ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ประวัติกระทรวงอุตสาหกรรม
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ประวัติกระทรวงอุตสาหกรรม


ประวัติกระทรวงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2479 
รัฐบาลได้จัดตั้ง "กองอุตสาหกรรม" ขึ้นในกรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 
ปี พ.ศ. 2480 
ยกฐานะกองอุตสาหกรรมขึ้นเป็นกองอิสระรัฐพาณิชย์ ขึ้นตรงต่อสำนักงานปลัดกระทรวงเศรษฐการ 
ปี พ.ศ. 2484 
มีการปรับปรุงส่วนราชการกองเศรษฐการใหม่ โดยเปลี่ยนชื่อ เป็นกระทรวงเศรษฐกิจและจัดตั้ง "กรมอุตสาหกรรม" สังกัดกระทรวงเศรษฐกิจ มีหน้าที่วางแผนการสร้างและส่งเสริมอุตสาหกรรมโรงงาน และอุตสาหกรรมในครอบครัว โดยตั้งที่ทำการกรมที่วังกรมหลวงปราจีณกิติยบดี เทเวศม์ 
ปี พ.ศ. 2485 
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมจัดตั้ง "กระทรวงการอุตสาหกรรม" โดยมีส่วนราชการในสังกัด คือ 
        - สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
        - สำนักงานปลัดกระทรวง 
        - กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ตั้งใหม่) 
        - กรมโลหกิจ (โอนมาจากกระทรวงมหาดไทย) 
        - กรมวิทยาศาสตร์ (โอนมาจากกระทรวงการเศรษฐกิจ) 
        - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กรมอุตสาหกรรม กระทรวงการเศรษฐกิจเดิม) 
กระทรวงการอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ที่วังกรมหลวงปราจีณกิติยบดีเทเวศม์ วันที่ 5 พฤษภาคม ถือเป็นวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม 
ปี พ.ศ. 2486 
ย้ายที่ทำการกระทรวงการอุตสาหกรรมมาตั้งที่กองบัญชาการ กองพลที่ 1 
ปี พ.ศ. 2488 
ย้ายที่ทำการกระทรวงการอุตสาหกรรม มาตั้งที่วังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เทเวศม์ 
ปี พ.ศ. 2494 
ย้ายกระทรวงการอุตสาหกรรมมาตั้งที่ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ จนถึงปัจจุบัน 
ปี พ.ศ. 2495 
เปลี่ยนชื่อกระทรวงการอุตสาหกรรมเป็น "กระทรวงอุตสาหกรรม" และปรับปรุง ส่วนราชการใหม่ โดยมีกรมในสังกัดดังนี้ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานโลหกรรม (ตั้งใหม่) กรมโลหกิจ กรมวิทยาศาสตร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ปี พ.ศ. 2501 
มีพระราชบัญญัติปรับปรุงส่วนราชการในกระทรวงอุตสาหกรรมใหม่ โดยมีกรมในสังกัด คือ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโลหกิจ กรมวิทยาศาสตร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ปี พ.ศ. 2506 
มีพระราชบัญญัติปรับปรุงส่วนราชการในกระทรวงอุตสาหกรรมใหม่ โดยมีกรมในสังกัด คือ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  สำหรับกรมโลหกิจโอนไปสังกัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติที่ตั้งขึ้นใหม่ และเปลี่ยนชื่อ เป็นกรมทรัพยากรธรณี 
ปี พ.ศ. 2511 
จัดตั้งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
ปี พ.ศ. 2515 
มีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน ปรับปรุงส่วนราชการ ในกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ ใหม่ สำหรับกระทรวงอุตสาหกรรมมีหน่วยราชการในสังกัด คือ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมทรัพยากรธรณี กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ปี พ.ศ. 2515 
มีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 276 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน จัดตั้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
ปี พ.ศ. 2515 
มีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 339 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม จัดตั้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจเทียบเท่ากรม สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ปี พ.ศ. 2518 
มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การเหมืองแร่ในทะเลเป็นรัฐวิสาหกิจเทียบเท่ากรมสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 
ปี พ.ศ. 2520 
มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 
ปี พ.ศ. 2520 
มีพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งองค์การก๊าซธรรมชาติแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจเทียบเท่ากรม สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 
ปี พ.ศ. 2521 
จัดตั้งการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2522 
มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 22) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ สำหรับกระทรวงอุตสาหกรรมให้มีหน่วยราชการ ในสังกัด คือ 
        - สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
        - สำนักงานปลัดกระทรวง 
        - กรมทรัพยากรธรณี 
        - กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
        - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ปี พ.ศ. 2522 
มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 23) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม สำหรับกระทรวงอุตสาหกรรมให้มีหน่วยราชการ ในสังกัด คือ 
        - สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
        - สำนักงานปลัดกระทรวง 
        - กรมทรัพยากรธรณี 
        - กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
        - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
        - สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ปี พ.ศ. 2527 
จัดตั้งสำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 (ประกาศในราชกิจจานุเษกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 101 ตอนที่ 103 หน้า 38 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2527) 
ปี พ.ศ. 2528 
มีพระราชกฤษฎีกายกเลิกการจัดตั้งองค์การเหมืองแร่ พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2528 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 
ปี พ.ศ. 2534 
มีพระราชกฤษฎีกาปรับปรุงส่วนราชการในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ใหม่ เมื่อวันที่ 4 กันยายน สำหรับกระทรวงอุตสาหกรรมมีหน่วยราชการในสังกัด คือ 
        - สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
        - สำนักงานปลัดกระทรวง 
        - กรมทรัพยากรธรณี 
        - กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
        - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
        - สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
        - สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ปี พ.ศ. 2540 
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยุบองค์การเหมืองแร่ในทะเล เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
ปี พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน
มีการปฏิรูประบบราชการ เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของส่วนราชการต่าง ๆ ใหม่ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม สำหรับกระทรวงอุตสาหกรรมมีหน่วยราชการในสังกัด คือ 
        - สำนักงานรัฐมนตรี 
        - สำนักงานปลัดกระทรวง 
        - กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
        - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
        - กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
        - สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 
        - สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
        - สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
        - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
         การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันเครือข่าย 9 แห่ง และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (จัดตั้งในปี พ.ศ. 2543)

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 1 มิถุนายน 2546

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา

ถูกใจเพจเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบ
รูปภาพ: กรมโรงงานอุตสาหกรรม.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้