ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน : ตำแหน่งอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน : ตำแหน่งอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.)

ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
**********************

1. แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ มีเป้าหมายสูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์ใด
ตอบ  “ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง”
2. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙  มีอะไรบ้าง
ตอบ   สิ่งที่อยากเห็นในยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๕๕-๕๙
• สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
• เป็นรูปธรรมมากขึ้น
• สาธารณะชนยอมรับ ประชาชนได้ประโยชน์
• ทุกยุทธศาสตร์มีงบประมาณสนับสนุนการทำงาน
แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑
• วัดความสุขมวลรวมประชาชาติ
• วางระบบการจัดสวัสดิการ
• พัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
• อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายรัฐบาล
• การประกาศสงครามแก้ไขปัญหาความยากจน
• การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (OTOP)
• การส่งเสริมกองทุน (กทบ./กองทุนพัฒนาสตรี)
• เป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกของประชาชน
ปัญหาสังคมไทย ณ ปัจจุบัน
• ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในสังคม
• การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วโดยขาดภูมิคุ้มกัน
• ขาดความปรองดองสมานฉันท์
• ปัญหายาเสพติด3. กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจและอำนาจหน้าที่อย่างไร
ตอบ  กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจเกี่ยวกับ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยสนับสนุนให้มีการ จัดทำและใช้ประโยชนจากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์วิจัย จัดทำยุทธศาสตรชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชนได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน
๒. จัดทำและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับประเมินความก้าวหน้าและมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน
๓. พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การจัดการความรู้ การอาชีพ การออม และการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน ผู้นำชุมชน องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชน
๔. สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชนและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชนเพื่อใช้ในการวางแผนบริหารการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู$เพื่อใช้ในงานพัฒนาชุมชน และการจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน
๖. ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการทำงาน รวมทั้งให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๗. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
4. กรมการพัฒนาชุมชนมีพันธกิจอย่างไร
ตอบ ๑. พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
๒. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
๓. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ


5. ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน มีจำนวนเท่าใด
ตอบ   5   ยุทธศาสตร์   15  กลยุทธ์    ประกอบด้วย
๑. สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
๑.๑ การแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
๑.๒ เสริมสร้างความสุขมวลรวมชุมชนโดยพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
๒ เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน
๒.๑ บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไทย
๒.๒ เพิ่มขีดความสามารถผู้นำองค์กร เครือข่าย
๒.๓ ขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ
๒.๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ของชุมชน
    ๓ ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
๓.๑ พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และการตลาด
๓.๒ ส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเผยแพร่สู่เวทีโลก
๓.๓ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
    ๔ เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน
๔.๑ ส่งเสริมธรรมาภิบาลของกองทุนชุมชน
๔.๒ พัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคงสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
๕ เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
๕.๑ พัฒนาองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรแห่งการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาชุมชน
๕.๒ บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กร
๕.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์
๕.๔ เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบอาสาพัฒนา กรมพัฒนาชุมชน
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
- ถาม-ตอบ ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 55-59
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน‏และแผนพัฒนา พ.ศ.2555-2559
- การพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
- บทบาท หน้าที่ อาสาพัฒนาชุมชน _อสพ
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- รวมข้อสอบอาสาพัฒนาชุมชน
- สรุป ข่าวเด่น สถานการณ์ปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก
- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 093-4903924  Line : 093-4903924 **
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ชำระสินค้าและบริการ  
1.ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามคำแหง เลขที่บัญชี 736-2-88576-5 ชื่อบัญชี ศูนย์หนังสือสอบ   โดย สายรุ้ง สิงห์ศรี
2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 180-8-62577-4 ชื่อบัญชี ศูนย์หนังสือสอบ โดย สายรุ้ง สิงห์ศรี
3. ธนาคารกรุงไทย สาขารามคำแหง 65 เลขที่บัญชี 569-0-21243-1 ชื่อบัญชี ศูนย์หนังสือสอบ โดย สายรุ้ง สิงหศรี
**โอนเงินแล้ว แจ้งเวลา จำนวนเงิน และธนาคารที่โอน พร้อมอีเมล์ หรือที่อยู่มาที่ โทร 093-4903924  Line : 093-4903924 **
อีเมลล์ sheetonlinedotnet@gmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้