ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสาร ของกรมสนับ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสาร ของกรมสนับ
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสาร
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐ อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ให้เก็บค่าธรรมเนียมการทำสำเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสาร ดังนี้
(๑) กระดาษขนาด เอ ๔ หน้าละ ๑ บาท
(๒) กระดาษขนาด เอ ๓ หน้าละ ๓ บาท

ข้อ ๒  ในกรณีที่ผู้ขอสำเนาขอให้สำนักงานหรือหน่วยงานในสังกัดทำสำเนาด้วยกระดาษประเภทอื่นหรือขนาดอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ และสำนักงานหรือหน่วยงานในสังกัดสามารถดำเนินการให้ได้ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมเป็นกรณีๆ ไป

ข้อ ๓  ให้เก็บค่าธรรมเนียมการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสาร คำรับรองหน้าละ ๕ บาท

ข้อ ๔  ในกรณีที่ผู้ขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารประสงค์จะขอยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียม ให้ทำคำขอเป็นหนังสือยื่นต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามระเบียบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และถ้าอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีรายได้น้อย หรือเห็นว่ามีเหตุอันจำเป็นหรือสมควรอย่างอื่น ให้มีอำนาจพิจารณาให้ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมได้ตามที่เห็นสมควร


ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ถูกใจเพจเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
รูปภาพ: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้