ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ประวัติความเป็นมาของ  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ประวัติความเป็นมาของ  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)        ประเทศไทยมีการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าและภาคอุตสาหกรรม โดยบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเมื่อ พ.ศ. 2524 เพื่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณในอ่าวไทยไปยังชายฝั่งที่จังหวัดระยอง ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2548 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติคู่ขนานเส้นที่ 2 และท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 ซึ่งคาดว่าปริมาณการขนส่งก๊าซธรรมชาติของระบบท่อหลักทั้ง 3 เส้น จะเต็มขีดความสามารถใน พ.ศ. 2554 

        จากการคาดการณ์ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง พ.ศ. 2547-2548 ดังนั้น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ (มติเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2547) ที่เห็นชอบให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดทำแผนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) เพื่อเตรียมความพร้อมและความชัดเจนในการรองรับแผนทางเลือกในการจัดหาเชื้อเพลิงสำหรับประเทศ และเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในการจัดหาก๊าซธรรมชาติในระยะยาว 

        บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงได้ดำเนินการจัดตั้ง บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และมีภารกิจหลักคือ การให้บริการรับเรือและจัดเก็บ LNG มีสถานที่ตั้งโครงการอยู่บริเวณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปลาย พ.ศ. 2550 และเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 3 ของ พ.ศ. 2554 โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีแผนที่จะนำเข้า LNG ปีละ 5 ถึง 10 ล้านตัน และสามารถรองรับเรือขนาด 125,000 ถึง 264,000 ลูกบาศก์เมตร
วัตถุประสงค์

อบรมและพัฒนาพนักงานให้เป็นทีมงานมืออาชีพ
ดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะที่ 2 (10 ล้านตันต่อปี) 
ให้แล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2560
จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในระยะที่ 2 แบบเต็มรูปแบบใน พ.ศ. 2560
สถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มีมาตรฐานของความปลอดภัยอยู่ในระดับสูงตามสัญลักษณ์ระดับสากล 
(International Codes)
ไม่มีอุบัติเหตุขั้นหยุดงานระหว่างการก่อสร้างและการดำเนินการ
ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสสอดคล้องกับกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลถูกใจเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้