ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าภายใน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าภายใน

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม  คือ
ก. ภาษีทางอ้อม  คิดจากมูลเพิ่มของสินค้าและบริการ
ข. ภาษีทางอ้อม คิดจากกำไรของการขายสินค้าหรือบริการ
ค. ภาษีทางตรง  ที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือบริการ
ง. ไม่มีข้อถูก
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มมีกี่อัตรา
ก. 1  อัตรา                                                                             ข. 2  อัตรา
ค.  3 อัตรา                                                                             ง. 4 อัตรา
3. ถ้าจะร้องเรียน  ขายสินค้าเกินราคา  สายด่วน คือ
ก. 1196                                                                                  ข. 1569
ค. 1695                                                                                  ง. 1269
4. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า หรือ สายด่วน 1569 จัดตั้งขึ้นเพื่ออะไร
ก. รับร้องเรียนจากผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้ามาเพื่ออุปโภค บริโภค
ข.   รับร้องเรียนจากผู้บริโภคจากการให้บริการไม่เป็นธรรม หรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการร้านค้า ผู้จำหน่ายสินค้า  
ค. รับร้องเรียนจากผู้ประกอบการ หรือผู้จำหน่ายสินค้า ไม่ปิดป้ายแสดงราคา
ง. ถูกทุกข้อ
5. สินค้าเกษตร  ส่งออก  3  อันดับแรก  ของไทยคืออะไรบ้าง
ก. ข้าว    ยางธรรมชาติ   ผักผลไม้                                     ข. ยางธรรมชาติ   ข้าว      น้ำตาลทราย
ค. ผักผลไม้   ไก่แปรรูป   ไม้และผลิตภัณฑ์    ง. ยางธรรมชาติ    ไม้และผลิตภัณฑ์   ข้าว
6. ราคา  FOB  คือ  อะไร
ก. ราคาสินค้าที่ส่งมอบ ณ ท่าเรือ
ข. ราคาสินค้า + ค่าจัดส่งถึงผู้ซื้อ แต่ไม่รวมค่าประกันสินค้าเสียหายขณะขนส่ง
ค.  ราคาสินค้า + ค่าจัดส่งถึงผู้ซื้อ + ค่าประกันภัยสินค้าเสียหายในขณะขนส่ง
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ   ก. ราคาสินค้าที่ส่งมอบ ณ ท่าเรือ
7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ  F.O.B
ก. ผู้ซื้อต้องจัดหาเรือมารับสินค้าที่ท่าเรือต้นทาง
ข. ผู้ซื้อจะเป็นผู้ทำประกันภัย
ค. ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะค่าลำเลียงสินค้าขณะขนส่ง
ง. ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบความเสี่ยงภัยหรือภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับสินค้าขณะขนส่ง
ตอบ  ง. ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบความเสี่ยงภัยหรือภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับสินค้าขณะขนส่ง
8. ราคาขายปลีกน้ำดื่ม  ขนาด 550 มิลลิลิตร  ที่กรมการค้าภายในกำหนดคือ
ก. 11 – 14  บาท                                                                    ข. 5 – 7  บาท
ค. 10 – 12  บาท                                                                    ง.  6 – 8  บาท
9. ราคาขายปลีกน้ำดื่ม  ขนาด  1,500  มิลลิลิตร  ที่กรมการค้าภายในกำหนดคือ
ก. 11 – 14  บาท                                                                    ข. 5 – 7  บาท
ค. 10 – 12  บาท                                                                    ง.  6 – 8  บาท
10. ผู้ประกอบการที่จำหน่ายน้ำดื่มในราคาที่สูงเกินกว่าที่กรมการค้าภายในกำหนดมีโทษอย่างไร
ก. จำคุกไม่เกิน  3 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. จำคุกไม่เกิน  5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกิน  7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน  7 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
11. สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ  ประกอบด้วยประเทศใด
ก. ไทย  ลาว  พม่า                                                 ข. ไทย  มาเลเซีย  อินโดนิเซีย
ค. ลาว  ไทย  เวียดนาม                                                        ง. อินโดนิเซีย   พม่า   ลาว
12. เป้าหมายหลักของการพัฒนา สามเหลี่ยมเศรษฐกิจคือข้อใด
ก.  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิต
ข. เสริมสร้างความร่วมมือด้านส่งเสริมการลงทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความร่วมมือด้านการ
    ผลิตสินค้า
ค. พัฒนาการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งโครงข่ายคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค เพื่อ
    ลดต้นทุนการขนส่งระหว่าง 3 ประเทศ
ง. ถูกทุกข้อ
13. สินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ
                ก.น้ำมันปาล์ม                                                                       ข.ปลากระป๋อง
                ค.นมข้นหวาน                                                                     ง.นมจืด
14. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มคือใคร
ก. ผู้ซื้อ                                                                                   ข. ผู้ประกอบการ
ค. ผู้นำเข้า                                                                             ง. ถูกทั้ง  ข  และ  ค
15. สินค้าเกษตรที่ไม่สามารถจำนำได้คือ
                ก.ข้าวสารหอมมะลิ                                                             ข.ข้าวเปลือก
                ค.ข้าวโพด                                                                             ง.มันสำปะหลัง

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าภายใน
        รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าภายใน
- การหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
- ความรู้เรื่อง สิ่งที่มีผลทำให้ค่าเงินบาทแข็งตัว
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
- แนวข้อสอบเก่านักวิชาการพาณิชย์ 2555
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า
- กำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมการค้าภายใน
- แบ่งส่วนราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2545
- หลักเกณฑ์การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 56
- อธิบายเหตุผลของการรวมกลุ่มกัน ขอโอเปค อาฟต้า และเอเชี่ยนบวกสาม

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 093-4903924  Line : 093-4903924 **
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD คณิตศาศตร์การคิดคำนวณ ราคา 679 บาท

ชำระสินค้าและบริการ  
1.ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามคำแหง เลขที่บัญชี 736-2-88576-5 ชื่อบัญชี ศูนย์หนังสือสอบ   โดย สายรุ้ง สิงห์ศรี  
2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 180-8-62577-4 ชื่อบัญชี ศูนย์หนังสือสอบ โดย สายรุ้ง สิงห์ศรี
3. ธนาคารกรุงไทย สาขารามคำแหง 65 เลขที่บัญชี 569-0-21243-1 ชื่อบัญชี ศูนย์หนังสือสอบ โดย สายรุ้ง สิงหศรี
**โอนเงินแล้ว แจ้งเวลา จำนวนเงิน และธนาคารที่โอน พร้อมอีเมล์ หรือที่อยู่มาที่ โทร 093-4903924  Line : 093-4903924 **
อีเมลล์ sheetonlinedotnet@gmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้