ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ความเป็นมา ธอส.

การจัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) (Government Housing Bank) เป็นรัฐวิสาหกิจ และเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลังจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2496 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีธนาคารอาคารสงเคราะห์ขึ้น เพื่อช่วยเหลือทางการเงินให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยตามควรแก่อัตภาพจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตรา “พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2496“ ขึ้นและได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2496 โดยมีจอมพลป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการ รายละเอียด


ถูกใจเพื่อรับข้อสอบ ข่าวสารวิสัยทัศน์
"ธนาคารมั่นคงทันสมัย และเป็นผู้นำสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร "
(To be a modern and sustainable housing Bank and market leader
in providing comprehensive housing finance services.)


พันธกิจ (P-R-I-M-E Mission)

P ตอบสนองนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของภาครัฐ และเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ
   (Providing support to government’s housing policies and driving country’s housing industry.)

R ดำรงความเป็นผู้นำด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง
   (Remaining a leader in housing finance services - provider for low and middle income people.)

I มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
   (Innovating excellent products and services.)

M มุ่งพัฒนาศักยภาพ และพลังสร้างสรรค์ของพนักงาน
   (Manpower development – optimizing capacity and creativity development.)

E มุ่งสร้างองค์กรให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และร่วมสร้างสรรค์สังคมสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี
   (Excellent corporate governance, social & environmental responsibilities and enriching people’s quality of life.)


ค่านิยม (G-I-V-E Value)

G ยึดมั่นธรรมาภิบาล (Good Governance)
I สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Innovative Thoughts)
V ร่วมใจทำงาน (Value Teamwork)
E บริการเป็นเลิศ (Excellent Services)
โลโก้และสัญญลักษณ์ของธน
าคาร


โลโก้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกอบด้วยส่วนสัญญลักษณ์ และตัวอักษรโดยทั้ง 2 ส่วนนี้จะต้องใช้ควบคู่กันเสมอ เพื่อสะท้อนถึงภาพพจน์อันโดดเด่น ในการเป็นสถาบันการเงินดำเนินธุรกิจสินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัย ที่มีความมั่นคงทันสมัยและมีมิตรไมตรี

สัญญลักษณ์ของโลโก้ธนาคารฯ จะมีรูปทรงที่่สื่อถึงพลัง ของการเคลื่อนไหว และความสมดุลย์ประสานกลมกลืนที่หนักแน่น มั่นคง โดยรูปมือในโลโก้ จะเป็นสัญญลักษณ์แทนธนาคาร ที่คอยโอบอุ้มประคองบ้านไว้ด้วยสองมือของธนาคาร อันสือถึงความมุ่งมั่นของธนาคาร ในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือประชาชนคนไทย ให้มีอยู่อาศัย ด้วยความเอาใจใส่ในปัญหาอย่างใกล้ชิด ประกอบเข้ากับรูปทรงสามเหลี่ยมเลียนแบบทรงจั่ว หลังคาบ้านด้านนอกของกรอบมือด้านบน และด้านล่าง ซึ่งสามารถสะท้อนถึงลักษณะของธุรกิจธนาคาร ในการให้บริการด้านที่อยู่อาศัย ไว้อย่างเด่นชัด ในขณะที่สีส้มจะให้ความรู้สึกอบอุ่นจริงใจ และหนักแน่น คลาสสิคอย่างเป็นทางการ กลมกลืนไปกับการใช้เส้นที่มีน้ำหนักมั่นคง

ถูกใจเพื่อรับข้อสอบ ข่าวสาร

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้