ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และ พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และ พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ.
ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 1.) การก่อสร้างบ้านจัดสรรโครงการบ้านเอื้ออาทร
ของการเคหะแห่งชาติเพื่อให้กับผู้มีรายได้น้อยต้อง    อนุญาตท้องถิ่นในการก่อสร้างหรือไม่
เพราะเหตุใดก. ต้องขออนุญาต เพราะเป็นการจัดสรรข. ต้องขออนุญาต เพราะเป็นอาคารที่ไม่ใช่อาคารของการเคหะแห่งชาติที่ใช้ในกิจการของการ   เคหะแห่งชาติค.
ไม่ต้องขออนุญาตเพราะเป็นอาคารของการเคหะแห่งชาติที่ได้รับการยกเว้นตามกฎกระทรวง  ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2528)ฯง. ไม่ต้องขออนุญาต เพราะเป็นโครงการของรัฐบาลที่สร้างให้กับผู้มีรายได้น้อย ตอบ  ข. ต้องขออนุญาต เพราะเป็นอาคารที่ไม่ใช่อาคารของการเคหะแห่งชาติที่ใช้ในกิจการ   ของการเคหะแห่งชาติ2.)
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ 125
ตารางเมตร จะยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารโดยวิธีการแจ้งตามมาตรา39 ทวิ แห่งพระราบบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
โดยมีผู้ควบคุมงานเป็นช่าง ปวส. เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะรับแจ้งได้หรือไม่ เพราะเหตุใดก. ได้ เพราะ เป็นบ้านพักอาศัยข. ได้ เพราะผู้ควบคุมงานมีคุณวุฒิทางด้านช่างค. ไม่ได้ เพราะต้องเป็นวิศวกรและสถาปนิกง. ไม่ได้ เพราะกฎหมายวิชาชีพวิศวกรรมก าหนดว่าต้องมีผู้ควบคุมงานเป็นวิศวกร ตอบ ค. ไม่ได้ เพราะต้องเป็นวิศวกรและสถาปนิก3.) การต่ออายุใบอนุญาตสามารถต่อได้กี่ครั้งก. กี่ครั้งก็ได้ แล้วแต่ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นข. 3 ครั้งค. 4 ครั้งง. 5 ครั้ง  ตอบ ข. 3 ครั้ง4.)
การออกใบอนุญาตตึกแถว ห้องแถว จะออกได้ครั้งละกี่ห้องต่อใบอนุญาตหนึ่งใบก. 1 ใบต่อ 1 ห้อง  ข. 1 ใบต่อ 2 ห้องค. 1 ใบต่อ 10 ห้อง  ง. 1
ใบต่อกี่ห้องก็ได้ ตอบ ง. 1
ใบต่อกี่ห้องก็ได้5.) บ้านพักอาศัยพื้นที่ 145 ตารางเมตร สูง 2 ชั้น เจ้าของอาคารซึ่งไม่ได้เป็นวิศวกรจะเป็น   ผู้ควบคุมงานได้หรือไม่
เพราะเหตุใด ก. ไม่ได้ข. ไม่ได้ เพราะเป็นอาคารควบคุมตามกฎหมายวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมค. ได้ แต่ต้องมีรายการคำประกอบง. ได้ เพราะไม่เป็นอาคารควบคุมตามกฎหมายวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  ตอบ ง. ได้ เพราะไม่เป็นอาคารควบคุมตามกฎหมายวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 6.) ในกรณีร้านอาหารทำการก่อสร้างโดยใช้วัสดุไม่ถาวร โดยใช้เสาไม้หลังคามุงจากมีขนาด 5 x7 เมตรและอยู่ในเขตควบคุมอาคาร ร้านอาหารนี้ต้องขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่
เพราะเหตุใดก. ต้อง เพราะเป็นอาคารพาณิชย์ข. ไม่ต้อง เพราะเป็นอาคารชั่วคราวค. ไม่ต้อง เพราะใช้วัสดุไม่ถาวรง. ถูกต้องทั้ง ข. และ ค.ตอบ ก. ต้อง เพราะเป็นอาคารพาณิชย์7.)
 โรงแรมขนาดใดที่ต้องรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก. มีห้องพักตั้งแต่ 60 ห้องขึ้นไปข. มีห้องพักตั้งแต่ 70 ห้องขึ้นไปค. มีห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไปง. มีห้องพักตั้งแต่ 90 ห้องขึ้นไปตอบ ค. มีห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป8.) บ้านพักคนงานเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคาร ต้องขออนุญาตหรือไม่ ก. ต้อง เพราะเป็นอาคารข. ไม่ต้อง เพราะเป็นอาคารชั่วคราวค. ไม่ต้อง เพราะเป็นอาคารชั่วคราว
แต่ต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นง. ถูกต้อง ข. และ ค. ตอบ ก. ต้อง เพราะเป็นอาคาร  9.) อัตราค่าธรรมเนียมในการอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
ใช้อัตราใดระหว่างอัตราส่วนค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 กับอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528)ฯ เพราะเหตุใดก. ใช้ตามท้าย พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพราะเป็นอัตราที่กฎหมายแม่บทกำหนดไว้ข. ใช้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528)ฯ เพราะกฎหมายกำหนดให้การเก็บค่าธรรมเนียม   ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงค. ท้องถิ่นต้องไปออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเอง จึงสามารถเก็บค่าธรรมเนียมได้ง. ไม่มีข้อใดถูกตอบ  ข.ใช้ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528)ฯ เพราะกฎหมายกำหนดให้การเก็บค่าธรรมเนียมต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง10.) แนวอาคารตาม ข้อ 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 55
(พ.ศ.2543)ฯ หมายความว่าอย่างไรก. แนวเสา ข. แนวรั้วค. แนวเสาหรือแนวผนังด้านนอกสุดของอาคารง. ถูกทุกข้อตอบ ค. แนวเสาหรือแนวผนังด้านนอกสุดของอาคาร11.) เสาโทรคมนาคม สูง 50 เมตร
วัดจากพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดเสาจะถือว่าเป็นอาคารสูงหรือไม่ เพราะเหตุใดก. เป็นอาคารสูงเพราะสูงเกิน 23 เมตรข. เป็นอาคารสูงเพราะกฎหมายกำหนดไว้ในคำนิยามอยู่แล้วค. ไม่เป็นอาคารสูงเพราะบุคคลไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยหรือเข้าใช้สอยได้ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.ตอบ ค. ไม่เป็นอาคารสูงเพราะบุคคลไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยหรือเข้าใช้สอยได้12.) การก่อสร้างรุกล้ำลงไปในแม่น้ำ คลอง สามารถพิจารณาอนุญาตได้หรือไม่ เพราะเหตุใด ก. กระทำได้ข. ไม่สามารถกระทำได้ค. กระทำได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ดูแลรักษาเสียก่อนง. ไม่สามารถกระทำได้ถึงแม้หน่วยงานที่เป็นผู้ดูแลรักษาจะให้ความยินยอมก็ตาม ตอบ ค. กระทำได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ดูแลรักษาเสียก่อน 13.) ข้อใดมิใช่โครงสร้างหลักของอาคาร ตามคำนิยามในกฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ.
2540)ฯ ก. เสา  ข. ผนังก่ออิฐค. คาน  ง. พื้นแบบไร้คาน  ตอบ ข. ผนังก่ออิฐ14.) เรื่องใดที่ราชการส่วนท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ก. กำหนดบริเวณห้ามขุดดินหรือถมดินข. กำหนดค่าธรรมเนียมในการขุดดินหรือถมดินค. กำหนดความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินตามชนิดของดินง. กำหนดวิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างจ. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นในการขุดดินหรือถมดิน ตอบ ข. กำหนดค่าธรรมเนียมในการขุดดินหรือถมดิน15.) ใครมีหน้าที่เปรียบเทียบปรับกับผู้กระทำฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543ก. ตำรวจข. คณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งค. คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีง. เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายจ. ถูกทุกข้อ ตอบ ง. เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย16.) พื้นที่ใดสามารถบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินได้ทันที โดยไม่ต้องออกกฎหมายมารองรับเพิ่มอีกก. เทศบาลที่ยังไม่เป็นเขตควบคุมอาคารข. องค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นเขตควบคุมอาคารหรืออยู่ในเขตผังเมือรวมค. เทศบาลตำบลที่ยกฐานะมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลง. เมืองพัทยาจ. ถูกทุกข้อ ตอบ จ. ถูกทุกข้อ17.)
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดิน ในกรณีใดก. การขุดดินและถมดินของหน่วยงานราชการข. การขุดดินและถมดินซึ่งกระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่นที่ได้กำหนดมาตรการใน   ป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนั้นแล้วค. การขุดดินและดูดทรายในที่เอกชนง. การขุดตักหินจากเนินเขาในที่มีเอกสารสิทธิ์จ. ไม่มีกรณียกเว้นตอบ ข. การขุดดินและถมดินซึ่งกระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่นที่ได้กำหนดมาตรการใน
ป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนั้นแล้ว18.) เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน คือใคร ก. นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาลข. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานครค. นายกเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยาง. ประธานกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจ. ถูกทุกข้อตอบ จ. ถูกทุกข้อ19.) ข้อใดไม่ใช่เจตนารมณ์ขอกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน ก. อนุญาตให้มีการขุดดินและถมดินในที่ดินของเอกชนข. ควบคุมการขุดดินให้มีความปลอดภัยค. ควบคุมการระบายน้ำที่เกิดจากการถมดินไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ข้างเคียงง. รับแจ้งและการควบคุมการขุดดินและถมดินในที่ดินของเอกชนจ. ป้องกันไม่ให้มีการขุดดินและถมดินที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ตอบ ก. อนุญาตให้มีการขุดดินและถมดินในที่ดินของเอกชน20.) พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน คือใคร ก. นายช่าง หรือนายตรวจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารข. ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ค. ข้าราชการท้องถิ่นที่เป็นนายช่างโยธา วิศวกร หรือ สถาปนิกง. ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นนายตรวจจ. ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นนายช่าง ตอบ ข. ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้