ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัคร 200 อัตรา ปี 2558
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัคร 200 อัตรา ปี 2558

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัคร 200 อัตรา ปี 2558
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน ๒๐๐ อัตรา รายละเอียด ดังนี้

ติดตามข่าวสารงานราชการวันนี้
สั่งซื้อแนวข้อสอบที่นี่

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
๑.๑ กลุ่มงานส่วนกำลังรบ จำนวน ๑๘๐ อัตรา
๑.๒ กลุ่มงานปฏิบัติการทางจิตวิทยา จำนวน ๒๐ อัตรา

๒. คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ซึ่งเคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ (มี สด.๘ หรือ สด.๓ แล้ว) หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ๓ ปีขึ้นไป (ได้ สด.๘ หรือ สด.๓ แล้ว) โดยมี อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๒๘ ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๐ ถึง วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๐ )
๒.๒ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับระเบียนแสดงผลการเรียน ภายในวันรายงานตัวท าสัญญาเข้ารับราชการ หากไม่สำเร็จการศึกษา หรือไม่สามารถน าระเบียนผลการเรียนมาแสดงภายในวันรายงานตัวทำสัญญาได้ ถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจะเรียกบุคคลอะไหล่มาบรรจุทดแทน
๒.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
๒.๔ ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด บิดา มารดา มิใช่สัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
๒.๕ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็น โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และตาไม่บอดสีไม่มี รอยสักนอกร่มผ้า (แขน : ไม่เกินกึ่งกลางของแขนท่อนบนนับจากหัวไหล่ถึงข้อศอก, ขา : ไม่เกินกึ่งกลางขาท่อนบนนับจากโคนขากับหัวเข่า) ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด และไม่พบร่องรอยการเจาะหู, อื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการ
๒.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๗ ไม่อยู่ในสมณะเพศ
๒.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา และไม่เคยต้องค าพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
๒.๙ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในทุกหน่วยมาก่อน
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งเป็นผู้เสพหรือผู้ค้า หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา

๓. ข้อกำหนด
๓.๑ ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒.๒ จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
๓.๒ เมื่อได้รับการบรรจุตามข้อ ๓.๑ แล้วจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปรับพื้นฐาน นักรบพิเศษ เป็นเวลา ๘ สัปดาห์
๓.๓ กรณีตรวจพบประวัติเสียเกี่ยวกับยาเสพติด หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จะให้ ออกจากราชการ
๓.๔ กรณีรับราชการไม่ครบ ๑ ปี ตั้งแต่วันบรรจุเป็นต้นไป ไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องเสีย ค่าปรับจำนวน ๓ เท่าของเงินเดือน

๔. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๔.๑ กลุ่มงานส่วนกำลังรบ ( ๑๘๐ อัตรา )
๔.๑.๑ เป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๒๘ ปีบริบูรณ์
๔.๑.๒ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
(สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่ทางราชการ กำหนดไว้จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้)
๔.๒ กลุ่มงานส่วนปฏิบัติการทางจิตวิทยา ( ๒๐ อัตรา )
๔.๒.๑ เป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๒๘ ปีบริบูรณ์
๔.๒.๒ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่ทางราชการกำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้)

๔.๒.๓ กลุ่มนักร้อง นักแสดง : มีความสามารถขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หรือเพลง พื้นบ้าน โดยหากสามารถร้องเพลงสากล หรือภาษาประเทศเพื่อนบ้านได้ จะถือเป็นความสามารถพิเศษที่ใช้ ประกอบการพิจารณา โดยแนบหลักฐานหนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตรแสดงความสามารถด้านการร้องเพลงประกอบการสมัครที่ออกโดยสถานศึกษา หรือสถานประกอบการที่เคยทำงานเกี่ยวกับการใช้ความสามารถ ดังกล่าว ในวันรับสมัคร

๔.๒.๔ กลุ่มนักดนตรี :สามารถใช้เครื่องดนตรีประเภทต่างๆ ได้ดี ได้แก่ แซกโซโฟน ทรัมเป็ต ฟลุ๊ด กลอง กีตาร์ หรือเบส และหากสามารถใช้เครื่องดนตรีโปงลาง เครื่องดนตรีไทย หรือเครื่องดนตรี ประจำท้องถิ่นได้จะถือเป็นความสามารถพิเศษที่ใช้ประกอบการพิจารณา โดยแนบหลักฐานหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรแสดงความสามารถ ประกอบการสมัครที่ออกโดยสถานศึกษา หรือสถานประกอบการที่เคยทำงานเกี่ยวกับการใช้ความสามารถดังกล่าวในวันรับสมัคร

๔.๒.๕กลุ่มผู้ประกาศ และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ : มีความสามารถในด้านการพูดโน้มน้าว การพูดในที่ชุมชน และการพูดเพื่อการเจรจาต่อรอง หรือหากมีความสามารถ ในการพูดด้วยภาษาประเทศเพื่อนบ้านจะถือเป็นความสามารถพิเศษสำหรับใช้ประกอบการพิจารณา โดยแนบหลักฐานหนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตรแสดงความสามารถประกอบการสมัครที่ออกโดยสถานศึกษา หรือ สถานประกอบการที่เคยทำงานเกี่ยวกับการใช้ความสามารถดังกล่าว ในวันรับสมัคร

๔.๒.๖ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตสื่อโฆษณา : มีความสามารถระดับผู้ชำนาญในการ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก การตกแต่งภาพและโปรแกรมด้านมัลติมีเดีย เพื่อใช้ในการผลิต สื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ โดยแนบหลักฐานหนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตรแสดงความสามารถ ประกอบการสมัครที่ออกโดยสถานศึกษา หรือสถานประกอบการที่เคยทำงานเกี่ยวกับการใช้ความสามารถ ดังกล่าวในวันรับสมัคร

๕. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
๕.๑ ใบสมัคร (ตามแบบของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกำหนด)
๕.๒ เอกสารแสดงคุณวุฒิ เช่น ประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับจริงและสำเนา จำนวน ๑ ชุด
๕.๓ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับตัวจริง พร้อมส าเนาจำนวน ๑ ชุด)
๕.๔ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดามารดา จำนวน ๑ ชุด
๕.๕ สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า ของบิดา มารดา จำนวน ๑ ชุด
๕.๖ สำเนาสูติบัตร จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๗ หนังสือสำคัญทางทหาร (สด.๘) หรือหนังสือส าคัญ สด.๓ และหนังสือรับรองจาก หน่วยต้นสังกัดที่เคยรับราชการอยู่ ซึ่งรับรองว่าได้รับราชการในกองประจำการ ผลัดใด ตั้งแต่เมื่อใด และปลด ประจำการเมื่อใด มาแสดง และต้องสามารถนำ สด.๘ หรือ สด.๓ มาส่งได้ภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ กรณีเป็นทหารกองประจำการที่จะปลดใน ๓๐ เม.ย.๕๗ สามารถสมัครได้ ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วย ต้นสังกัดระดับกองพันขึ้นไป หรือกองร้อยอิสระ จำนวน ๑ ชุด
๕.๘ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ไม่เกิน ๖ เดือน)
๕.๙ สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบมรณบัตร
ถ้าบิดามารดาถึงแก่กรรมแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ

๖. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๖.๑ ดันพื้น ๓๒ ครั้งขึ้นไป (เกณฑ์ผ่าน)
๖.๒ ลุก – นั่ง ๕๐ ครั้งขึ้นไป (เกณฑ์ผ่าน)
๖.๓ ดึงข้อ ๙ ครั้งขึ้นไป (เกณฑ์ผ่าน)
๖.๔ วิ่ง ๑.๖ กม. ไม่เกิน ๘ นาที (เกณฑ์ผ่าน)
๖.๕ ว่ายน้ำ ๑๐๐ ม. ไม่เกิน ๒.๓๕ นาที (เกณฑ์ผ่าน)

ติดตามข่าวสารงานราชการวันนี้
สั่งซื้อแนวข้อสอบที่นี่

๗. การสอบภาควิชาการ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทำการทดสอบ ดังนี้
๗.๑ ภาษาไทย (๒๕ คะแนน)
๗.๒ คณิตศาสตร์ (๒๕ คะแนน)
๗.๓ วิทยาศาสตร์ (๒๕ คะแนน)
๗.๔ ภาษาอังกฤษ (๒๕ คะแนน)

๘. การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)

๙. กำหนดจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร, วันรับสมัคร และสอบคัดเลือก

๙.๑ จำหน่ายระเบียบการรับสมัครใน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึง ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ เว้นวันหยุดราชการ

๙.๒ รับสมัครใน ๓๐ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐–๑๖๐๐ เว้นวันหยุดราชการ โดยแยกการรับสมัครฯ ดังนี้.-

  • หมายเลขใบสมัคร ๐๐๐๑ – ๐๕๐๐ รับสมัครฯ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
  • หมายเลขใบสมัคร ๐๕๐๑ – ๑๐๐๐ รับสมัครฯ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
  • หมายเลขใบสมัคร ๑๐๐๑ – ๑๕๐๐ รับสมัครฯ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
  • หมายเลขใบสมัคร ๐๕๐๑ – ๒๐๐๐ รับสมัครฯ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
  • หมายเลขใบสมัคร ๒๐๐๑ ขึ้นไป รับสมัครฯ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘


๑๐. สอบคัดเลือก
๑๐.๑ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ใน ๒๒–๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ผู้สมัครสอบคัดเลือก รายงานตัวหน้าศาลาสีหราชเดโช ณ สนามหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เวลา ๐๖๓๐–๐๗๐๐ การแต่งกาย : ชุดกีฬากางเกงขาสั้น เสื้อยืดคอกลมสีขาวล้วนไม่มีลวดลาย และให้น ากางเกงว่ายน้ า, บัตรประจำตัว ประชาชน, บัตรประจ าตัวสอบ, ปากกามาด้วย (รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย มารายงานตัวเกิน ๐๗๐๐ ถือว่าสละสิทธิ์, ไม่มีสิทธิ์เข้าทดสอบ) สำหรับวันทดสอบจะกำหนดไว้ในบัตรประจำตัวสอบ ผู้ที่ทดสอบตกท่าใดท่าหนึ่งถือว่าไม่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายจะไม่มีสิทธิสอบภาควิชาการ

๑๐.๒ ทดสอบภาควิชาการ ใน ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา โดยให้มารายงานตัวหน้าศาลเจ้าแม่จามเทวีเวลา ๑๒๐๐ การแต่งกาย : ชุดสุภาพ นำปากกา สีน้ำเงิน, บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัวสอบ มาด้วย รับประทานอาหารกลางวันให้ เรียบร้อย

๑๐.๓ สอบสัมภาษณ์ ใน ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ รายงานตัว ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา เวลา ๐๗๐๐ การแต่งกาย : ชุดสุภาพ พร้อมกับนำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวสอบ มาแสดงต่อผู้คุมสอบ (รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย) ผู้ที่มาช้ากว่ากำหนดถือว่าสละสิทธิไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๑๐.๔ สอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะผู้ที่สมัครกลุ่มงานส่วนปฏิบัติการจิตวิทยา) ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ โดยจะทำการทดสอบต่อจากการสอบสัมภาษณ์

๑๐.๕ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบนำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวสอบมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันเข้าสอบทุกครั้ง (ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, สอบภาควิชาการ, สอบสัมภาษณ์)

๑๐.๖ ผู้สมัครสอบในกลุ่มงานส่วนปฏิบัติการจิตวิทยา กรณีที่มีผู้ทดสอบผ่านไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานและจ านวนอัตราที่กำหนด หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ สามารถโอนอัตราจำนวนที่ เหลือไปให้กลุ่มงานส่วนกำลังรบได้

๑๑. ประกาศผลสอบครั้งสุดท้ายใน ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เวลา ๑๐๐๐ และทางเวปไซด์ www.swc.rta.mi.th เวลา ๑๓๐๐

๑๒. ใน ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘๐๐ ผู้สอบได้ตัวจริงลำดับที่ ๑-๑๐๐ รายงานตัวทำสัญญาและพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากร ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) ทั้งนี้ จะต้องนำผลการตรวจโรคจากโรงพยาบาลทหารมาด้วย

๑๓. ใน ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘๐๐ ผู้สอบได้ตัวจริงลำดับที่ ๑๐๑-๒๐๐ รายงานตัวทำสัญญาและพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากร ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) ทั้งนี้ จะต้องน าผลการตรวจโรคจากโรงพยาบาลทหารมาด้วย

๑๔. ใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘๐๐ รายงานตัวฝึกปรับพื้นฐานนักรบพิเศษ ณแหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) (บรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป) ระยะเวลาการฝึก ๘ สัปดาห์ ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

๑๕. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพลหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่าย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ (๐๓๖) ๔๑๓๔๑๒ หรือ ๐๘๔-๔๕๒๔๒๒๕ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ติดตามข่าวสารงานราชการวันนี้

สั่งซื้อแนวข้อสอบที่นี่
เอกสารไฟล์แนบ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้