private Secretary
ตอบ    ค. The Office of His Majesty's Principal Private Secretary
    7. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของสำนักราชเลขาธิการ
    1. มุ่งธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และการประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ
    2. มุ่งธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติงานราชการแผ่นดิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
    3. มุ่งธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติงานส่วนพระองค์ถวาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
    4. มุ่งธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติงานทั้งราชการแผ่นดินและการส่วนพระองค์ถวาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย บนพื้นฐาน และการประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ
ตอบ   ง. มุ่งธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติงานทั้งราชการแผ่นดินและการส่วนพระองค์ถวาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย บนพื้นฐาน และการประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ  
    8. ข้อใด ไม่ถูกต้อง  เกี่ยวกับพันธกิจของสำนักราชเลขาธิการ
    1. ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์เท่านั้น
    2. ประสานงานระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับรัฐบาล รัฐสภา หน่วยราชการ องค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
    3. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณาเรื่องต่าง ๆ และสนองพระราชกระแสเกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพสกนิกร
    4. เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
ตอบ    ก. ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์เท่านั้น
    9. ข้อใดเป็นภารกิจหลักของสำนักราชเลขาธิการ
    1. งานหนังสือที่หน่วยราชการ หน่วยงานเอกชนและบุคคลทั่วไป ส่งเข้ามาเพื่อขอให้นำความขึ้น กราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต พระบรมราชวินิจฉัย
    2. รับพระราชทาน พระราชดำริ และพระราชดำรัส เพื่อเชิญไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
    3. เป็นผู้ประสานงานระหว่าง พระมหากษัตริย์กับรัฐบาล และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป ทั้งที่เป็นราชการแผ่นดินและการส่วนพระองค์
    4. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ
    10. ใครเป็นราชเลขาธิการ  คนปัจจุบัน
    1. นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์            ค. นายอาสา   สารสิน
    2. นายกฤษณ์    กาญจนกุญชร            ง. นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์
ตอบ  ข. นายกฤษณ์    กาญจนกุญชร
    11. บุคคลใดไม่ได้ดำรงตำแหน่งรองราชเลขาธิการ
    1. นายประยูร ผ่องแผ้ว                ค. นายวุฒิ สุมิตร
    2. นายลำจวน ขำศิริ                ง. พลเอก นพดล วรรธโนทัย
ตอบ   ง. พลเอก นพดล วรรธโนทัย   (ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ)
    12. ใครคือที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ
    1. นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์            ค. นายจรัลธาดา กรรณสูต 
    2. นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์            ง. ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
ตอบ   ค. นายจรัลธาดา กรรณสูต 

 
    13. ใครคือราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
    1. ท่านผู้หญิงมนัสนิตย์ วณิกกุล            ค. ท่านผู้หญิงจีริกัญญา โชติกเสถียร 
    2. ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์             ง. ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ
ตอบ   ก. ท่านผู้หญิงมนัสนิตย์ วณิกกุล    
    14. หน่วยงานใดในสำนักราชเลขาธิการที่มีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินไปในการพระราชพิธีรัฐพิธี หรือการพิธีต่าง ๆ การเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และการประมวลพระราชกรณียกิจ
    1. กองกลาง                    ค. กองการต่างประเทศ
    2. กองการในพระองค์                ง. กองข่าว
ตอบ   ข. กองการในพระองค์
    15. ข้อใดคือหน้าที่ของกองข่าวในสำนักราชเลขาธิการ
    1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสํานักราชเลขาธิการ
    2. ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
    3. ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหา การพัฒนา และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสํานักราชเลขาธิการ
    4. ดําเนินการเกี่ยวกับการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎร
ตอบ    ก. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสํานักราชเลขาธิการ
    16. ข้อใดคือหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรีในสำนักราชเลขาธิการ
    1. ดําเนินการในเรื่องพระราชกรณียกิจที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ให้องคมนตรี ปฏิบัติแทนพระองค์
    2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
    3. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะองคมนตรี ในหน้าที่ที่ปรึกษาพระมหากษัตริย์ ทั้งในราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์
    4. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
    17. หน่วยงานใดในสำนักราชเลขาธิการที่มีหน้าที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณาประสานงาน และติดตามผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริต่าง ๆ เพื่อสนองพระราชดําริในการบําบัดทุกข์บํารุงสุขราษฎร
    1. กองนิติการ                    ค. กองศิลปาชีพ
    2. กองโครงการสัมพันธ์            ง. กองอํานวยการนักบริหาร
ตอบ   ข. กองโครงการสัมพันธ์
    18. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของกองศิลปาชีพ
    1. อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปหัตถกรรมไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
    2. สร้างและพัฒนาช่างศิลปาชีพสู่ระดับฝีมือช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
    3. สนองพระราชกระแสเกี่ยวกับงานศิลปาชีพส่วนภูมิภาคตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
    4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ตอบ   ข. สร้างและพัฒนาช่างศิลปาชีพสู่ระดับฝีมือช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
    19. ข้อใดคือหน้าที่ของสถาบันสิริกิติ์
    1. สนองพระราชกระแสเกี่ยวกับงานศิลปาชีพส่วนกลางและงานที่เกี่ยวเนื่องตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
    2. สร้างสรรค์งานศิลปาชีพที่เป็นงานประณีตศิลป์ชั้นสูงซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ และเกียรติภูมิของประณีตศิลป์ไทย
    3. ดําเนินงานพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินเพื่อเผยแพร่จัดแสดงมรดกศิลป์วัฒนธรรมของไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ
    4. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ

 
    20. สำนักราชเลขาธิการอยู่ในกำกับดูแลของใคร
ก. กระทรวงการคลัง                ค. กระทรวงมหาดไทย
ข.  กระทรวงเศรษฐการ                ง. นายกรัฐมนตรี
ตอบ  ง. นายกรัฐมนตรี
    21. ใครคือราชเลขาธิการคนแรก
    1. นายอาสา   สารสิน
    2. หม่อมหลวงพีระพงศ์   เกษมศรี
    3. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม กรมหลวงปราจิณกิติบดี
    4. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ กรมพระสมมตอมรพันธ์
ตอบ    ง. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ กรมพระสมมตอมรพันธ์>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ<< 
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ<<
>> (New) 
รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ<<
>> (Pdf) 
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน
 <<

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้