ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ความรู้เกี่ยวกับสำนักราชเลขาธิการ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ความรู้เกี่ยวกับสำนักราชเลขาธิการ คลิกถูกใจเพจเพื่อรับแนวข้อสอบสำนักราชเลขาธิการ • ประวัติความเป็นมา

  "สำนักราชเลขาธิการเป็น

  หน่วยงานราชการ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการในพระองค์

  พระมหากษัตริย์"      "สำนักราชเลขาธิการเป็นหน่วยงานราชการ
  ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการในพระองค์ พระมหากษัตริย์
  ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  มีชื่อเรียกในสมัยแรกตั้งว่า

  ออฟฟิศไปรเวตสิเกรตารีหลวง หรือกรมราชเลขานุการ"

         ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในพระองค์ ซึ่งเกิดขึ้นมาเป็นเวลาช้านาน
  และได้แปรเปลี่ยนมาเป็นหน่วยงานราชการอย่างเป็นทางการ
  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนั้นในช่วงระยะเวลา 100
  ปีเศษที่ผ่านมา

  สำนักราชเลขาธิการจึงมีสถานภาพเปลี่ยนไป
  ตามพระบรมราโชบายของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ และตามนโยบายในการบริหาร
  ประเทศของแต่ละรัฐบาล ด้วยเหตุนี้
  ชื่อหน่วยงานที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาพระบรม ราชโองการประชุมกฎหมาย

  ประจำศก ราชกิจจานุเบกษา ฯลฯ ซึ่งได้แก่ กรมพระอาลักษณ์
  ออดิตออฟฟิศออฟฟิศหลวง กรมราชเลขานุการ กรมราชเลขาธิการ กรมราชเลขานุการ
  ในพระองค์ สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ และกระทรวงมุรธาธร
  จึงมีความเกี่ยวข้อง และเป็นที่มาของสำนักราชเลขาธิการ  ในปัจจุบันทั้งสิ้น

     ปัจจุบัน
  สำนักราชเลขาธิการมีภารกิจหลักเกี่ยวกับงานหนังสือที่หน่วยราชการ
  หน่วยงานเอกชนและบุคคลทั่วไป ส่งเข้ามาเพื่อขอให้นำความขึ้น
  กราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต พระบรมราชวินิจฉัย
  และพระมหากรุณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งทำหน้าที่รับพระราชทาน พระราชดำริ
  และพระราชดำรัส เพื่อเชิญไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่า
  สำนักราชเลขาธิการมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานระหว่าง พระมหากษัตริย์กับรัฐบาล
  และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป
  ทั้งที่เป็นราชการแผ่นดินและการส่วนพระองค์ 

 • วิสัยทัศน์  สำนักราชเลขาธิการเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่มุ่งธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหา
  กษัตริย์ ปฏิบัติงานทั้งราชการแผ่นดินและการส่วนพระองค์ถวาย
  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย บนพื้นฐาน
  และการประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ
  กลับสู่ด้านบน
 • พันธกิจ  ๑. ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์
  ทั้งราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์ รวมทั้งงานเลขานุการในพระองค์         
  พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนงานเลขานุการของคณะองคมนตรี  ๒. ประสานงานระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับรัฐบาล รัฐสภา หน่วยราชการ
  องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
  รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้เป็นไปโดยเรียบร้อย  ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณาเรื่องต่าง ๆ และสนองพระราชกระแสเกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพสกนิกร  ๔. เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์
  ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ  ๕. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักราชเลขาธิการ  กลับสู่ด้านบน

 • อำนาจหน้าที่


  ทั้ง นี้ หน่วยงานในสังกัดสำนักราชเลขาธิการมีอำนาจหน้าที่
  และความรับผิดชอบ ตามพระราชกฤษฎีการแบ่งส่วนราชการสำนักราชเลขาธิการ พ.ศ.
  2553 สรุปโดยย่อดังนี้ • กองกลาง

  มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของสํ านักราชเลขาธิการ
  และราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะอํานา
  จหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง

      (๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักราชเลขาธิการ
  งานตรวจลงตราพระปรมาภิไธย งานนําความกราบบังคมทูล งานประชาสัมพันธ์ภายใน
  งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะของสํานักราชเลขาธิการ

      (๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการ รวมทั้งจัดทําแผนงานของสํานักราชเลขาธิการ

      (๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ และการเงินส่วนพระองค์

      (๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหา การพัฒนา
  และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสํานักราชเลขาธิการ
  รวมทั้งจัดสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างของสํานักราชเลขาธิการ

      (๕) บริหารจัดการ ปรับปรุง
  และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสํานักราชเลขาธิการรวมทั้งสนับสนุน
  จัดหา ดูแล และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสํานักราชเลขาธิการ

      (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติรับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย


 • คลิกถูกใจเพจเพื่อรับแนวข้อสอบสำนักราชเลขาธิการ  กองการในพระองค์

  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

      (๑)
  ดําเนินการเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินไปในการพระราชพิธีรัฐพิธี
  หรือการพิธีต่าง ๆ การเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
  และการประมวลพระราชกรณียกิจ

      (๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเชิญอักษรพระปรมาภิไธย พระราชลัญจกร
  พระมหามงกุฎ และเพลงพระราชนิพนธ์ รวมทั้งการขอจัดทํ าเหรียญกษาปณ์
  เหรียญที่ ระลึก และตราไปรษณียากร
  ตลอดจนการขอจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์และพระราชานุสาวรีย์ที่เกี่ยวข้อง
  กับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์

      (๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอผ้าพระกฐินพระราชทาน ถ้วยรางวัลพระราชทาน ดอกไม้พระราชทาน ตลอดจนพวงมาลาหลวง

      (๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอชื่อบุคคล ชื่อสกุล ชื่ออาคารสถานที่
  และการเขียนพระราชหัตถเลขาขนานชื่อและสกุล
  และจัดทําบัตรเชิญพระราชอาคันตุกะ

      (๕) กําหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ
  และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอพระราชทานเหรียญราชอิสริยาภรณ์
  สําหรับพระราชทานเป็นบําเหน็จในพระองค์ ตลอดจนการจัดทํา
  และดูแลรักษาเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สําหรับพระราชทานเป็นบําเหน็จในพระองค์
  ของขวัญพระราชทาน และสิ่งของส่วนพระองค์

      (๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอใช้ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล

      (๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  กองการต่างประเทศ

  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

      (๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานพิธีการทางการทูต
  และการเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศ การขอพระราชทาน ฯ เข้าเฝ้า ฯ
  ในโอกาสต่าง ๆ การเยือนประเทศไทยของประมุขและบุคคลสําคัญ
  การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจําประเทศไทย การแต่งตั้
  งเอกอัครราชทู ตไทยประจําต่างประเทศ
  และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ

      (๒) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อความพระราชสาส์นถวายพระพร พระราชทานพร
  และอํานวยพรไปยังพระประมุข ประมุข พระราชวงศ์
  และบุคคลสําคัญชาวต่างประเทศในโอกาสต่าง ๆ

      (๓) ดําเนินการเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดําเนิน หรือเสด็จเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ และเป็นการส่วนพระองค์

      (๔) ดําเนินการเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดําเนิน
  หรือเสด็จในพิธีและโอกาสต่ าง ๆ ในประเทศไทย ตามคํากราบบังคมทูลเชิญ

      (๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อสิ่งของส่วนพระองค์ จากต่างประเทศ
  การทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของจากหน่วยงานและบุคคลชาวต่างประเทศ
  และการขออนุเคราะห์ในการออกของที่มาจากต่างประเทศกรณีของส่วนพระองค์
  รวมทั้งการแปลหนังสือกราบบังคมทูลและบัตรเชิญตามที่ได้รับการร้องขอ

      (๖) ดําเนินการเกี่ยวกั บการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ และพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ของชาวต่างประเทศ

      (๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

      (๑) ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

      (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  กองข่าว

  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

      (๑) ปฏิบัติงานข่าวและเผยแพร่พระราชกรณียกิจ

      (๒) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสํานักราชเลขาธิการ

      (๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  สํานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี

  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

      (๑) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะองคมนตรี ในหน้าที่ที่ปรึกษาพระมหากษัตริย์ ทั้งในราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์

      (๒) ดําเนินการในเรื่องพระราชกรณียกิจที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ให้องคมนตรี ปฏิบัติแทนพระองค์

      (๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  กองนิติการ

  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

      (๑)
  ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และงานส่วน
  พระองค์
  และดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของสํานัก
  ราชเลขาธิการ

      (๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับฎีการ้องทุกข์ และการสนองพระราชกระแสในเรื่องต่าง ๆ

      (๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎร

      (๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา
  ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง
  และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักราชเลขาธิการ

      (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  กองโครงการสัมพันธ์

  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

      (๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณาประสานงาน
  และติดตามผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริต่าง ๆ
  เพื่อสนองพระราชดําริในการบําบัดทุกข์บํารุงสุขราษฎร

      (๒) บริหารจัดการระบบข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งวางระบบการจัดการความรู้
  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

      (๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  กองศิลปาชีพ

  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

      (๑) สนองพระราชกระแสเกี่ยวกับงานศิลปาชีพส่วนภูมิภาคตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

      (๒)
  ดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรทั่ว
  ประเทศ
  ให้มีการเพิ่มรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

      (๓) อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปหัตถกรรมไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ

      (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

      (๑) ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

      (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  กองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

      (๑) ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

      (๒) ปฏิบัติงานในพระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

      (๓)
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ตามที่ได้รับพระดํารัสรับสั่ง หรือตามที่ไรับมอบหมาย  กองงานในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

      (๑) ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

      (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้มีรับสั่ง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  กองอํานวยการนักบริหาร

  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

      (๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการนักบริหาร
  ประสานงานระหว่าง นักบริหารกับหน่วยงานภายในและภายนอกสํานักราชเลขาธิการ
  และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทําแผนงานของนักบริหาร

      (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  ศูนย์สารสนเทศ สํานักราชเลขาธิการ

  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

      (๑) รวบรวมและปฏิบัติงานเทคนิคในเรื่องที่เกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ
  ทั้งที่ปรากฏในรูปของสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ รวมทั้งเอกสารจดหมายเหตุ
  ที่เกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์
  เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์

      (๒) ให้บริการข้อมูลและเอกสารที่อยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์
  และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ รวมทั้งเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์

      (๓) เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์ ในรูปแบบของหนังสือ
  วารสาร นิทรรศการ และสื่อโสตทัศน์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ นิสิต นักศึกษา
  นักเรียน และผู้สนใจโดยทั่วไป

      (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  สถาบันสิริกิติ์

  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

      (๑)
  สนองพระราชกระแสเกี่ยวกับงานศิลปาชีพส่วนกลางและงานที่เกี่ยวเนื่องตามพระ
  ราชดําริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

      (๒) เผยแพร่พระราชกรณียกิจ และเชิดชูพระเกียรติคุณอันเกี่ยวกับงานศิลปาชีพสู่สาธารณะทั้งใน และต่างประเทศ

      (๓) สร้างและพัฒนาช่างศิลปาชีพสู่ระดับฝีมือช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

      (๔) สร้างสรรค์งานศิลปาชีพที่เป็นงานประณีตศิลป์ชั้นสูงซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ และเกียรติภูมิของประณีตศิลป์ไทย

      (๕) อนุรักษ์และดํารงรักษางานศิลปาชีพให้เป็นเอกลักษณ์และมรดกศิลป์ของแผ่นดินไทย

      (๖) ดําเนินงานพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินเพื่อเผยแพร่จัดแสดงมรดกศิลป์วัฒนธรรมของไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ

      (๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  กลุ่มตรวจสอบภายใน

  ทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักราชเลขาธิการ
  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักราชเลขาธิการ
  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อราชเลขาธิการ โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

      (๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ของสํานักราชเลขาธิการ

      (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


  ทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักราชเลขาธิการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
  มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ารับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อราชเลขาธิการ
  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

      (๑) เสนอแนะและให้ คําปรึกษาแก่ราชเลขาธิการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในสํานักราชเลขาธิการ

      (๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักราชเลขาธิการ

      (๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่ าง ๆ และหน่วยงานในสังกัดสํานักราชเลขาธิการ

      (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับ


    คลิกถูกใจเพจเพื่อรับแนวข้อสอบสำนักราชเลขาธิการจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้