ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบประมวลรัษฎากร
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบประมวลรัษฎากร

1. การหักค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทอาคารถาวรของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี กฎหมายกำหนดหักไว้อย่างไร
ก.5 % ของมูลค่าต้นทุน
ข.10 % ของมูลค่าต้นทุน
ค.20% ของมูลค่าต้นทุน
ง.100 % ของมูลค่าต้นทุน

2. การคำนวณค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคารถยนต์โดยสารที่นั่งไม่เกิน 10 คน หรือรถยนต์นั่ง ให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ในมูลค่าต้นทุนเฉพาะส่วนที่ไม่เกินกี่บาท
ก.300,000 บาท
ข.400,000 บาท
ค.500,000 บาท
ง.1,000,000 บาท

3. การบริจาคเพื่อการกีฬาให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรใดที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่าย
ก.ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการกีฬา
ข.ให้กรมพลศึกษาเพื่อจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
ค.ให้กรมพลศึกษาเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาเขต
ง.ให้คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเพื่อส่งเสริมกีฬาในจังหวัด

4. ค่ารับรองหรือค่าบริการในกรณีต้องให้ค่าสิ่งของแก่บุคคลซึ่งได้รับการรับรองหรือบริการไม่เกินคนละเท่าไรในแต่ละคราวที่มีการรับรองหรือการบริการ
ก.1,000 บาท
ข.2,000 บาท
ค.4,000 บาท
ง.10,000 บาท

5. หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นผู้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 จากรัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานผู้จ่ายเงินดังกล่าวจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละเท่าใดของจำนวนเงินที่จ่าย
ก.1
ข.5
ค.7
ง.10

6. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลถูกหักโดยหน่วยงานราชการเนื่องจากเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ภาษีเงินได้ที่ถูกหักข้อใดฤูกต้อง
ก.ภาษีดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่าย
ข.ภาษีดังกล่าวถือเป็นค่าลดหย่อน
ค.ภาษีดังกล่าวถือเป็นภาษีต้องห้าม
ง.ภาษีดังกล่าวถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีปีนั้น


7. บริษัท แอร์เอเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายประเทศมาเลเซีย มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการขนส่ง จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรหรือไม่
ก.เสียภาษีจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ข.เสียภาษีจากกำไรสุทธิของบริษัททุกกิจการทั้งในไทยและต่างประเทศ
ค.เสียภาษีจากค่าโดยสารที่เรียกเก็บในประเทศไทยก่อนหักค่าใช้จ่าย
ง.ได้รับยกเว้นเพราะเป็นบริการสาธารณะ

8. การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการขนคนโดยสารระหว่างประเทศ และจดทะเบียนตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ มีการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างไร
ก.ร้อยละ 3 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย
ข.ร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิที่มีกิจการในไทย
ค.ร้อยละ 7 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย
ง.ร้อยละ 7 ของกำไรสุทธิที่มีกิจการในไทย9. คำว่า"ทรัพย์สินที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ไม่ว่าจะมีไว้เพื่อขาย เพื่อใช้ หรือเพื่อการใด ๆ และให้หมายความรวมถึงสิ่งของทุกชนิดที่นำเข้า" เป็นความหมายของข้อใด
ก.ทรัพย์สิน
ข.สินค้า
ค.บริการ
ง.สิ่งของ

10. กรมประมงได้ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัท IBM จำกัด เป็นเงินรวม 10 ล้านบาท กรมประมงต้องจัดส่งสำเนาสัญญาการซื้อขายเครื่องคอมพืวเตอร์ให้เจ้าพนักงานสรรพากรภายในระยะเวลาใด
ก.ภายใน 15 วัน นับแต่วันทำสัญญา
ข.ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญา
ค.ภายในวันที่ 15 ของเดือน ถัดจากเดือนที่ได้ทำสัญญา
ง.ภายในวันที่ 30 ของเดือน ถัดจากเดือนที่ได้ทำสัญญา

11. การจัดส่งสำเนาสัญญาซื้อขายสินค้าหรือบริการของหน่วยงานราชการหรือบุคคลอื่นตามที่อธิบดีกำหนด เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรตรวจสอบมูลค่าของสัญญา กฎหมายกำหนดไว้อย่างไร
ก.ไม่น้อยกว่า 250,000 บาท
ข.ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท
ค.ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท
ง.ไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท

12. บริษัท KFC & goods จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา ทำธุรกิจขายบัตรเติมเงินและอุปกรณ์ประกอบอาหาร มีปัญหาว่าธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจแบบขายสินค้าหรือการให้บริการจะต้องขอคำวินิจฉัยจากผู้ใดเป็นผู้ชี้ขาด
ก.เจ้าพนักงานประเมิน
ข.สรรพากรจังหวัด
ค.สรรพากรเขต
ง.อธิบดีกรมสรรพากร


13. กิจการขนาดย่อมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มคือกิจการที่มูลค่าของฐานภาษีของกิจการจะต้องไม่เกินเท่าใด
ก.ไม่เกิน 600,000 บาท ต่อปี
ข.ไม่เกิน 1,200,000 บาท ต่อปี
ค.ไม่เกิน 1,800,000 บาท ต่อปี
ง.ไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี

14. รายงานเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเฉพาะขายสินค้าต้องจัดทำนอกจากรายงานอื่น ๆ คือข้อใด
ก.รายงานภาษีขาย
ข.รายงานภาษีซื้อ
ค.รายงานเงินสดคงเหลือ
ง.รายงานสินค้าและวัตถุดิบ

15.บริษัท บ้านและที่ดิน จำกัด ประกอบธุรกิจขายที่ดิน บริษัทจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากฐานภาษีในข้อใด
ก.รายรับก่อนหักค่าใช้จ่าย
ข.รายรับหลังหักค่าใช้จ่าย
ค.กำไรสุทธิประจำปี
ง.รายได้จากการขายที่ดินหักค่าภาษีตามกฎหมายที่ดิน และภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้ว

16ข้อใดคือฐานภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับกิจการธนาคารพาณิชย์
ก.กำไรสุทธิประจำปี
ข.รายรับจากการประกอบกิจการ
ค.กำไรหลังหักค่าใช้จ่าย
ง.รายรับหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่กฎหมายอนุญาตให้หักได้

17. ข้อใดไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
ก.การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดก ภายใน 5 ปี นับแต่วันได้มา
ข.การขายอสังหาริมทรัพย์ของผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน
ค.การขายห้องชุดของผู้จดทะเบียนอาคารชุด
ง.การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการซื้อขายที่ไม่ใช่ทางมรดก ภายใน 5 ปี นับแต่วันได้มา

18เอกสารที่ต้องเสียอากรตามประมวลรัษฎากร เป็นคำจำกัดความของข้อใด
ก.สัญญา
ข.กระดาษ
ค.ตราสาร
ง.เอกสาร

19นายขวดเขียนจดหมายถึงนายแก้วข้อความว่า"ตามที่นายทองได้กู้เงินนายแก้ว จำนวน 5,000 บาท ข้าพเจ้า(นายขวด)ยินดีรับผิดชอบแทนนายทองทุกประการหากนายทองไม่ชำระหนี้ดังกล่าว จดหมายดังกล่าวเป็นหนังสือค้ำประกัน จะเป็นตราสารที่สมบูรณ์นายแก้วจะต้องทำอย่างไร
ก.นายแก้วปิดแสตมป์จนครบจำนวนอากร
ข.นายแก้วลงลายมือของตนในจดหมายดังกล่าว
ค.นายแก้วเรียกให้นายทองมาปิดแสตมป์จนครบจำนวนอากร
ง.นายแก้วถ่ายเอกสารไว้แล้วส่งต้นฉบับคืนนายทอง

20. บริษัท คาร์ยูเซอร์ จำกัด เป็นบริษัทประกอบกิจการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเงินผ่อน ได้ทำสัญญาเช่าซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ากับนายทองเติมในราคา 8,500 บาท กำหนดชำระเดือนละ 1,000 บาท สัญญาเช่าซื้อจะต้องปิดอากรจำนวนกี่บาท
ก.4 บาท
ข.8 บาท
ค.9 บาท
ง.18 บาท
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    แดง ไปเสียภาษีอากร ณ ที่ว่าการอำเภอ การเสียภาษีอากรของแดงดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อใด
ก.    เมื่อจ่ายเงินภาษีอากรให้กับเจ้าหน้าที่
ข.    เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ลงลายมือชื่อ
ค.    เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว
ง.    เมื่อแดงลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินว่าได้จ่ายภาษีอากรแล้ว
2.    เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการหลีกเลี่ยงภาษีอากรใครมีอำนาจเข้าไปหรือออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานสรรพกรเข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะใดเพื่อทำการตรวจค้น ยึดหรืออายัดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่น
ก.    อธิบดี                    ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค.   สรรพากรเขต                ง. ถูกทุกข้อ
3.    การตรวจสอบและการรับรองบัญชีของบุคคลจะกระทำได้จะต้องได้รับใบอนุญาตจากใคร
ก.    อธิบดี                    ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค.   สรรพากรเขต                ง. นายอำเภอ
4.    ผู้ใดรู้อยู่แล้วไม่อำนวยความสะดวกหรือขัดขวางเจ้าพนักงานผู้กระทำหน้าที่เพื่อทำการตรวจค้นยึดหรืออายัดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับการเสียภาษีอากร จะต้องมีโทษอย่างไร
ก.    ปรับไม่เกิน 3,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข.    ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค.    ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง.    ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
5.    ผู้รักษาการตามประมวลรัษฎากรคือใคร
ก.    นายกรัฐมนตรี                ข. อธิบดี
ค.   ผู้ว่าราชการจังหวัด                ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

6.    คนต่างด้าวซึ่งจะเดินทางออกจากประเทศไทยจะต้องยื่นคำร้องตามแบบที่อธิบดีกำหนดเพื่อขอรับใบผ่านภาษีอาการภายในกำหนดเวลาเท่าใด
ก.    ไม่เกิน  15 วันก่อนออกเดินทาง        ข. ไม่เกิน  30 วันก่อนออกเดินทาง
ค.    ไม่เกิน  7 วันก่อนออกเดินทาง        ง. ไม่เกิน  10 วันก่อนออกเดินทาง
7.    กรณีที่คนต่างด้าวผู้ใดไม่ยื่นคำร้องขอรับใบผ่านภาษีอากรหรือยื่นคำร้องแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบผ่านภาษีอากรเดินทางออกจากประเทศไทย ให้คนต่างด้าวผู้นั้นเสียเงินเพิ่มร้อยละเท่าใดของเงินเสียภาษีอากร
ก.    ร้อยละ  20                    ข. ร้อยละ 30
ค.   ร้อยละ  40                    ง. ร้อยละ 50
8.    ใบผ่านภาษีอากรให้มีอายุใช้ได้กี่วันนับแต่วันออก
ก.    5  วัน                    ข. 7 วัน
ค.   15 วัน                    ง. 20 วัน
9.    คนต่างด้าวผู้ใดเดินทางออกจากประเทศไทยโดยไม่มีใบผ่านภาษีอากรต้องระวางโทษอย่างไร
ก.    ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ
ข.    ปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ
ค.    ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ
ง.    ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ
10.    อธิบดีมีอำนาจเปิดเผยรายละเอียดใดต่อไปนี้เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร
ก.    ชื่อผู้เสียภาษีอากรและจำนวนภาษีอากรที่เสีย
ข.    ชื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกประเมินเพิ่มเติมของผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้น
ค.    ชื่อผู้สอบบัญชีและพฤติการณ์ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี
ง.    ถูกทุกข้อ
11.    ถ้าผู้เสียภาษีอากรต้องการขอใบเสร็จที่เจ้าพนักงานได้ออกให้ไปแล้ว ให้ขอรับได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ โดยเสียค่าธรรมเนียมฉบับละเท่าใด
ก.    ฉบับละ  1  บาท                ข. ฉบับละ  5 บาท
ค.  ฉบับละ 50 สตางค์                ง. ฉบับละ 25 สตางค์
12.    สรรพกรจังหวัดมีอำนาจตามข้อใด
ก.    ออกหมายเรียกผู้ต้องรับผิดชำระภาษีอากรค้างและบุคคลใดๆที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีอากรค้างมาให้ถ้อยคำ
ข.    สั่งบุคลดังกล่าวให้นำบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานอื่นอันจำเป็นแก่การจัดเก็บภาษีอากรค้างมาตรวจสอบ
ค.    ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานสรรพากรทำการตรวจค้นหรือยึดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นของบุคคลดังกล่าว
ง.    ถูกทุกข้อ
13.    ใครคือประธานในคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
ก.    อธิบดีกรมสรรพกร                ข. ปลัดกระทรวงการคลัง
ค.  อธิบดีกรมศุลกากร                ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
14.    คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก.    2  ปี                        ข. 3  ปี
ค.  4  ปี                        ง.  5  ปี
15.    คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อใด
ก.    ตาย                        ข. ลาออก
ค. รัฐมนตรีให้ออก                ง. ถูกทุกข้อ
16.    ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
ก.    ออกหมายเรียกผู้ต้องรับผิดชำระภาษีอากรค้างและบุคคลใดๆที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีอากรค้างมาให้ถ้อยคำ
ข.    กำหนดขอบเขตในการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานประเมินและพนักงานเจ้าหน้าที่
ค.    วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับภาษีอากรที่สรรพากรขอความเห็น
ง.    ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะแก่รัฐมนตรีในการจัดเก็บภาษีอากร
17.    ในกรณีเจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินให้เสียภาษี บุคคลผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องชำระภาษีนั้นพร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ภายในกี่วันนับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน
ก.  20  วัน                    ข. 30  วัน
ค. 45 วัน                    ง. 60 วัน
18.    เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจออกหมายเรียกผู้ยื่นรายการตามแบบที่ยื่นไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์และออกหมายเรียกพยานกับสั่งให้ผู้ยื่นรายการหรือพยานนั้นนำบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นอันควรแก่เรื่องมาแสดงได้แต่ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วันนับแต่วันส่งหมาย
ก.    3  วัน                    ข. 5 วัน
ค.   7  วัน                    ง. 14 วัน
19.    จากข้อ 18  การออกหมายเรียกดังกล่าวจะต้องกระทำภายในเวลาเท่าใดนับแต่วันที่ได้ยื่นรายการ
ก.    1  ปี                        ข.  2 ปี
ค.   3   ปี                    ง.  4  ปี
20.    กรณีปรากฏหลักฐานหรือเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ยื่นรายการมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากรหรือเป็นกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีอากร อธิบดีจะอนุมัติให้ขยายเวลาการออกหมายเรียกดังกล่าวเกินกว่า  2  ปีก็ได้ แต่ต้องไม่เกินกี่ปีนับแต่วันที่ได้ยื่นรายการ
ก.    5  ปี                        ข. 4  ปี
ค.   3  ปี                        ง.  2  ปี

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
jibakung ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณครับ
yaowanit ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณค่ะ
tagoyagi ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอเฉลยด้วยครับ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้