ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ประวัติความเป็นมา สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ประวัติความเป็นมา สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ประวัติความเป็นมา
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

     ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ โดยยุบหน่วยงานที่กระจายอยู่ในหลายกระทรวง มาจัดตั้งกระทรวงและหน่วยงานระดับกรมขึ้นใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้น สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นใหม่ อาศัยอำนาจตาม
      - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 17
      - พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 มาตรา 35 (1)
      - กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2545ในการจัดตั้งสำนักงานนี้ มีการรวมหน่วยงาน 3 หน่วยงานเข้าด้วยกัน คือ
          1. สำนักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เฉพาะสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ จำนวน 43 อัตรา
          2. กระทรวงมหาดไทย ในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชน เฉพาะฝ่ายพัฒนาสตรี ในกองพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน จำนวน 18 อัตรา
          3. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในส่วนของกรมประชาสงเคราะห์ จำนวน 164 อัตรา เฉพาะบางส่วนของ
                3.1  กองความมั่นคงแห่งสังคม
                3.2  กองนิคมสร้างตนเอง
                3.3  กองบริการชุมชน
                3.4  กองสงเคราะห์ชาวเขา
                3.5  กองสัมมาอาชีวสงเคราะห์  

ถูกใจเพื่อรับข่าวสาร แนวข้อสอบ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้