ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

1. คนพิการมีกี่ประเภทก. 9  ประเภท                                                                    ข.  8 
ประเภทข. 10  ประเภท                                                                  ง.  7 ประเภท2. ข้อใดเป็นสิทธิทางการศึกษาของคนพิการก. ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตข. ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ที่เหมาะสมกับความต้องการของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคลค. เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา
ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ของบุคคลนั้นง. ถูกทุกข้อ3. การศึกษาสำหรับคนพิการต้องดำเนินการจัดการศึกษาอย่างไรก. จัดตั้งแต่พบความพิการ                                              ข. จัดตั้งแต่แรกเกิดค.จัดมีสิทธิเท่ากับคนปกติ                                  ง.
ถูกทั้ง   ก  และ  ข4. ข้อใดไม่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่คนพิการมีสิทธิขอยืมก. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                               ข. โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านจอภาพค.โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขยายภาพทับอักษร ง. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สังเคราะหืเสียง5. ข้อใดเป็นสื่อที่คนพิการมีสิทธิขอยืมก. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                               ข. หนังสือเสียงค.   ปทานุกรมภาษามือ                                                       ง. ถูกทุกข้อ6. ข้อใดเป็นบริการที่คนพิการมีสิทธิขอรับก.การนำทาง                                                                         ข.
กิจกรรมบำบัดค. ล่ามภาษามือ                                                                     ง.
ถูกทุกข้อ7. ข้อใดเป็นสื่อทางการศึกษาที่คนพิการมีสิทธิขอยืมก. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน                                 ข.
เครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์ค.   หนังสือเสียง                                                                  ง.
ถูกทุกข้อ8. คนพิการมีสิทธิได้รับการบริการตามข้อใดก. การนำทาง                                                                    ข.
การสอนเสริมค.   กิจกรรมบำบัด                                                                ง.
ถูกทุกข้อ9. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น แบ่งเป็นกี่ประเภทก. 5  ประเภท                                                                     ข.  3 
ประเภทค.2  ประเภท                                                                         ง.
4 ประเภท10. การศึกษาสำหรับคนพิการต้องดำเนินการจัดการศึกษาตามข้อใดก. จัดตั้งแต่พบความพิการ                                               ข. จัดตั้งแต่แรกเกิดค.   จัดมีสิทธิเท่ากับคนปกติ                                               ง.
ถูกทั้ง  ก และ ข11. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน แบ่งเป็นกี่ประเภทก. 3  ประเภท                                                                     ข.  2 
ประเภทค.   4  ประเภท                                                                      ง.  5 
ประเภท12. ข้อใด ไม่เป็น
สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาที่คนพิการมีสิทธิขอยืมก. เครื่องช่วยฟัง                                                                ข.
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านจอภาพค.   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                                ง.
เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกทุกข้อ13. การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการข้อใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ก.    ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการข.    มีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ
บริการและความช่วยเหลืออื่นค.   จัดให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายง.    ให้เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด
จนถึงย่างเข้าปีที่สิบหก14. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใดก. 4  ก.พ. 2551                                                  ข.
6  ก.พ. 
2551ค.   3 ก.พ. 2551                                                    ง.  5 ก.พ. 255115. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
มีกี่หมวด กี่มาตราก. 3  หมวด  31 
มาตรา
                                    ค. 3  หมวด  30 
มาตราข. 3  หมวด  29 
มาตรา
                                    ง. 3  หมวด  32 
มาตรา 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้