ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


ข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หรือ อย. โดยตรง เพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการทางด้านอาหารและยา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์
อาหารและยา
โดย บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นห่วงสุขภาพของผู้บริโภคทุกท่าน จึงได้เผยแพร่ข่าวสาร อย. เพื่อให้ผู้บริโภคได้เท่าทันและเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ ไม่โดนหลอกลวง
เช่น 
อาหารเสริม
เครื่องสำอาง ยาแผนปัจจุบัน
สมุนไพร
เป็นต้น
โดยเฉพาะ อาหารเสริม ปัจจุบันอาหารเสริม มีมากมายหลายยี่ห้อ บางชนิดก็โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง บางชนิดก็มีโทษแก่ร่างกาย ไม่ได้มีคุณภาพที่ อย. 
ได้กำหนด ขอให้ข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้เผยแพร่ได้ทำให้ผุ้บริโภค
เลือกซื้อ 
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัยและมีคุณภาพ


ความเป็นมาของ GMP และการนำมาใช้ในไทย
อย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุ

อย. เขมเตือนผูจําหนาย อยานําผลิตภัณฑอาหารที่ไมมีการแสดงฉลาก หรือเปนผลิตภัณฑที่ 
หมดอายุ
 หรือใกลหมดอายุจัดใส 
กระเชาของขวัญ
 เพื่อปองกันอันตรายที่ผูบริโภคจะไดรับ แนะผูบริโภคกอนเลือกซื้อ 
กระเชาของขวัญ
 ควรตรวจฉลากผลิตภัณฑ์ 
วันหมดอายุ
 หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑมาจัดกระเชาเอง พรอมกันนี้อย.จะสุมตรวจกระเชาของขวัญที่วางจําหนายตามหางสรรพสินคาและซูเปอรมารเก็ตตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนถึงสิ้นสุดชวงเทศกาลปใหม

จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น 
 
อย. ไดรับเรื่องรองเรียนจากผูแทนของบริษัทผู
 
ผลิตอาหารเสริม
 แจงวาพบเลขสารบบอาหารของทางบริษัทถูกนําไประบุบนผลิตภัณฑของบริษัทอื่น และมีการจําหนายทางอินเทอรเน็ตในหลายเว็บไซตอย.

อย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริง
 
นักศึกษาสาวเสียชีวิตจากภาวะช็อกภายในคอนโดยานนนทบุรีซึ่งคาดวาอาจเกิดจากการรับประทาน 
ยาขับผิว
 และ 
ยาเพิ่มขนาดหน้าอก 
มีขอหามใชหรือควรหลีกเลี่ยงการใชกับผูปวยที่มีความเสี่ยง ซึ่งอาจทําใหเกิดหลอดเลือดอุดตัน เชน ผูที่เปนโรคอวน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดอักเสบ ดังนั้น การใชยาในภาวะผูที่มีความเสี่ยงดังกลาว ควรตองอยูในความดูแลของแพทยอยางใกลชิด

อย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIV


ถูกใจเพจเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
รูปภาพ: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้