ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ.
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ.

1.       ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ก.       Office  of  The    Protection  Board
ข.       Office  of  The  Consumer  Protection
ค.       Office  of  The  Consumer  Protection  Board
ง.       Office  of  The  Consumer    Board
2.       ข้อใดคืออักษรย่อของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ก.       สคภ.                                              ค.  สกบ.
ข.       สคบ.                                              ง.  คคบ.
3.       ข้อใดคือเว็ปไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ก.        consumer@ocpb.go.th             ค.  consumer@ocpb.com
ข.       consumer.ocpb.go.th  ง.  consumer@hotmail.com  
4.       ข้อใดคือสายด่วนร้องทุกข์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ก.       1119                                               ค.  1166
ข.       1669                                               ง.  191
5.       ข้อใดคือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค เป็นปีที่ 34 ในรัชการปัจจุบัน
ก.       พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2522
ข.       พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2545
ค.       พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2551
ง.       พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2541
6.       ข้อใดคือมาตราที่บัญญัติถึงความหมายของ ซือ , ขาย ,  สินค้า  ,  บริการ
ก.       มาตรา  2                                        ค.  มาตรา  4
ข.       มาตรา  3                                        ง.  มาตรา   7
7.       ข้อใดคือความหมายของคำว่า “ซื้อ” ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค 2522
ก.       หมายความว่า เช่า เช่าซื้อ หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยให้ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น
ข.       หมายความรวมถึง เช่า เช่าซื้อ หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยให้ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น
ค.        หมายความรวมถึง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น
ง.       หมายความว่า สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพื่อขาย
8.       ข้อใดคือความหมายของคำว่า “ขาย” ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค 2522
ก.       หมายความว่า เช่า เช่าซื้อ หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยให้ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น
ข.       หมายความรวมถึง เช่า เช่าซื้อ หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยให้ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น
ค.       หมายความรวมถึง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น
ง.       หมายความว่า สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพื่อขาย
9.       ข้อใดคือความหมายของคำว่า “สินค้า” ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค 2522
ก.       หมายความว่า สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพื่อขาย
ข.       หมายความว่า สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพื่อเช่า
ค.       หมายความว่า สิ่งของที่เป็นต้นแบบในการผลิต
ง.       ถูกทั้ง ก และ ข
10.    ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค
ก.       “บริการ” หมายความว่า การรับจัดทำการงาน การให้สิทธิใด ๆ หรือการให้ใช้หรือให้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่นและรวมถึงการจ้างแรงงานตามกฎหมายแรงงาน
ข.       “ผลิต” หมายความว่า ทำ ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐ์ หรือแปรสภาพและหมายความรวมถึงการเปลี่ยนรูป การดัดแปลง การคัดเลือก หรือการแบ่งบรรจุ
ค.       “ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ
ง.       “ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายหรือผู้ซื้อเพื่อขายต่อซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้วย
11.    ข้อใดคือความหมายของคำว่า “โฆษณา” ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค 2522
ก.       หมายความถึงกระทำการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ เพื่อประโยชน์ในทางผลิตสินค้า
ข.       หมายความถึงกระทำการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า
ค.       หมายความว่า สิ่งที่ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา เช่น หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ หรือป้าย
ง.       ถูกทุกข้อ
12.     “หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ หรือป้าย”  คือข้อใด
ก.       โฆษณา                                          ค.  ผลิต
ข.       สื่อโฆษณา                                    ง.  บริการ
13.    ข้อใดคือ  “ฉลาก”  ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค 2522
ก.       สื่อโฆษณา                                  
ข.        รูป รอยประดิษฐ์ กระดาษหรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้ปรากฏข้อความเกี่ยวกับสินค้า
ค.       ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า
ง.       ไม่มีข้อถูก
14.    ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ  “พนักงานเจ้าหน้าที่”  ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค 2522
ก.       ผู้ซึ่งสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ข.       ผู้ซึ่งสำนักคณะกรรมการข้าราชข้าราชการการพลเรือนแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ค.       ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ง.       ผู้ซึ่งสำนักปลักกระทวงกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
15.    ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความคุ้มครองดังข้อใด
ก.      สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
ข.       สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
ค.       สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
ง.       ถูกทุกข้อ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  สคบ. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
- การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา
-  พ.ร.บ คุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่ 2
-  ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft office
-  เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-7991482  Line : 2297960 **
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ชำระสินค้าและบริการ  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้