ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ความรู้เกี่ยวกับ กรมพิธีการฑูต
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ความรู้เกี่ยวกับ กรมพิธีการฑูต

กรมพิธีการทูต

- ให้กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติทางการทูต การให้การรับรองการเยือนของแขกสำคัญต่างประเทศในทุกระดับและการกำกับ ดูแลเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตเพื่อเสริมสร้างภาพลัษณ์ที่ดีต่อคนไทย และประเทศไทยโดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

    (1) ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติทางการทูต และทางกงสุลในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ
    (2) ดำเนินการเกี่ยวกับการไปเยือนต่างประเทศของพระบรมวงศ์และบุคคลสำคัญของ ประเทศไทย และการมาเยือนประเทศไทยของราชวงศ์ต่างประเทศและบุคคลสำคัญของต่างประเทศ
    (3) ดำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตและทางกงสุล
    (4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

- ให้แบ่งส่วนราชการกรมพิธีการทูต ดังต่อไปนี้
    (1) สำนักงานเลขานุการกรม
    (2) กองแบบพิธี
    (3) กองรับรอง
    (4) กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต

- ส่วนราชการกรมพิธีการทูต มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
    (1) สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกให้เป็น หน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
         (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
         (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
         (ค) ดูแลงบประมาณ บุคลากร และพัสดุให้เป็นไปตามนโยบาย
         (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

    (2) กองแบบพิธี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
         (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับสาสน์วันชาติของบุคคลสำคัญของประเทศไทยที่มีต่อบุคคลสำคัญของต่างประเทศ
         (ข) ถวายความสะดวกในการเสด็จฯ เยือนและการเยือนต่างประเทศของพระราชวงศ์และการอำนวนความสะดวกในการเดินทาง เยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
         (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนทางการทูต ทางกงสุล กงสุลกิตติมศักดิ์และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
         (ง) พิจารณาความเหมาะสมในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศและชาวไทยในต่างประเทศ
         (จ) อำนวยความสะดวกคณะทูตในงานพระราชพิธีและรัฐพิธี
         (ฉ) นัดหมายให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศเข้าพบบุคคลสำคัญของประเทศไทยในโอกาสเข้ารับหน้าที่และพ้นจากหน้าที่
         (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ไดร้รับมอบหมาย

    (3) กองรับรอง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
         (ก) เตรียมการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศในการให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก แก่บุคคลสำคัญต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทยในระดับ พระราชวงศ์ ประมุขรัฐ หัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรีต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ที่มาร่วมประชุมระหว่างประเทศและบุคคลอื่น ๆ ซึ่งมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
         (ข) อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตามที่ได้รับการร้องของจากคณะทูตต่างประเทศแก่บุคคลซึ่งมาเยือนประเทศไทย เป็นการส่วนตัวหรือแวะผ่านประเทศไทย
         (ค) รับผิดชอบในการจัดงานเลี้ยงทางการทูตที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง ประเทศหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ
         (ง) ให้ความร่วมมือในด้านการเลี้ยงรับรองทางการทูตแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงและภายนอกกระทรวง ตามที่ได้รับมอบหมาย
         (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

    (4) กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
         (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลสถานที่ ทรัพย์สินของคณะผู้แทน และตัวแทนทางทูต ทางกงสุลขององค์การระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ และอำนวยความสะดวกแก่บุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต ทางกงสุล และองค์การระหว่างประเทศที่ประจำในประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน ความตกลง และกฎหมายว่าด้วยการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
         (ข) กำกับ ดูแลการใช้เอกสิทธิ์ของคณะผู้แทน และตัวแทนทางทูต ทางกงสุล สำนักงานองค์การระหว่างประเทศและบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต ทางกงสุล พนักงานองค์การระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน ความตกลง และกฎหมายว่าด้วยการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
         (ค) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทำความตกลงเกี่ยวกับ เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสำนักงานและพนักงานองค์การระหว่างประเทศ
         (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ไฟล์แนบ

ถูกใจเพื่อรับข่าวสาร ข้อสอบ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้