ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบพลอาสาสมัคร กองบัญชาการกองทัพไทย
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบพลอาสาสมัคร กองบัญชาการกองทัพไทย

  แนวข้อสอบการเมืองไทยในปัจจุบัน
1. นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก. นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร                                            ข.  นายสมัคร  เชาวภานนท์
ค.  นายชวน  หลีกภัย                                                          ง.  นายอภิสิทธิ์  เวชาชีวะ
     ตอบ  ข้อ ก.  นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

2. พรรคใดคือพรรคที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลชุดของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร   ณ 10 สิงหาคม 2554
ก.  พรรคพลังชล                                                                  ข.  พรรคชาติไทยพัฒนา
ค.  พรรคภูมิใจไทย                                                              ง.  พรรคมหาชน
     คำตอบ  ข้อ ค.  พรรคภูมิใจไทย

3. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่สำคัญของสมาชิกวุฒิสภา
ก.  กลั่นกรองกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข.  ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
ค.  ตรวจสอบและกำกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ง.  เห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
     ตอบ  ข้อ  ง.  เห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันคือใคร
   ก.  นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
                       ข.   พงศ์เทพ เทพกาญจนา
                        ค.  นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
                       ง.    นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
                          ตอบ  ข้อ   ข. พงศ์เทพ เทพกาญจนา

5. ปัจจุบันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนมีจำนวนเท่าใด
ก.  60 คน                                                                               ข.  80 คน
ค.  125 คน                                                                            ง.  120 คน
     ตอบ ข้อ ค. 125 คน

6. สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดมีจำนวนเท่าใด
ก.  100 คน                                                                            ข.  150 คน
ค.  200 คน                                                                            ง.  120 คน
     ตอบ ข้อ  ข.  150 คน

7. สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีจำนวนเท่าใด
ก.  64 คน                                                                               ข.  74 คน
ค.  84 คน                                                                               ง.  94 คน
     ตอบ ข้อ  ข.  74 คน

8. สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งมีจำนวนเท่าใด
ก.  66 คน                                                                               ข.  76 คน
ค.  86 คน                                                                               ง.  96 คน
     ตอบ  ข้อ  ข.  76  คน

9. ประธานองค์มนตรีคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก.  พล.อ.สุรยุทธ   จุลานนท์                                               ข.  ศ.สัญญา  ธรรมศักดิ์
ค.  พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท์                                             ง.  พล.อ.พิจิตร  กุลวณิชย์
     ตอบ ข้อ ค.  พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท์

10. ปลัดกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก.  พลเอกกิตติพงษ์ เกษโกวิท                                           ข.  พลเอกทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน
ค.  พลเอกอภิชาต เพ็ญกิตติ                                               ง.  พลเอกเสถียร เพิ่มทองอินทร์
          ตอบ ข้อ ข.  พลเอกทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน

11. ผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก.  พล.อ.บุญกว้าง  เนียมประดิษฐ์                                    ข.  พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา
ค.  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา                                       ง.  พล.อ.วินัย  ภัททิยกุล
          ตอบ ข้อ ค  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

12. บุคคลตามข้อใดไม่ได้เป็นผู้สรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2550
ก.  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ                                             ข.  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ค.  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน                                        ง.  ประธานศาลฎีกา
     ตอบ ข้อ ค.    ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

13. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด
ก.  ฉบับที่  7       ข.  ฉบับที่  8        
       ค.  ฉบับที่  10          ง.  ฉบับที่  11
            ตอบ ข้อ ง.    ฉบับที่  11

14. จากคำถามข้อที่  13  แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติดังกล่าวใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก.  2540-2545          ข.  2550-2555    
       ค.  2550-2554          ง.  2555-2559
            ตอบ ข้อ ง.    2555-2559        

15. ประชาธิปไตยหมายความว่า  
ก.  การมีสิทธิเท่าเทียมกัน                                                  ข.  การปกครองโดยประชาชน
ค.  การมีอิสรภาพ                                                                ง.  การปกครองตนเองอย่างอิสระ
     ตอบ ข้อ  ข.  การปกครองโดยประชาชน

16. อะไรคือพื้นฐานสำคัญที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ก.  การเมือง          ข.  การศึกษา          ค.  เศรษฐกิจ          ง.  ประชาชน
     ตอบ ข้อ  ข.  การศึกษา          

17. กฎหมายฉบับใดที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และเสรีภาพของคนไทย
ก.  กฎหมายแพ่ง        ข.  กฎหมายรัฐธรรมนูญ      
       ค.  กฎหมายปกครอง       ง.  กฎหมายอาญา
           ตอบ ข้อ  ข.  กฎหมายรัฐธรรมนูญ          

18. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา
ก.  บริหารและพัฒนาประเทศ                                          ข.  พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ
ค.  พิจารณางบประมาณแผ่นดิน                                      ง.  อภิปรายซักถามนโยบายของรัฐบาล
     ตอบ ข้อ  ก.  บริหารและพัฒนาประเทศ
      
19. ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
ก.  20  ปี          ข.  25  ปี      
       ค.  39  ปี          ง.  35 ปี
           คำตอบ  ข้อ  ง.  35 ปี

20. องค์กรใดมีหน้าที่ในการสั่งยุบพรรคการเมือง
ก.  ศาลฎีกา          ข.  ศาลปกครอง  
      ค.  ศาลรัฐธรรมนูญ          ง.  อัยการสูงสุด
           ตอบ  ข้อ  ค.  ศาลรัฐธรรมนูญ  
เอกสารแนวข้อสอบพลอาสาสมัคร กองบัญชาการกองทัพไทย
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ (เลือกตามระดับที่สอบ)
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อการเมืองไทยในปัจจุบัน
-  แนวข้อสอบกระทรวงกลาโหม
-  แนวข้อสอบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การทหาร
-  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
-  แนวข้อสอบกฎหมายอาญา

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 093-4903924  Line : 093-4903924 **
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 พรบ การบริหารแผ่นดิน    ราคา 679 บาท

ชำระสินค้าและบริการ  
1.ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามคำแหง เลขที่บัญชี 736-2-88576-5 ชื่อบัญชี ศูนย์หนังสือสอบ   โดย สายรุ้ง สิงห์ศรี  
2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 180-8-62577-4 ชื่อบัญชี ศูนย์หนังสือสอบ โดย สายรุ้ง สิงห์ศรี
3. ธนาคารกรุงไทย สาขารามคำแหง 65 เลขที่บัญชี 569-0-21243-1 ชื่อบัญชี ศูนย์หนังสือสอบ โดย สายรุ้ง สิงหศรี
**โอนเงินแล้ว แจ้งเวลา จำนวนเงิน และธนาคารที่โอน พร้อมอีเมล์ หรือที่อยู่มาที่ โทร 093-4903924  Line : 093-4903924 **
อีเมลล์ sheetonlinedotnet@gmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้