ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ประวัติความเป็นมาของ สำนักงานประกันสังคม
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ประวัติความเป็นมาของ สำนักงานประกันสังคม

ความเปนมาของการประกันสังคม      ยอนกลับไปราวกลางศตวรรษที่ 18 ประเทศเยอรมันไดเผชิญกับภาวะวิกฤตของสังคมและความตกต่ําทางเศรษฐกิจ ประชากรพลเมืองในขณะนั้นไดแปรสภาพเปนคนอนาถา คนขอทานไมมีงานทํา และอาชญากรกลาดเกลื่อนไปหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมแรงงานยิ่งถูกกดขี่ ชั่วโมงการทํางานเพิ่มขึ้น ในขณะที่คาจางจายใหเพียงเล็กนอย ขณะเดียวกันแรงงานเด็กและสตรีกลับเปนที่ตองการของนายจางจํานวนมากเนื่องจากคาแรงถูก สวัสดิการตางๆของผูใชแรงงานเมื่อเกิดการเจ็บปวย ทุพพลภาพ วางงานก็ไมมีหรือแมแตในยามแกเฒาก็จะไมไดรับความชวยเหลือใดๆ นอกจากอาศัยบรรดาญาติพี่นอง เพื่อนฝูง หรือองคกรการกุศลตางๆ ที่อยูในชุมชน สําหรับรัฐบาลเอง ถึงแมจะพยายามแกไขปญหา แตปญหาดังกลาวก็ยังคงอยูและทวีความรุนแรงขึ้นจากปญหาดังกลาวจึงเปนที่มาของความพยายามที่จะใหมีการประกันสังคมขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศเยอรมันเมื่อปพ.ศ. 2524 (1881) ภายใตการปกครองของ Riech Chancelor Bismarck โดยหลักการในสมัยนั้นตองการใหประชาชนในความปกครองที่เปนลูกจางไดรับบํานาญ ดวยการใหนายจางและรัฐเปนผูรับภาระคาใชจายของการประกันสังคมรวมกับลูกจางในการจายเงินสมทบสําหรับการเจ็บปวย ทุพพลภาพ และการไดรับบํานาญ โดยใชวิธีหักเงินสมทบจากคาจางสุทธิแตแนวความคิดนี้ถูกตอตานตั้งแตครั้งแรกเนื่องจากตัวกฎหมายในขณะนั้นทําใหการประกันสังคมที่จัดขึ้นโดยภาครัฐไมนาเชื่อ มีผลใหผูใชแรงงานในระยะแรกไมเขาใจ จึงไมยอมรับระบบใหมที่จะเกิดขึ้นพรอมกันนั้นไดพยายามขยายกองทุนสําหรับการชวยเหลือคนงานดวยกันออกไปมากขึ้นอยางไรก็ตาม ในสองปตอมาคือปพ.ศ. 2546(1883) ประเทศเยอรมันไดตรากฎหมายประกันสังคมฉบับแรกขึ้นบังคับใชเพื่อใหความคุมครองแกลูกจางในเรื่องการรักษาพยาบาลยารักษาโรค และใหประโยชนทดแทนกรณีเจ็บปวยหากผูประกันตนไมสามารถทํางานไดอันเนื่องมาจากการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นเปนระยะเวลา 13 สัปดาหโดยลูกจางที่อยูในความคุมครองจะตองมีคาจางหรือรายไดไมเกิน 2,000 มารคตอปและลูกจางจะตองจายเงินสมทบเขาโครงการดวย 2 สวนในขณะที่นายจางจายเพียง 1 สวน ของคาใชจายทั้งหมดหลังจากนั้นตอมาอีกหนึ่งปใน พ.ศ. 2547 (1884) การประกันเกี่ยวกับการประสบอันตรายที่เกิดจากการทํางานก็ไดเกิดขึ้น โดยในระยะแรกเริ่มใชในอุตสาหกรรมบางสาขากอนเพื่อใหนายจางรับผิดชอบตอการประสบอันตรายจากการทํางานของลูกจาง การประกันประเภทนี้ไดใหความคุมครองในเรื่องของคาใชจายในกรณีเจ็บปวยจากการทํางานของลูกจางรวมไปถึงการจายบํานาญใหในกรณีที่ลูกจางสูญเสียสมรรถภาพ และจายบํานาญใหแกผูอยูในอุปการะในกรณีลูกจางเคราะหรายเสียชีวิต ซึ่งจะรวมถึงการจายคาทําศพดวย

ถูกใจเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบ
      ตอมาในอีกหาปในปพ.ศ. 2542 (1889) ไดมีการบัญญัติกฎหมายใหความคุมครองแกผูทุพพลภาพและคนชราขึ้น โดยมีจุดมุงหมายเพื่อจายบํานาญใหคนงานที่เคยรับเงินเดือนและคาจางแลวตอมาไดสูญเสียความสามารถในการทํางาน และไดมีการจายบํานาญใหแกผูมีอายุ 70 ปแตอยางไรก็ตามไมมีคนงานรายใดที่จะมีชีวิตอยูจนครบอายุ 70 ปตามที่กําหนดเพราะมักจะกลายเปนผูทุพพลภาพหรือไมก็เสียชีวิตไปกอน สวนอัตราบํานาญในขณะนั้นคอนขางต่ํามาก และเปนที่นาสังเกตวาในสมัยนั้นการบริหารงานตามกฎหมายฉบับนี้จะมีองคกรบริหารเปนของตนเองโดยมีผูแทนจากนายจางและลูกจางเปนผูบริหารคาใชจายที่นํามาใชจาย มาจากเงินสมทบของนายจางครึ่งหนึ่งลูกจางครึ่งหนึ่งโดยมีรัฐบาลใหการอุดหนุนบางสวนเทานั้นถึงแมวากฎหมายประกันสังคมของเยอรมันในขณะนั้นจะมีขอบกพรองอยูมากแตอยางไรก  ตาม ็การประกันสังคมของเยอรมันถือเปนนโยบายทางสังคมที่สามารถนํามาใชไดอยางเปนระบบเปนประเทศแรกในโลก ทําใหประเทศตางๆ นํารูปแบบไปปรับใชในเวลาตอมาอยางแพรหลายสวนทางดานเอเชีย ญี่ปุนเปนประเทศแรกที่นําระบบประกันสังคมในเรื่องการประกันการประสบอันตรายและโรคเนื่องมาจากการทํางานมาใชเมื่อปพ.ศ. 2454 มีการประกันสุขภาพในปพ.ศ. 2484และสุดทายคือการประกันการวางงานในปพ.ศ. 2490 นับวาประเทศญี่ปุนไดกาวหนาไปมากกวาประเทศใดๆในเอเชีย ซึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แลวประเทศอินเดีย พมา ฟลิปปนสปากีสถาน ฯลฯจึงไดเริ่มนําระบบประกันสังคมมาใชการประกันสังคมในประเทศไทยยุคแรก (พ.ศ. 2495 - 2500)การประกันสังคมไดเริ่มมีบทบาทเขามาสูประเทศไทยเมื่อปพ.ศ. 2495 โดยรัฐบาลในสมัยนั้นไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งชื่อวา “คณะกรรมการสังคมสงเคราะห” เพื่อใหมีหนาที่คณะกรรมการดังกลาวประกอบดวย จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีเปนประธานและกรรมการอื่นอีก 11 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดนี้มีความประสงคที่จะสงเสริมใหประชาชนไดมีที่ดินและบานเรือนเปนของตนเอง ประกอบสัมมาอาชีพเปนหลักฐาน และจัดเรื่องสงเคราะหเพื่อคุมครองตนเองและครอบครัวใหประสบความผาสุกและมีหลักประกันในความเปนอยูแหงชีวิตเชน ในกรณีที่มีบุตรมากการคลอดบุตร พิการ ทุพพลภาพ ชราภาพและมรณกรรม ฯลฯดังนั้น คณะกรรมการชุดนี้จึงมีความเห็นวาการจะชวยเหลือประชาชนใหมีหลักประกันมั่งคงแนนอนและสม่ําเสมอตลอดไปนั้นจําเปนตองดําเนินการดวยวิธีการประกันสังคม จึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการสังคมสงเคราะหประกอบดวย พลตรีประยูร ภมรมนตรีเปนประธาน และมีนายเสวตร เปยมพงศสานตและนายสุขุม มกราภิรมยเปนอนุกรรมการเพื่อใหพิจารณาเสนอหลักการและวิธีการดําเนินการดังกลาวเมื่อการพิจารณาเสร็จสิ้นลงคณะอนุกรรมการสังคมสงเคราะหจึงไดนําเสนอความเห็นตอประธานคณะกรรมการสังคมสงเคราะหพรอมกับเสนอรางพระราชบัญญัติประกันสังคม 

ถูกใจเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบ
รูปภาพ: สำนักงานประกันสังคม.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้