ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน

1.       เด็กที่มีความอิจฉาริษยา ชอบเอารัดเอาเปรียบมักมีอารมณ์ไม่แจ่มใส มักมีสาเหตุมาจากอะไร ?

. ขาดความอิสระ                                                . ขาดความรัก

. ขาดเพื่อน                                                         . ขาดความอบอุ่น

ตอบข้อ ข. ขาดความรัก

2.       ปัญหาใด คือปัญหาที่แสดงให้เห็นถึง การพัฒนาบุคลิกภาพทางสังคมของเด็กโดยตรง ?

. “ ดิฉันรู้สึกว่า มีเสมหะอยู่ในลำคอตลอดเวลา เวลาพูดต้องกระแอ้มเสียก่อนทุกที

      ทำอย่างไรถึงจะหายละ                                             

. น้ำมันใส่ผมมีประโยชน์ต่อผมหรือเปล่าครับ

. “ ความสรกปรกจะทำให้เป็นกลากเกลื้อนได้ไหมคะ                                           

. “ ทำไมเสียงของผมที่เปล่งออกมาจึงแหลม และทำไมไม่มีลูกกระเดือกเหมือนผู้ชายคนอื่นเขา

ตอบข้อ ง.

3.       ตามปกติ คนเรามีอะไรเป็นเครื่องควบคุมบุคลิกภาพของตัวเอง ?

. อารมณ์และสติปัญญา                                    . สติปัญญาและสภาพแวดล้อม

. สภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจ . สภาพเศรษฐกิจและอารมณ์

ตอบข้อ ก. อารมณ์และสติปัญญา   

4.       ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ?

. ครูต้องเตรียมการสอนทุกวัน                                       

. ครูต้องเข้าใจความแตกต่างของบุคคล

. สมศรีเป็นครูมาหลายปีแล้วไม่จำเป็นต้องเตรียมการสอน                                     

. แม้จะสอนจนชำนาญก็ควรมีสื่อการสอนประกอบด้วย

ตอบข้อ ค. สมศรีเป็นครูมาหลายปีแล้วไม่จำเป็นต้องเตรียมการสอน

5.       ข้อใดไม่สอดคล้องกับวิถีทางแห่งประชาธิปไตย ?

. ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาผลประโยชน์ของตนเอง                                

. ส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง

. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกัน

. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ

ตอบข้อ ก. ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาผลประโยชน์ของตนเอง

6.       คำว่า สุนทรียศึกษา ควรสังเคราะห์เข้าในข้อใด ?

. พุทธศึกษา                                                        .  จริยศึกษา

. พลศึกษา                                                           .  หัตถศึกษา

ตอบข้อ ง.  หัตถศึกษา

7.       ปัจจุบันนักการศึกษา ถือว่าอะไรสำคัญที่สุดในกระบวนการเรียนการสอน ?

. ครู                                                                      . หนังสือเรียน

. นักเรียน                                                            . สื่อการสอน

ตอบข้อ ค. นักเรียน

8.       ข้อใดคือปรัชญาของการวัดผล ?

. สอบเพื่อให้รู้ว่าได้หรือตก                                           

. สอบเพื่อให้เด็กอยู่ในระดับใดของชั้น

. สอบเพื่อค้นหาเด็กที่อ่อนที่สุด

. สอบเพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย์

ตอบข้อ ง. สอบเพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย์

9.       ข้อใดมิใช่การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ?

. การประเมินผลเมื่อปลายปี                            . การประเมินผลก่อนเรียน

. การประเมินผลระหว่างเรียน                       . การประเมินผลปลายภาคเรียน

ตอบข้อ ก. การประเมินผลเมื่อปลายปี

10.    บุคคลที่เหมาะสมที่สุดในการวัดผล โดยการสังเกตคือใคร ?

. ผู้อำนวยการโรงเรียน                                     . กรรมการศึกษา

. ครูฝ่ายปกครอง                                                . ครูผู้สอนประจำชั้น/ประจำวิชา

ตอบข้อ ง. ครูผู้สอนประจำชั้น/ประจำวิชา

11.    ลักษณะข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์มุ่งหวังที่จะวัดอะไรเป็นสำคัญ ?

. วัดผลงานที่เด็กได้กระทำมา                         . วัดการพัฒนาการของเด็ก

. วัดความสำเร็จในชั่วโมงวิชาการ . วัดความเจริญงอกงาม

ตอบข้อ ค. วัดความสำเร็จในชั่วโมงวิชาการ

12.    ลักษณะการสอนที่ดีที่ครูควรคำนึงคือข้อใด ?

. สอนจากนามธรรมไปหารูปธรรม               . สอนจากง่ายไปยาก

. สอนทันทีที่ครูพร้อม                                      . ครู-กระดานดำ -ชอล์ก

ตอบข้อ ข. สอนจากง่ายไปยาก

13.    ท่านมีหลักการและวิธีการที่จะแก้ไขเด็กดื้ออย่างไร?

. ลงโทษต่อหน้าเพื่อน                                    

.เฉยๆ ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้

. ศึกษาพฤติกรรมตามวัยแห่งพัฒนาการ                                      

. แยกเด็กให้นั่งใกล้ครู

ตอบข้อ ค. ศึกษาพฤติกรรมตามวัยแห่งพัฒนาการ    

14.    การสอนแบบใดที่ทำให้เด็กมีพฤติกรรมตอบสนองน้อยที่สุด ?

. ครูอธิบาย                                                          . ครูให้เด็กค้นคว้า

. เด็กได้ปฏิบัติจริง                                             . ครูใช้อุปกรณ์การสอน

ตอบข้อ ก. ครูอธิบาย

15.    การเตรียมการสอนทำเพื่ออะไร ?

. ช่วยให้ครูเข้าใจในตัวเด็ก                                            

. ช่วยให้ครูสอนด้วยความมั่นใจและถูกต้อง

. ช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานในบทเรียน

. ช่วยให้ผู้ปกครองเกิดความเลื่อมใสในตัวครู

ตอบข้อ ข. ช่วยให้ครูสอนด้วยความมั่นใจและถูกต้อง

16.    การสอนแบบใดจะช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะง่ายที่สุด ?

. แบบอุปนัย                                                       . แบบอภิปราย

. แบบบรรยาย                                                    . แบบทดลอง

ตอบข้อ ง. แบบทดลอง

17.    หลักการสอนตามแนวหลักสูตรใหม่มีเป้าหมายอย่างไร ?

. สอนให้นักเรียนแก้ไขปัญหาได้                                 

. สอนในด้านพุทธศึกษา

. สอนเพื่อให้นักเรียนประกอบอาชีพได้

. สอนให้นักเรียนคิดเป็นทำเป็นและแก้ไขปัญหาเป็น

ตอบข้อ ง. สอนให้นักเรียนคิดเป็นทำเป็นและแก้ไขปัญหาเป็น

18.    การสอนแบบใดที่สกัดกั้นมิให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น รู้จักแก้ปัญหา?

. แบบค้นคว้า                                                      . แบบอภิปราย

. ยึดแบบครูเป็นศูนย์กลาง                               . แบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ตอบข้อ ค. ยึดแบบครูเป็นศูนย์กลาง

19.    ข้อใดกล่าวผิดจากทฤษฎีการเรียนรู้ ?

. การเสริมแรงทันทีช่วยให้นักเรียนสัมฤทธิ์ผลในการเรียน                   

. การเรียนรู้เป็นขั้นๆ จนกระทั้งสำเร็จผลเรียกว่า Gradual Approximation

. ในการเรียนรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใด การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมของผู้เรียนไม่สำคัญ               

.  ข้อมูลย้อนกลับ (Feed Back ) ที่เป็น Positive จะช่วยให้กำลังใจเด็กอยากกระทำซ้ำและข้อมูลย้อนกลับที่เป็น Negative จะทำให้เด็กท้อถอยในการกระทำซ้ำ

ตอบข้อ ค. ในการเรียนรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใด การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมของผู้เรียนไม่สำคัญ

20.    ข้อใดเป็นความหมายของการถ่ายโยงความรู้ ?

. การใช้วิชาใดวิชาหนึ่งเป็นแกนนำการสอนไปสู่จุดประสงค์                                              

. การให้เด็กลำลึกบทเรียนย้อนหลัง

. การนำการเรียนรู้ในอดีตมาใช้ประโยชน์ในการสอน                                           

. การนำผลการทดลองในอดีตทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก

ตอบข้อ ค. การนำการเรียนรู้ในอดีตมาใช้ประโยชน์ในการสอน

21.    การสอนซ่อมเสริมเป็นการสอนที่คำนึงถึงหลักการใด ?

. การเสริมแรงขับภายนอกและภายใน                                        

. การสอนค่านิยมและเจตคติ

. การสอนตามความถนัดและความสนใจ                                    

. การเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล

ตอบข้อ ง. การเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล

 

 

22.    บริการที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถปรับตัวกับปัญหาต่างๆที่จะต้องประสบในสภาพสังคมรอบตัวเด็ก คือข้อใด ?

. การปฐมนิเทศ                                                  . การศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล

. การแนะแนว                                                   .  การจัดกิจกรรมนักเรียน

ตอบข้อ ค. การแนะแนว   

23.    ข้อใดมิใช่วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนักเรียน ?

. เพื่อให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย                          

. เพื่อให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

. เพื่อให้เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย

. เพื่อให้การสอนซ่อมเสริมบรรลุผล

ตอบข้อ ง. เพื่อให้การสอนซ่อมเสริมบรรลุผล

24.    ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า เทคโนโลยีทางการศึกษา ” ?

. การจัดกิจกรรมนักเรียน                

. การจัดบริการนักเรียน

. การจัดบริการแนะแนว                                 

. การใช้เทคนิคและวิธีการโสตทัศนศึกษา

ตอบข้อ ง. การใช้เทคนิคและวิธีการโสตทัศนศึกษา

25.    ข้อใดเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยระบบโสตทัศนศึกษา ?

. การฉายภาพนิ่งประกอบการบรรยาย                        

. การสอนเป็นทีม

. การสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน     

. การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง

ตอบข้อ ก. การฉายภาพนิ่งประกอบการบรรยาย

26.    ข้อใดมิใช่สื่อการเรียนการสอน ?

. ชอล์กและกระดานดำ                                    . โต๊ะและเก้าอี้

.ครูและนักเรียน                                                . ไม่มีข้อถูก

ตอบข้อ ค.ครูและนักเรียน

 

27.    ข้อใดเป็นการสอนแบบบูรณาการ ?

. การจัดแผนการสอนวิชาเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ไว้เป็นแผนเดียวกัน

. การใช้สื่อการสอน การจัดสอนเป็นทีมและการจัดนิทรรศการในการสอนวิทยาศาสตร์

. การจัดทัศนศึกษา การสอนโดยระบบโทรทัศน์และการสาธิตวิชาคหกรรม                                      

. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ก.

จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9
ทั่วประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
 เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจาก

หนังสือมากกว่า สิบเล่ม
และแนวข้อสอบเก่าครูผู้ช่วยมากกว่ากว่า 3,000 ข้อตลอดจนแนววิชาเอกที่จะสอบ
มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู  
มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 

 มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู

มาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทยบิ๊กซีขอนแก่น decho
pragay  ออมทรัพย์โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724


สนใจสั่งซื้อมาที่  
decho.by@hotmail.com
 
 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
patcute ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบมาตรฐานที่3 การจัดการเรียนรู้
1.       “ความรู้ คือ  สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อื่นจนเกิดเป็นความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จำกัดช่วงเวลา ” เป็นคำกล่าวของใคร ?
. Hideo Yamazaki                                                             ข. Trapp
. Newman , Brian                                                              ง. Ryoko  Toyama

ตอบข้อ ก
.  Hideo Yamazaki

2.       ปิรามิลำดับของความรู้ ข้อใดเรียงลำดับจากล่างถึงยอดได้ถูกต้อง ?


. สารสนเทศ ข้อมูล ความรู้ ปัญญา                 ข. ข้อมูล สารสนเทศ ปัญญา ความรู้

. ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา                 ง. สารสนเทศ ข้อมูล ปัญญา ความรู้

ตอบข้อ ค
. ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา

3.       ข้อมูลที่ได้มีการประมวลผล เรียบเรียงและแปรความหมาย คือ ?


. Information                                                                     ข. Data

. Knowledge                                                                      ง. Management

ตอบข้อ ก
. Information

4.       ข้อใดเป็นความรู้แบบนามธรรม ?


. ทักษะในการงาน                                                            ข. งานฝีมือ

. การคิดวิเคราะห์                                                              ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง
. ทักษะในการงาน งานฝีมือ การคิดวิเคราะห์

5.       ข้อใดคือแนวปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ?


. สร้างรูปแบบให้มีการติดต่อ สื่อสารที่รวดเร็ว                                                                          

. ระดมสมองในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้ผู้ปฏิบัติงาน

. สร้างวัฒนธรรมในการค้นหาความรู้มาพัฒนาองค์กร

ตอบข้อ ค
. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้ผู้ปฏิบัติงาน

 

6.       วัยใดที่มีการพัฒนาของสมองมากที่สุด


. ต่ำกว่า 3 ขวบ                                                   ข. 4 ขวบ

. 5 ขวบ                                                                ง. มากกว่า 6 ขวบ

ตอบข้อ ก
. ต่ำกว่า 3 ขวบ  

7.       สมองซีกใด ทำหน้าที่ สร้างสรรค์ และคิดสิ่งแปลกๆใหม่ๆ ?


. สมองซีกซ้าย                                                    ข. สมองซีกขวา

. สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา                          ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ข
. สมองซีกขวา

8.       เด็กหญิงก้องเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง
“ การแลกเปลี่ยนเงินตรา ”นำความรู้ที่ได้มาใช้ช่วยแม่ขายผลไม้ที่ตลาด ถือว่าเป็นลำดับชั้นความรู้ข้อใด ?

. ข้อมูล                                                 ข. สารสนเทศ

. ความรู้                                                               ง.  ปัญญา

ตอบข้อ ค
. ความรู้

9.       ความรู้ที่ได้ตกผลึกในความคิดของบุคคล อยู่ในลำดับชั้นความรู้ใด ?


. ข้อมูล                                                 ข. สารสนเทศ

. ความรู้                                                               ง.  ปัญญา

ตอบข้อง
.  ปัญญา

10.   
Tacit Knowledge คืออะไร ?

. ความรู้ที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร      ข. ความรู้ที่ได้จากการรวบรวม

. ความรู้ที่ได้จากการค้นหา                              ง. ความรู้ที่ได้จากการสำรวจ

ตอบข้อ ข
. ความรู้ที่ได้จากการรวบรวม

11.    ข้อใดเป็นความรู้แบบรูปธรรม ?


. ทักษะการทำงาน                                            ข. งานฝีมือ

. ความชำนาญในอาชีพ                                   ง. คู่มือการเรียน

ตอบข้อ ง
. คู่มือการเรียน

12.   
Tacit Knowledge มีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ขององค์ความรู้องค์กร ?

. 50 %                                                                  ข. 60 %

. 80 %                                                                  ง. 100 %                                               

ตอบข้อ ค
. 80 %

13.   
“การจัดการความรู้ คือ การจัดการความรู้เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยที่วัฒนธรรม พฤติกรรมภายในองค์กร พลวัต และวิธีปฏิบัติมีผลต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ” เป็นคำกล่าวของใคร?

. วิจารณ์ บุญกิจ                                                  ข. วิจารณ์ พานิช

. Ryo Toyama                                                    ง. Newman

ตอบข้อ ข
. วิจารณ์ พานิช

14.    โมเดลปลาทู ถูกคิดค้นโดยใคร ?


. กพร.                                                                  ข. สคศ.

. พว.                                                                     ง. อจท.

ตอบข้อ ข
. สคศ.

15.    ส่วนใดของโมเดลปลาทู เทียบได้กับส่วนแลกเปลี่ยนความรู้ ?


. หัวปลา                                                              ข. เหลือกปลา

. ตัวปลา                                                               ง. หางปลา

ตอบข้อ ค
. ตัวปลา

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับ


http://www.ziddu.com/download/14438333/p1.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
http://www.ziddu.com/download/14438339/p2.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

http://www.ziddu.com/download/14438341/p3.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
http://www.ziddu.com/download/14438351/p4.doc.html


แนวข้อสอบมาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
http://www.ziddu.com/download/14438363/p5.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
http://www.ziddu.com/download/14438382/p6.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14438384/p7.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14438398/p8.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู
http://www.ziddu.com/download/14438403/p9.doc.html

ขอบคุณข้อมูลจาก   http://www.testthai1.com
 
kanyapakjan ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตอบกลับโพสของ (admin)
ขอบคุณค่ะ
au-panida ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
oobeauoo ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณค่ะ ^^
butterfly ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณมากค่ะ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้