ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ประวัติความเป็นมาของ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ประวัติความเป็นมาของ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ประวัติ สศอ.

การจัดตั้ง สศอ.
กระทรวงอุตสาหกรรม  ได้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2533 ขอปรับปรุงฐานะของกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นสำนักงานเทียบเท่ากรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฎิบัติงานนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ในการจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยให้โอนงานของสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก สำนักงานปลัด กระทรวงอุตสาหกรรมมารวมเข้าด้วยกันตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่ และกิจการบริหารงานบางส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (กองเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก) กระทรวงอุตสาหกรรม ไปเป็นของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2534 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 156 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2534 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นจึงได้ถือเอา วันที่ 5 กันยายน 2534 เป็นวันก่อตั้ง สศอ. ตั้งแต่นั้นมา

อำนาจหน้าที่
1. บริหารราชการทั่วไปของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด
    ในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
2. เสนอแนะนโยบายของกระทรวงให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งการ
    จัดทำแผนแม่บทประสานแผนปฏิบัติงานละเสนอนโยบายในการก่อตั้งและจัดสรรงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน
    ในสังกัดกระทรวง
3. กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการของหน่วยงานในสังกัด กระทรวง
4. จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการกำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนา
    อุตสาหกรรมและหาวิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในสาขาต่าง ๆ
5. กำหนดนโยบายในการสำรวจการเก็บรักษาและการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และทำหน้าที่เป็นศูนย์
    ข้อมูลของกระทรวง
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฏหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม


สถานที่ตั้ง สศอ.

เริ่มแรกอาศัยที่อยู่ของหน่วยงานเดิมไปก่อน ต่อมาได้มาใช้อาคารนารายณ์ ของกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นที่ทำการตั้งแต่เดือนเมษายน 2535 - พฤษภาคม 2537 เมื่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สร้างอาคารใหม่เสร็จสิ้นแล้ว จึงได้ย้ายที่ทำการ มาอาศัยตึกกรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ชั่วคราวตั้งแต่ พฤษภาคม 2537 - ตุลาคม 2543 จึงได้ย้ายเข้ามาอยู่อาคารของ สศอ. เอง ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณกระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างกรมทรัพยากรธรณี และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2543 เป็นต้น มาจนถึงปัจจุบัน


ถูกใจเพจเพื่อรับข้อมูลข่าสาร แนวข้อสอบ
รูปภาพ: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้