ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ 2558
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ 2558

มูลค่าโครงการ:300 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ:(1) ช่วงดำเนินการส่งเสริมการลงทุน
                        เมษายน 2558 –  มีนาคม 2560
(2) ช่วงดำเนินการติดตามและบริหารการลงทุน
                        เมษายน 2560 – มีนาคม 2565
ผู้ให้การสนับสนุน:กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
ผู้บริหารโครงการ:มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.)


    คำนำ
  • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ภายใต้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดตั้ง“โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียน (ESCO Revolving Fund)”มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยให้ความช่วยเหลือด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการแต่ยังขาดปัจจัยการลงทุน และช่วยให้ผู้ประกอบการหรือผู้ลงทุนได้ประโยชน์จากการขายคาร์บอนเครดิต ทั้งนี้มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) เป็นหนึ่งในสองหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการ

    วัตถุประสงค์
  • 1. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนให้เพิ่มมากขึ้นในภาคเอกชน
  • 2. กระตุ้นและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถลดต้นทุนด้านพลังงาน
  • 3. ส่งเสริมให้ธุรกิจการจัดการพลังงานให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น
  • 4. ส่งเสริมให้มีการใช้งานอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทนที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ
ผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และ/หรือ บริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company - ESCO) ที่จะดำเนินการพัฒนาโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หรือต้องการลงทุนด้านพลังงานทดแทน


ลักษณะการส่งเสริมการลงทุน
1. การเข้าร่วมลงทุนในส่วนทุนของโครงการ (Equity Investment)
ESCO Revolving Fund จะเข้าร่วมลงทุนในส่วนทุนของโครงการด้านพลังงานทดแทนหรืออนุรักษ์พลังงานที่ก่อให้เกิดผลประหยัดพลังงาน
หลักเกณฑ์การร่วมลงทุน
 ร่วมลงทุน 10% - 50% ของส่วนทุน แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อโครงการ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นหลัก
 ระยะเวลาร่วมลงทุนสูงสุดไม่เกิน 7ปี
 มพส. ถอนการลงทุนโดยขายหุ้นคืนให้แก่ผู้พัฒนาโครงการ/ผู้ถือหุ้นหลัก หรือหาผู้ร่วมลงทุนรายใหม่
 ราคาหุ้นที่ขายคืนจะเป็นราคาตามที่ตกลงในสัญญาร่วมลงทุน
 มพส. จะเข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท
2. การเข้าร่วมทุนกับบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Venture Capital)
ESCO Revolving Fund จะเข้าร่วมลงทุนในบริษัทจัดการพลังงานโดยเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้บริษัทมีทุนในการประกอบกิจการด้านอนุรักษ์พลังงานมากขึ้น
หลักเกณฑ์การร่วมลงทุน
 ร่วมทุน 10% - 30% ของทุนจดทะเบียน แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
 ระยะเวลาร่วมลงทุนสูงสุดไม่เกิน 7ปี
 มพส. ถอนการลงทุนโดยขายหุ้นคืนให้เจ้าของกิจการ
 ราคาหุ้นที่ขายคืนจะเป็นราคาตามที่ตกลงในสัญญาร่วมลงทุน
 มพส. จะเข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท
3. การเช่าซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน/พลังงานทดแทน
(Equipment Leasing)
ESCO Revolving Fund จะเป็นผู้ออกเงินในการซื้ออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนให้กับผู้ประกอบการก่อน และทำสัญญาเช่าซื้อระยะยาวกับผู้ขอรับการสนับสนุน โดยผู้ประกอบการจะต้องทำการผ่อนชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายงวด งวดละเท่าๆ กัน ตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อ

หลักเกณฑ์การเช่าชื้อ
 สนับสนุนการเช่าซื้ออุปกรณ์ได้ 100% ของราคาอุปกรณ์ แต่ไม่เกิน 25 ล้านบาท
 ระยะเวลาการผ่อนชำระคืนไม่เกิน 5 ปี
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.5% ต่อปี (Flat Rate)
 มพส. ไม่คิดค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์และประเมินโครงการ
 กำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย (Grace Period) สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
4. การช่วยให้โครงการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทนได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการที่ให้การสนับสนุนด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CARBON CREDIT FACILITY)
ESCO Revolving Fund จะช่วยพัฒนาข้อเสนอรายละเอียดโครงการ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการฯ ได้สิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
5. การอำนวยเครดิตให้สินเชื่อ (Credit Guarantee Facility)
ESCO Revolving Fund จะร่วมกับสถาบันการเงินหรือองค์กรที่ให้การสนับสนุนในเรื่องการค้ำประกันเครดิต (Credit Guarantee) เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับการปล่อยสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ ESCO Revolving Fund จะออกหนังสือค้ำประกัน ให้แก่ผู้ประกอบการโดยจำกัดจำนวนเงินตามความเสี่ยงของโครงการ แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับประกันสินเชื่อในอัตราต่ำ
6. การช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance)
ESCO Revolving Fund จะให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ได้แก่ การให้คำปรึกษาในการพัฒนาโครงการและการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแก่สถานประกอบการ ผู้พัฒนาโครงการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้น (Walk-Through Audit) รวมถึงร่วมตรวจสอบผลประหยัดพลังงานภายหลังการติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จ ในกรณีที่ผู้ประกอบการยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลประหยัดที่เกิดขึ้น
การรับเอกสารการส่งเสริมการลงทุน
สามารถดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ที่ www.efe.or.th
หรือขอรับเอกสารการส่งเสริมการลงทุน ได้ที่
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.)
Energy for Environment Foundation (E for E)
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02 953 9881-4 โทรสาร 02 953 9885
www.efe.or.th Email : escorevolvingfund@efe.or.th


ถูกใจเพจเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้